Satamat ovat liikenteen ja logistiikan virtojen solmupisteitä, joissa tavarat ja ihmiset liikkuvat. Satama-alueet yhdistävät meren tai muun vesistön maalle rakennettuun infrastruktuuriin. Tyypillisesti satamissa onkin kiinteistöjä, liikenne- ja kuljetusjärjestelyjä sekä erilaisia taitorakenteita ja laitteita, kuten laitureita ja meripoijuja.

Satamien infran ja rakennusten suunnittelussa on oleellista tuntea sataman ja sen toiminnan ominaispiirteet, jotta ratkaisut palvelevat mahdollisimman hyvin nyt ja tulevaisuudessa.  

Satamien läpi virtaa paljon liikennettä. On sanomattakin selvää, että kaiken tämän liikenteen ja tavaravirtojen sujuva kulkeminen on kestävän ja kannattavan toiminnan lähtökohta. Toiminnalle oleellisia ovat myös yhteydet satama-alueen ulkopuolella, jotta tavaravirrat soljuvat satamaan ja satamasta vaivatta. 

Teimme Oulun Satamalle dynaamisen digitaalisen kaksosen

Satamien monet toiminnot ja toimijat

Satamasta puhuttaessa viitataan itse asiassa tiiviiseen yhteisöön, jossa eri toimijoilla on kullakin oma roolinsa. Sitowisen tavoitteena on palvella koko yhteisöä yhden luukun periaatteella: tarjoamme laadukkaita rakennetun ja digitaalisen ympäristön asiantuntija- ja suunnittelupalveluita ottaen huomioon toiminnan kokonaisvaltaisesti. 

Satamien toimintaympäristö ja vaikutusalue on laaja. Me ymmärrämme sen kaikilta kanteilta: tunnemme sekä operatiivisen toiminnan lainalaisuudet ja ominaispiirteet että konkreettiset vaikutukset fyysiseen ympäristöön. Tarjoammekin niin toimintaympäristön, liikenteen ja logistiikan selvityksiä kuin ympäristöselvityksiä ja vaikutusten arviointeja. Hallitsemme myös kaavoituksen, ympäristölupaprosessit, sedimentit sekä melu- ja tärinäasiatkin. Taidamme myös päästölaskennat niin maalla kuin merellä. Näillä kaikilla osa-alueilla voimme suunnittelun lisäksi olla apuna myös käytännön hankehallinnassa ja rakennuttamisessa.

Tehokas layout-suunnittelu mahdollistaa turvallisen ja toimivan sataman

Tilankäyttö satama-alueella on oma taiteenlajinsa. Hyvin toimiva layout palvelee kaikkia sataman toimijoita ja varmistaa turvalliset ja kustannustehokkaat operaatiot. Layout-suunnittelu ottaa rakennusten ja toimintojen sijainnin lisäksi huomioon myös liikenteen ja operoinnin tilantarpeen. Tulevaa toimintaa suunniteltaessa tarvitaan ymmärrystä sataman toiminnasta, logistiikasta ja tavaravirroista. Toimiva satamaliikenne saadaan aikaiseksi taitavalla liikennesuunnittelulla. Satamaliikenteen suunnitteleminen vaatiikin erityisosaamista, sillä meri- ja maaliikenteen yhdistämisessä on tunnettava molempien piirteet ja vaatimukset sekä erilaiset laitteet ja työkoneet. Kun suunnittelussa pidetään kokonaiskuva koko ajan mielessä, päädytään kaikkia parhaiten palvelevaan lopputulokseen.

Satama on suunnittelualueena vaativa. Rakentamisen lähtökohtana on huolellinen geotekninen suunnittelu, jolla varmistetaan tulevien toimintojen vakaa pohja ja kustannustehokas aluekehitys. Laitureiden ja vesiväylien suunnittelu ja toteutus huomioi laivaliikenteen ja alusten tarpeet myös tulevaisuudessa. Teiden ja ratojen suunnittelussa huomioidaan ennustetun liikenteen tarpeet turvallisuutta unohtamatta. Varastot ja muut kiinteistöt suunnitellaan toiminnan ehdoilla niin, että päivittäinen operatiivinen työ käy sujuvasti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti. 

Satamien digitalisaatio

Fyysisen infran lisäksi digitaalinen infra nousee yhä tärkeämpään rooliin modernissa satamatoiminnassa. Sitowise on digitaalisuuden edelläkävijä muun muassa satamaympäristöissä. Hallitsemme monipuoliset työkalut paikka-, omaisuus- ja tilannekuvatiedon hallintaan ja visualisointiin, niin kaksi- tai kolmiulotteisena karttapohjalla kuin dynaamisena 3D-digikaksosena. Kokoavan tietopalvelualustan hyötynä on omaisuuden- ja tiedonhallinnan lisäksi ajantasaisen tilannekuvan tarjoaminen sataman eri toimijoille. Yhteisen näkymän myötä toimintaa voidaan tehostaa ja kehittää edelleen. Sama käytettävyys ja tilannekuva on tietysti mahdollista yhdistää myös mobiililaitteisiin. 

Käytännön toiminnan tuntemus ja kokonaisvaltainen osaaminen hyödyntäen satamien hallittua digitalisaatiota tuo huikeita mahdollisuuksia. Tavoitteena on muuttaa kasvava määrä dataa tiedoksi ja lopulta aidoksi lisäarvoksi satamayhteisölle.

Ymmärrämme koko ketjun nopeiden tietoliikenneverkkojen määrittelystä niiden mahdollistamien teknologioiden hyödyntämiseen. Mielellämme myös jaamme tätä osaamista auttamalla esimerkiksi digitalisaatiostrategian luomisessa ja sen toimenpiteiden suunnittelussa ja jalkauttamisessa. 

Digitaalinen kaksonen Oulun satamassa

Sataman siluetti yöllä.

Satamahankkeiden rakennuttaminen

Asiantuntijamme ovat olleet toteuttamassa satamahankkeita hyvin laajalla sektorilla alkaen pienvenesatamista aina suuriin rahti- ja matkustajasatamiin.

Uutisia aiheesta

Yhteystiedot