Miksi valita Sitowise

Sertifioidut näytteenottajat
Asiantuntijamme toimivat alansa kehittäjinä
Monialaiset asiantuntijat käytössäsi
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Maaperässä voi esiintyä ihmisen toiminnan seurauksena haitta-aineita, jotka voivat aiheuttaa riskejä ihmisille ja ympäristölle. Jotta pilaantunut maaperä saadaan jälleen turvalliseksi, tarvitaan ammattilaisten tekemiä tutkimuksia, suunnitelmia ja toteutuksia.

Pilaantunut maaperä juontaa usein juurensa alueen entiseen käyttötarkoitukseen. Esimerkiksi vanha kaatopaikka tai teollisuus voi näkyä maaperän tilassa. Nämä asiat tulevat usein ajankohtaisiksi viimeistään siinä vaiheessa, kun alue halutaan ottaa uuteen käyttöön. Aina pilaantuminen ei kuitenkaan johdu historiasta, vaan toisinaan esimerkiksi haitallisten aineiden kuljetuksissa sattuvat onnettomuudet pilaavat maaperää.

Tilanne on kuitenkin korjattavissa, ja alue voidaan saatella turvallisesti uuteen käyttötarkoitukseensa. Tarjoamme kattavaa ja monipuolista asiantuntemustamme pilaantuneeseen maaperään (PIMA) liittyvissä hankkeissa koko Suomessa.

Pilaantuneen maaperän asiantuntijapavelut

Asiantuntijoillamme on kattava kokemus erityyppisistä pilaantuneista kohteista (kuten huoltoasemat, sahat, kyllästämöt, vanhat kaatopaikat, ampumaradat, pesulat), joten osaamme kohdistaa oikeanlaiset tutkimukset ja kestävät kunnostusratkaisut kohteen erityispiirteiden perusteella.

Toteutamme ammattitaidolla palvelut hankkeen kaikkiin tarpeisiin:

 • pilaantuneisuuden historiaselvitys ja tutkimustarpeen arviointi
 • tutkimussuunnittelu
 • ympäristötekniset maaperän haitta-ainetutkimukset
 • pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi (riskinarviointi)
 • kunnostussuunnittelu (yleissuunnitelma ja rakennussuunnitelma)
 • lupaprosessit (pima-ilmoitus) ja viranomaisyhteistyö
 • sidosryhmäyhteistyö, vuorovaikutus ja tiedotus
 • hyödyntämis- ja vastaanottopaikkojen selvittäminen
 • rakennuttaminen 
 • kunnostuksen ympäristötekninen valvonta
 • jälkitarkkailut.

Olemme ajan tasalla lainsäädännön muutoksissa, ja asiantuntijamme ovat aktiivisesti mukana tukemassa koko alan kehitystä. Kehitämme jatkuvasti omaa asiantuntemustamme ja työskentelytapojamme, jotta voimme tarjota asiakkaillemme kestäviä ratkaisuja kohdekohtaiset erityispiirteet huomioiden. Asiakkaan tarpeen kohdatessa voimme toteuttaa kohteiden suunnittelun myös tietomallipohjaisesti.

Pilaantuneen maaperän haitta-ainetutkimukset

Jo­kai­nen koh­de tar­kas­tel­laan yk­si­löl­li­ses­ti. Tut­ki­muk­set suun­ni­tel­laan ja to­teu­te­taan tu­le­va käyt­tötarkoitus, toi­min­ta­his­to­ria ja ym­pä­ris­töo­lo­suh­teet huo­mioi­den. Näytteenottajamme ovat Suomen ympäristökeskuksen sertifioimia (maaperä ja kiinteät jätteet). 

Toteutamme tutkimukset edustavasti ja laadukkaasti, mutta kuitenkin kustannustehokkaasti, ympäristönäkökohdat huomioiden hankkeen eri vaiheissa. Meillä on runsaasti kokemusta muun muassa edustavasta moniosanäytteenottomenenetelmästä (multi-incremental sampling, MONO-näytteenotto). Meillä on kattava näytteenotto- ja kenttämittauskalusto, jota huolletaan laatujärjestelmämme mukaisesti. Toimimme yhteistyössä akkreditoitujen ympäristölaboratorioiden kanssa.

Edustavilla tutkimuksilla saadaan arvioitua kohteen pilaantuneisuus ja puhdistustarve luotettavasti, ja parhaassa tapauksessa turhilta kunnostustöiltä vältytään.

Pilaantuneen maaperän kunnostus

Mikäli alueella todetaan kunnostustarve, selvitämme kohteeseen parhaiten soveltuvan ja kestävän ratkaisun ympäristöriskien hallintaan. Kohteen erityispiirteiden sen salliessa, huomioimme myös kaivamattomat in situ -kunnostusmenetelmät. Kunnostuksesta laaditaan kunnostussuunnitelma ja niin sanottu pima-ilmoitus viranomaiselle. Ilmoituksen käsittelyaikana valmistelemme tilaajan apuna urakoitsijan ja mahdollisten kaivumassojen hyödyntämis- ja vastaanottopaikkojen kilpailutusta ja teemme tarvittavia lisänäytteenottoja. Laadimme myös tarvittavat urakka-asiakirjat ja teemme kustannusarviot.

Kun päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta on saatu ja varsinainen kunnostusvaihe alkaa, toimimme kunnostustyön ympäristöteknisenä valvojana, jonka tehtävänä on valvoa viranomaisen antaman pima-päätöksen noudattamista. Lisäksi tehtäviimme voi kuulua rakennuttamispalvelua ja muuta työmaavalvontaa.

Kunnostuksesta laaditaan loppuraportti, jossa otetaan kantaa jäännösriskeihin ja mahdolliseen jatkotoimenpidetarpeeseen. Tarvittaessa hoidamme kohteen jälkitarkkailua.

Teollisuuden perustilaselvitykset ja sulkemissuunnitelmat

To­teu­tam­me ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­lain mu­kai­set di­rek­tii­vi­lai­tos­ten pe­rus­ti­la­sel­vi­tyk­set. Lo­pet­ta­vien toi­min­to­jen osal­ta laa­dim­me sul­ke­mis­suun­ni­tel­mat (muun muassa van­ho­jen kaa­to­paik­ko­jen sul­ke­mis­suun­nit­te­lu) ja ympäristöluvan rauettamiseen liittyvät selvitykset.

Ympäristövahinkojen hallinta ja öljyntorjunta

Toi­mim­me vi­ra­no­mais­ten apu­na ym­pä­ris­tö­va­hin­ko­jen ja –on­net­to­muuk­sien en­si- ja jäl­ki­tor­jun­nas­sa se­kä mah­dol­li­ses­sa jat­ko­kun­nos­tuk­ses­sa ja –tark­kai­lus­sa. Tarvittaessa olemme käytettävissä nopeallakin aikataululla. Öljyntorjuntaan ja kemikaalivahinkoihin erikoistuneilla asiantuntijoillamme on kokemusta sekä maalla että vedessä tapahtuvista äkillisistä ympäristövahingoista ja niiden torjunnasta.