Hallituksen tehtävänä on valvoa yhtiön hallintoa ja varmistaa yhtiön toiminnan asianmukainen järjestäminen. Sitowisen yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän toimisuhteen ehdoista, jotka on määritelty kirjallisessa toimisopimuksessa.  
 
Hallitus valvoo Sitowisen toimintoja ja hallintoa ja päättää merkittävistä asioista koskien yhtiön strategiaa, investointeja, järjestäytymistä ja rahoitusta Osakeyhtiölain mukaisesti. Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä asioissa, joita ei lain tai Yhtiön yhtiöjärjestyksen nojalla ole määrätty muiden toimielinten päätettäväksi tai tehtäväksi. Hallitus hyväksyy Sitowisen strategiset tavoitteet sekä riskienhallinnan periaatteet ja varmistaa, että yhtiön hallintoa, valvontaa sekä sisäistä tarkastusta koskevat järjestelmät toimivat tehokkaasti. 

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Työjärjestyksen mukaan hallituksen tehtäviin kuuluvat muun muassa seuraavat: 

 • tarkastusvaliokunnan, nimitysvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan työjärjestysten vahvistaminen sekä valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten nimittäminen; 
 • Sitowisen strategian, budjetin sekä liiketoimintasuunnitelman vuosittainen hyväksyminen ja niiden toteuttamisen valvonta;  
 • Sitowisen kirjanpidon sekä varainhoidon valvonnan ja tarkastuksen järjestäminen; 
 • osavuosikatsauksien, tilinpäätösten ja vuosikertomusten tarkastaminen ja hyväksyminen; 
 • Yhtiön osinkopolitiikan määrittäminen; 
 • toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen sekä johtoryhmän jäsenten valinta ja tehtävistä vapauttaminen; 
 • toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisesta sekä kannustinjärjestelmistä päättäminen;  
 • Sitowisen toiminnan ohjaaminen sekä yhtiön toimitusjohtajan ohjaaminen ja valvonta; 
 • Sitowisen organisaatiorakenteen vahvistaminen ja merkittävistä organisatorisista muutoksista päättäminen; 
 • yrityskaupoista päättäminen; 
 • isoista strategisesti merkittävistä investoinneista ja divestoinneista sekä muista Sitowiselle erityisen merkittävistä asioista päättäminen; 
 • ohjeistuksesta ja taloudellisista tavoitteista sekä näihin tehtävistä muutoksista päättäminen; 
 • hallituksen suoriutumisen, mukaan lukien sen toimien ja työskentelytapojen sekä sen yksittäisten jäsenten, vuosittainen arviointi; ja 
 • Sitowiseä tai sen toimintaa koskevien merkittävien tietojen julkaisemisesta päättäminen. 

Hallituksen tulee lisäksi valvoa merkittäviin riskeihin ja riskienhallintatoimiin, toimitusjohtajan suoriutumiseen sekä ylimmän johdon resursointiin liittyviä asioita. Hallituksen on varmistettava, että riittävät riskienhallintaohjelmat ovat käytössä.