Miksi valita Sitowise

Monialaisen talon asiantuntijuus hyödynnettävissä.
Yhtäaikaa valtakunnallinen ja paikallinen.
Toimimme asiakaslähtöisesti.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Liikenneselvitykset ja -tutkimukset tuottavat ja jalostavat tietoa liikenteestä. Jotta liikennesuunnittelu ja liikenteeseen liittyvät päätökset voidaan tehdä järkevästi ja yhteyskuntaa palvellen, on niiden pohjauduttava tarkkaan, oikeaan ja täsmälliseen tietoon.

Teemme monipuolisesti erilaisia liikennejärjestelmään liittyviä selvityksiä, suunnitelmia ja koordinointitöitä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Lähtötiedoksi suunnittelemme ja toteutamme tarvittavat liikennetutkimukset ja -laskennat.

liikennetutkimusta voidaan tehdä myös pyöräliikenteelle

Liikennejärjestelmän kehittäminen ja vaikutusten arvioinnit

Toimimme monella liikennejärjestelmäsuunnittelun tasolla - olemme mukana laatimassa liikennejärjestelmäsuunnitelmia alueelliselta tasolta aina valtakunnalliseen ulottuvuuteen asti. Autamme liikennejärjestelmätyön kehittämisessä ja koordinoimme sitä apunasi.

Vuorovaikutus mahdollistaa sitoutumisen suunnitelmaan tai jalostettuun toimintamalliin. Meillä on osaavat tekijät ja monia erilaisia menetelmiä ja -alustoja, jotka mahdollistavat vuorovaikutuksen virtuaalisesti tai kasvokkain työskennellen.

Koska meillä on osaajia eripuolilla Suomea, ymmärrämme erilaisten toimintaympäristöjen haasteet.

Liikennejärjestelmän kehittämisellä tavoitellaan vaikuttavuutta. Meillä on osaamista liikenteellisten ja ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi myös sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa. Osaajamme analysoivat vaikutuksia lii­ken­teel­li­seen pal­ve­lu­ta­soon, saa­vu­tet­ta­vuu­teen, lii­ken­ne­tur­val­li­suu­teen se­kä ajo­kus­tan­nuk­siin ja lii­ken­teen pääs­töi­hin. Myös ko­ko­nais­val­tai­set han­kear­vioin­nit, hyö­ty-kus­tan­nus­las­kel­mat se­kä herk­kyys- ja ske­naa­rio­tar­kas­te­lut kuuluvat osaamiseemme.

Liikenneselvitykset eri liikennemuotoihin liittyen

Teem­me liikenneselvityksiä, -tutkimuksia ja -laskentoja eri liikennemuodoista, kuten rai­de­lii­ken­tee­stä, säh­köi­sestä lii­ken­tee­stä, äly­lii­ken­tee­stä, pyö­räi­lystä ja kä­ve­lystä. Laa­dim­me niihin liittyen myös oh­jeita ja toi­min­ta­lin­joja. Osana selvityksiä keräämme ja analysoimme erilaiset aineistot ja havainnollistamme tulokset kartoiksi, graafeiksi, laskureiksi tai esitysaineistoiksi asiakkaan tarpeen mukaan.

Oh­jel­moim­me lii­ken­ne­tut­ki­muk­set ja teem­me muun muas­sa ajo­neu­vo-, ja­lan­kul­ki­ja- ja pyö­räi­li­jä­las­ken­to­ja se­kä ky­se­ly­tut­ki­muk­sia. Tar­joam­me myös no­peus­näyt­tö­jen tie­to­pal­ve­lua. Ke­rääm­me ja ana­ly­soim­me ai­neis­tot se­kä ra­por­toim­me tu­lok­set esittelykelpoisina asiakkaiden hyödynnettäviksi. Asiakkaitamme ovat muun muassa kunnat, kaupungit, ELY-keskukset ja yritykset.

raideliikenne on ympäristöystävällinen kulkumuoto

Kohti viisaampaa ja kestävämpää liikkumista

Olemme apusi viisaan liikkumisen suunnitelmissa. Osaamisemme kattaa laajemmat maakunnan tason strategiat kuin myös yksityiskohtaisemmat kävelyn tai pyöräilyn toimenpideohjelmat. Asiantuntijoillamme on vankka osaaminen liikkumisen ohjauksesta. Autamme sinua työpaikkojen ja tapahtumien liikkumisen ohjauksen suunnittelussa.

Tarjoamme myös kävelyn ja pyöräilyn edistämisen koordinointipalvelua kunnille. Toteutamme toiminnallisia tapahtumia ja kehittämisprosesseja, joihin liitämme seurannan ja vaikutusten arvioinnin. Osana viisaan liikkumisen työkalupakettia huomioimme liikkumispalveluiden uudet tuulet ja kehitämme myös uutta.

Kestävän liikkumisen tavoitteet ovat saavutettavissa järkevällä suunnittelulla ja liikkumisen ohjauksella.

Liikenneturvallisuussuunnittelu ja -työn tuki

Tuemme kuntien liikenneturvallisuustyötä liikenneturvallisuustoimijapalveluilla, jotka sisältävät avustamisen työn koordinoinnissa, toiminnassa ja sidosryhmäyhteistyössä. Teemme myös liikenneturvallisuussuunnitelmia, liikenneturvallisuusselvityksiä ja -tutkimuksia. Toimimme yli 30 kunnassa liikenneturvallisuustoimijana eri puolella Suomea.