Miksi valita Sitowise

Valtaosa hankkeen kustannuksista määräytyy toteutustavan mukaan.
Autamme määrittelemään hankkeellesi parhaan toteutustavan.
Laaja asiantuntijaverkosto käytössänne.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Sujuvat toimintamallit ja toteutustavat tuottavat parhaan lopputuloksen

Hankkeiden toimintamallit

Hankkeen toimintamallilla ohjataan hankkeen toimintaa arkipäivän projektityössä. 

Hankesuunnittelua
Toimintamalli skaalautuu hankkeen erityispiirteiden ja koon mukaan. Mitä suurempi ja monimutkaisempi hanke sitä olennaisempaa on, että hankkeella on yhtenäiset käytännöt ja toimintatavat, joita kaikki noudattavat.

Asiantuntijamme auttavat valitsemaan hankkeellesi sopivimman toimintamallin sekä kehittämään sitä hankkeen edetessä.
Image
ikoni interview

Toimintamallin mahdollisia osakokonaisuuksia

 • projektisuunnitelma
 • tiedonhallinnan toimintamalli
 • päätöksentekopolku
 • nimeämisohjeet
 • sidosryhmäviestintä
 • viestinnän toimintamalli
 • asiakirjapohjat
 • laskutusohjeet
 • alikonsultin toimintaohjeet
 • perehdyttämiskäytännöt
 • menetelmäkuvaukset ja järjestelmät.

Toimintamallin sisältö määritellään aina asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaiseksi.

Onnistunut toimintamalli helpottaa hankkeiden arkea

Onnistunutta ja hyvin jalkautettua toimintamallia voi olla vaikea havaita. Selkeät ja johdonmukaiset suuntaviivat ohjaavat tekijöitä eteenpäin lähes huomaamatta. Onnistunut toimintamalli on otettu hyvin käyttöön ja on osa projektin arkea. Se tehostaa ihmisten työskentelyä ja selkeyttää ja nopeuttaa projektin etenemistä.

Onnistuneen toimintamallin tunnusmerkkejä ovat muun muassa selkeät ohjeet, hyvä tiedonkulku ja saatavuus, yhtenäiset toimintatavat läpi projektiorganisaation sekä tehokkaat työskentelytavat.

Laitetaan työvälineet kuntoon

Toimintamallilla ohjataan työntekijöitä käyttämään sovittuja välineitä ja menetelmiä: projektipankkia, sovittuja viestintävälineitä, sopivia suunnitteluvälineitä sekä noudattamaan ohjeita ja standardeja.

Vastaako hankkeen toimintamalli nykytilaa?

Hankkeen edetessä on aika ajoin hyvä tarkastella, vieläkö toimintamalli palvelee nykyisiä tavoitteita, ovatko hanketta ohjaavat dokumentit ajan tasalla ja vastaavatko ohjeistukset hankkeen tämänhetkisiä tarpeita.

Välineitä tähän on muun muassa toimintamallin päivittämisen tiekartta, olemassa olevien ohjeiden läpikäynti, muutoskohteiden tunnistaminen, uusien menetelmien tarpeen kartoittaminen, ohjeiden päivittäminen ja päivitysten jalkauttaminen.

Toteutustapaselvitykset

Samaan lopputulokseen voidaan päästä useammalla eri toteutustavalla. Hankkeen onnistumisen ja taloudellisen kannattavuuden kannalta olennaista on valita projektin alussa oikea toteutustapa. Kokeneet asiantuntijamme ovat apunasi tässä.

Projekti sujuu hyvin
Toteutustapaselvityksessä käymme läpi eri skenaariot hankkeen mahdolliselle toteutukselle. Työryhmämme käy läpi eri vaihtoehtojen edut ja haitat. Selvityksen pohjalta hankkeeseen ryhtyvän on mahdollista vertailla monesti hyvin samankaltaisia vaihtoehtoja keskenään. Kattavaan vertailuun perustuva päätöksenteko mahdollistaa oikeat ratkaisut.

Toteutustapaselvityksen vaiheet

Toteutustapaselvityksiä varten kokoamme aina hanketta ja hankkeen tyyppiä vastaavan asiantuntijatiimin. Monipuolisten asiantuntijoidemme joukosta löydämme hankkeen arviointiin parhaat osaajat.

Hankkeen toteutustavasta tehty selvitys perustuu tilaajan hankkeen toteuttamiselle asettamiin tavoitteisiin ja reunaehtoihin, hankkeen tekniseen laajuuteen ja aikatauluun, tilaajan omiin resursointisuunnitelmiin sekä hankkeen toteutuksesta käytyyn markkinavuoropuheluun. Tehtyä selvitystä voidaan hyödyntää hankkeen lopullisen toteutustavan valinnassa, hankintaprosessin suunnittelussa, hankintakokonaisuuksien määrittelyssä sekä seuraavissa markkinavuoropuheluissa.

Image
ikoni dig in to

Toteutustapaselvityksen sisältö

 • tavoitteiden ja teknisen laajuuden määrittäminen
 • vaihtoehtoisten hankintakokonaisuuksien kuvaus
 • markkinavuoropuhelu
 • soveltuvien toteutusmuotojen kuvaus
 • hankintakokonaisuus- ja toteutusmuotovaihtoehtojen arviointi
 • ehdotus toteutustavasta
 • hankintakokonaisuuksien ja toteutusmuotojen yhdistelmä, josta saadaan käsitys hankkeelle sopivasta hankintastrategiasta ja toteutustavasta.