Työ­nai­kais­ten lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jen suun­nit­te­lua tar­vi­taan kiin­teis­tö­jen tai inf­ran ra­ken­ta­mi­sen kai­kis­sa vai­heis­sa. Se on osa hanketta, jolla huolehditaan työntekijöiden ja ohikulkijoiden turvallisuudesta sekä sujuvasta liikenteestä työmaan ympärillä.

Työ­tur­val­li­suus on jo­kai­sen ra­ken­nus­työ­maan kor­keim­pia prio­ri­teet­te­ja. Lii­ken­teen seas­sa työs­ken­nel­täes­sä myös lop­pua­siak­kaan eli tien­käyt­tä­jän tur­val­li­suus on työ­mai­den päi­vit­täi­ses­sä toi­min­nas­sa eh­do­ton edel­ly­tys.

Työnaikaiset liikennejärjestelyt tähtäävät työntekijöiden ja ohikulkijoiden turvallisuuteen.

Huo­mioim­me työ­nai­kai­sis­sa lii­ken­tee­noh­jauk­sen suun­nit­te­lu­rat­kai­suis­sa ja val­von­ta­pal­ve­lus­sam­me työ­nai­kais­ten jär­jes­te­ly­jen sel­key­den ja val­ta­kun­nal­li­sen yh­den­mu­kai­suu­den.

Työ­maan muut­tu­vat tar­peet, eri työ­vai­heet ja ai­ka­tau­lut heittävät oman mausteensa kokonaisuuteen. Huomioimme ul­koi­sen ja si­säi­sen lii­ken­teen su­ju­vuu­den sekä kaik­kien lii­ken­ne­muo­to­jen lii­ken­ne­tur­val­li­suuden.
työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnittelua tarvitaan kiinteistöjen tai infran rakentamisen kaikissa vaiheissa