Miksi valita Sitowise

Vaivaton purkamisen palvelukokonaisuus.
Näemme purettavat rakennukset materiaalipankkina.
Palvelemme kaikkialla Suomessa.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Kiinteistön käyttötarkoituksen muutos voi tarkoittaa kiinteistöllä olevan rakennuksen tai rakennusten purkamista. Asiantuntijamme auttavat sinua vastuullisessa purkamisessa ottaen huomioon koko kiinteistön muutoksen elinkaaren.

Vastuulliseen purkamiseen kuuluu huolellinen suunnittelu, kiertotalouden huomiointi sekä massojen taloudellinen hallinta. Vastuullisen purkamisen palvelu suunnitellaan aina kohteen erityispiirteet ja -tarpeet huomioiden.

vastuullinen purkaminen on kiinteistön elinkaaren arvokas loppu
Image
ikoni dig in to

Vastuullisen purkamisen paketoitu palvelukokonaisuus

Olemme paketoineet vastuullisen purkamisen, kiertotalouden ja massojen hallinnan palvelupaketiksi. Se on tehty asiakkaallemme mahdollisimman vaivattomaksi ja aina sisällöltään sopivaksi. Palvelu räätälöidään tarpeen mukaan ja se voi sisältää esimerkiksi

  • kohteen ennakkotutkimukset ja purkukartoituksen
  • purkamislupahakemuksen laadinnan
  • purku-urakka-asiakirjojen laadinnan
  • urakoiden kilpailutukset, rakennuttamisen ja valvonnan.

Tarvittaessa huolehdimme myös purkumassojen hyödyntämisestä joko kiinteistöllä tai muussa kohteessa, jossa on tarvetta hyötykäyttömassoille. Voimme tehdä myös maaperän pilaantumistutkimukset ja kunnostukset kiinteistöllä.

Vastuullisen purkamisen ennakkotutkimukset

Purkukartoitus

Purkukartoituksessa purkumateriaaleista tunnistetaan arvioitu määrä jätelajikkeittain, kuvaus materiaalien sijainneista rakenteissa sekä suositeltu käsittelytapa. Suositus materiaalin käsittelytavasta voi olla esimerkiksi kierrätys, hyödyntäminen energiana, maantäyttö tai loppusijoitus.

Kun hyötykäyttöön ja kierrätykseen kelpaavat materiaalit tunnistetaan jo ennakkotutkimusten yhteydessä, on ne helppo huomioida purku-urakassa ja sen kilpailutuksessa. Samassa yhteydessä on mahdollista tehdä purkamisen kustannustasoarvio.

Purkukartoitus viitoittaa projektin kulun jätelajikkeista purkamisen kustannustasoon.

Hyötykäyttöselvitys

Ennen purkutyötä tehtävä alustava hyötykäyttöselvitys purkumateriaaleista palvelee tulevaa rakennuksen purku-urakkaa. Kun tieto materiaalien hyötykäyttökelpoisuudesta on etukäteen selvitettynä rakennuksen ollessa vielä paikallaan, voi purku-urakkaa tarjoavat purkajat ilman hintariskiä määritellä purku-urakassa muodostuvan materiaalin sijoituskustannusta. Lisäksi tutkimusten perusteella on mahdollista ohjeistaa purku-urakkavaiheessa tehtävää lajittelevaa purkua.

Etukäteen tehdyt selvitykset palvelevat erinomaisesti purku-urakkavaihetta, jossa ei niiden avulla aiheudu turhia viiveitä tai turhia materiaalien murskauksia, jos materiaali onkin haitta-ainepitoista.

Hyötykäyttöselvitys palvelee purkamisvaihetta: yllätykset eivät viivästä projektia, kun tiedetään tarkoin mitä vastaan on tulossa.

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen laadinnassa otetaan huomioon nykyiset viranomaismääräykset ja -ohjeet koskien haitta-aineita rakennuksissa. Raportti sisältää tehtyjen havaintojen ja laboratoriotutkimusten mukaisesti listauksen havaituista haitta-aineista, niiden pitoisuuksista sekä sijainnista rakenteissa, haitta-aineiden määrälaskennan ja havaittujen haitta-aineiden pitoisuuksien vertailun nykymääräyksiin sekä raja-arvojen ylityksistä aiheutuvat toimenpiteet.

Rakennuksen purkaminen vastuullisesti on ympäristön kannalta tärkeä valinta

Vastuullisen purkamisen vaiheet

Purkulupahakemukset

Vastuullisen purkamisen asiantuntijamme hoitavat tarvittaessa purkuluvan hakemisen kunnalta tai kaupungilta. Työ sisältää tarvittaessa käytävät ennakkoneuvottelut rakennusvalvonnan kanssa ja purkamislupahakemusasiakirjojen laatimisen. Purkumateriaalien määrälaskenta, naapurien kuuleminen ja purkamisen perustelut voivat olla osa työtä.

Purkumassojen hyödyntämisvaihtoehtojen tarkastelu

Osa vastuullista purkamista on purkumassojen hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan.  Purkumateriaalien hyötykäyttökohteet voivat olla kiinteistöllä tai muualla sen läheisyydessä. Materiaalien hyödyntämisen aika-ikkunaa voidaan tarkastella massatalouslaskelmien avulla. Hyötykäyttöön tarvittavien lupa-asioiden hoitaminen ja ympäristöriskien arviointi kuuluu jokapäiväiseen työhömme.

Purettavat rakennukset voidaan nähdä materiaalipankkina.

Purku-urakoiden kilpailutus

Purku-urakkaa varten voimme valmistella purku-urakka-asiakirjat, kuten purkutyöselostus, turvallisuusasiakirja, urakkaohjelma ja yksikköhintaluettelo tai tarjouslomake.

Kilpailutus sisältää:

  • tarjousnäytön tarjoajille
  • tarjouspyynnön lisäkysymyksiin vastaamisen
  • tarjousten vertailun
  • tarjousten avauspöytäkirjan laatimisen
  • sopimusneuvottelun
  • muistioiden laadinnan.

Tehtävään kuuluu hyötykäytettäväksi tunnetun materiaalin tunnistaminen ja huomioiminen urakka-tarjouspyynnössä. Tarvittaessa huomioidaan tilaajan omat hyötykäyttötarpeet. Urakka-asiakirjat laaditaan kohteen erityispiirteet ja urakan koko huomioiden tapauskohtaisesti.

Purku-urakan rakennuttaminen, valvonta ja turvallisuuskoordinaattori

Vastuullinen purkaminen on suunnitelmallista – ja niin on myös purku-urakan valvontatyö. Sitowiseläisessä valvontatyössä kohteeseen laaditaan erillinen valvontasuunnitelma ennen töiden aloittamista. Valvonnalla varmistetaan, että urakoinnin edellytykset ovat työmaalla olemassa koko purkuhankkeen ajan.

Paikallisvalvojamme valvovat hankkeen etenemistä sekä työ- ja laatusuunnitelmien toteutumista. Valvontakäynneistä raportoidaan tilaajalle viikoittain, jotta tilaaja pysyy kärryillä töiden edistymisestä. Paikallisvalvoja osallistuu työmaalla pidettäviin katselmuksiin ja työmaakokouksiin.

Sitowiseläinen vastuullinen purkaminen on suunnitelmallista – ja niin on myös purku-urakan valvontatyö. Valvonnalla varmistetaan, että urakoinnin edellytykset ovat työmaalla olemassa koko purkuhankkeen ajan.

Taloudellisen valvonnan tarkoituksena on varmistua, että tilaajalle osoitettavat maksuerät ovat sopimuksen mukaisia ja tilattavat työt ovat oikein sekä kohtuudenmukaisesti hinnoiteltu. Valvojan tehtäviin hankkeessa kuuluu kustannusseuranta ja maksuerätaulukoiden tarkastus yhdessä urakoitsijan kanssa.

Asiantuntija työssään
Työturvallisuuskoordinaattorilla (VNa 205/2009) on riittävä pätevyys, asianmukaiset toimivaltuudet ja muut edellytykset huolehtia kyseessä olevasta rakennushankkeesta. Turvallisuuskoordinaattori huolehtii asetuksessa mainituista rakennuttajan turvallisuutta ja terveyttä koskevista toimenpiteistä. Päätehtäviin purkutyömaalla kuuluu urakoitsijan suunnitelmien tarkastus ja turvallisuussuunnitelmien toteutumisen valvonta.