Miksi valita Sitowise

Meillä on yli 20 kokenutta meluasiantuntijaa.
Olemme tehneet tuhansia meluselvityksiä strategiatasolta rakennuttamiseen.
Käytämme markkinoiden parhaita melunmallinnusohjelmistoja (SoundPlan, CadnaA).
Melumittarimme ovat aina kalibroidut ja 1. luokkaa.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Tavoitteena terveellinen ja turvallinen ääniympäristö 

Teemme meluselvityksiä laajalla skaalalla yksittäisistä melumittauksista suurten väylähankkeiden melunhallintaan ja aina rakennuttamiseen saakka. 

Melu on ei-toivottua ääntä. Se on yksi suurimpia ympäristö- ja asumisongelmia. Melu heikentää merkittävästi elinympäristön laatua ja terveellisyyttä. Hyvällä suunnittelulla voidaan vaikuttaa melun syntyyn, leviämiseen ja vastaanottajan kokemukseen äänestä sekä ulko- että sisätiloissa.

Häiritsevien äänien vähentämisen lisäksi voidaan suunnittelun keinoin pyrkiä varmistamaan miellyttäviksi koettujen ääniympäristöjen säilyminen myös tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä. Paras lopputulos saavutetaan useita keinoja yhdistämällä ja huomioimalla terveellisen ja turvallisen ääniympäristön edellytykset riittävän ajoissa.  

Ennaltaehkäisy on ensisijaisin meluntorjuntakeino. On parempi tehdä kerralla hyvää kuin korjata kalliilla jälkikäteen.

Tarjoamme asiantuntijapalveluita meluselvitysten ja meluntorjunnan alalle. Nykyaikaisten mittaus- ja mallinnustyökalujen lisäksi käytössänne on yli 20 hengen melu- ja akustiikkatiimin jäsenemme kokemus yhdistettynä Sitowisen vahvaan monialaiseen osaamiseen.

Tunnemme meluun liittyvien asetusten, ohjeiden ja linjausten taustat, selvitysten tyypillisimmät kompastuskivet ja ratkaisuihin liittyvät reunaehdot toteutettavuudesta kustannuksiin. Olemme aktiivisesti mukana alan kehityksessä ja pyrimme viemään työtämme yhä enenevissä määrin kohti kestävää ja vastuullista tulevaisuutta. 

Palvelutarjontamme kattaa kaikki meluun liittyvät selvitykset aina laajoista strategisista selvityksistä rakennus- ja rakennuslupavaiheen yksityiskohtaisiin tarkasteluihin ja torjuntaratkaisuihin.

Meluselvitykset mallintamalla 

Melun leviämistä voidaan selvittää 3D-laskentamallin avulla jo teiden, rautateiden, kaava-alueiden, rakennusten tai teollisuuslaitosten suunnitteluvaiheessa. Mallintamalla voimme selvittää esimerkiksi erityyppisten meluntorjuntakeinojen vaikuttavuutta. Tarvittaessa mittaamme melua tuottavien toimintojen äänitehotasot mallinnuksen lähtötiedoksi. 

Meluntorjunta 

Meiltä saat meluesteiden rakennussuunnitelmat sekä rakennuttamispalvelut niihin liittyvine erillisselvityksineen. Erillisselvityksillä tarkoitetaan esimerkiksi perustamistavan, rakenteiden, ulkonäön ja maisemoinnin suunnittelua sekä uusiomateriaalien hyödyntämissuunnittelua.  Laadimme myös meluilmoituksia. 

Tarjoamme kokemuksella ja ammattitaidolla myös talonrakentamisen meluntorjuntaan liittyvän suunnittelun ja mittaukset. 

Meluselvitykset mittaamalla 

Olemassa olevan toiminnan meluvaikutuksia voidaan selvittää paitsi mallintamalla myös mittaamalla tai näiden yhdistelmänä. Tavanomaisten ympäristömelumittauksien lisäksi teemme melumittaussuunnitelmia, jatkuvatoimisia melumittauksia sekä tarvittaessa akkreditoituja mittauksia. Liittyvätpä selvitystarpeesi sitten liikennemelun mittaukseen, ympäristöluvan tai melupäätöksen seurantavelvoitteisiin tai uuden meluesteen toimivuuden toteamiseen (niin sanottu ennen-jälkeen mittaus).

Melututkimus, -ohjeistus ja -kehitys  

Olemme mukana kehittämässä alaa muun muassa laatimalla kaupunkien ohjeistuksia meluselvitysten laadun ja sisällön yhdenmukaistamiseksi. 
Lisäksi kehitämme parhaillaan kansallista melulaskelmamenetelmää Ympäristöministeriön ja Väyläviraston toimeksiannosta sekä laadimme kansalliseen käyttöön tulevaa maanteiden ja rautateiden meluesteohjetta. 

Työhygieeniset mittaukset

Melulle altistutaan erityisesti erilaisissa tuotantolaitoksissa ja rakennustyömailla. Melu aiheuttaa vakavien ammattitautien lisäksi viihtyvyyshaittaa ja vaaratilanteita. Melulle on asetettu ohjearvoja, joiden tarkoitus on vähentää melun aiheuttamia haittoja. Melumittausten lisäksi teemme melun torjuntaan liittyviä suunnitelmia ja annamme kuulonsuojaukseen liittyvää ohjeistusta. Oikeanlainen kuulonsuojaus on tärkeää sekä terveyshaittojen välttämiseksi että vaaratilanteiden välttämiseksi. On huomioitava, että liiallinen kuulonsuojaus heikentää havainnointikykyä ja lisää riskejä.