Hallituksella on yleistoimivalta päättää ja toimia kaikissa sellaisissa asioissa, joita ei ole varattu osakeyhtiölaissa tai yhtiöjärjestyksessä toiselle hallintoelimelle. Hallitus on vastuussa Yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, hallinnosta ja valvonnasta.

Hallituksella on yleinen velvollisuus edistää Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenten tulee toimia vilpittömin mielin ja asianmukaisella huolellisuudella tehden perusteltuja liiketoimintaa koskevia päätöksiä tavoitellakseen sellaisia tuloksia, jotka ovat heidän näkemyksensä mukaan Yhtiön ja sen koko osakkeenomistajakunnan edun mukaisia.

Hallitus hyväksyy Yhtiön strategiset tavoitteet sekä riskienhallinnan periaatteet ja varmistaa, että Yhtiön hallintoa, valvontaa sekä sisäistä tarkastusta koskevat järjestelmät toimivat tehokkaasti.

Suorittaakseen tehtävänsä hallituksen tulee:

 • vahvistaa hallituksen työjärjestys, arvioida säännöllisesti sen asianmukaisuutta, ja päivittää ja muuttaa työjärjestystä tarpeen mukaan;
 • vahvistaa valiokuntien työjärjestykset sekä nimittää valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet;
 • hyväksyä vuosittain Yhtiön strategia, budjetti sekä liiketoimintasuunnitelma, ja valvoa niiden toteuttamista;
 • järjestää Yhtiön kirjanpidon sekä varainhoidon valvonta ja tarkastus;
 • käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset, tilinpäätökset ja toimintakertomus;
 • määrittää Yhtiön osinkopolitiikka;
 • valita sekä vapauttaa tehtävistään toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen tai sijaiset;
 • hyväksyä konsernin johtoryhmän jäsenten valinta ja näiden vapauttaminen tehtävästä toimitusjohtajan ehdotuksen perusteella;
 • päättää toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän palkitsemisesta sekä kannustinjärjestelmistä;
 • valvoa toimitusjohtajan suoriutumiseen sekä konsernin johtoryhmän resursointiin liittyviä asioita;
 • ohjata ja valvoa Yhtiön toimitusjohtajaa, mukaan lukien keskeisten projektiriskien hallinnan ohjaus ja valvonta;
 • vahvistaa konsernin organisaatiorakenne ja päättää merkittävistä organisatorisista muutoksista;
 • päättää yrityskauppojen toteuttamisesta;
 • päättää strategisesti merkittävistä investoinneista ja divestoinneista sekä muista Yhtiölle erityisen merkittävistä asioista;
 • päättää ohjeistuksesta ja taloudellisista tavoitteista, sekä näihin tehtävistä muutoksista;
 • arvioida vuosittain hallituksen suoriutumista, mukaan lukien sen toimia ja työskentelytapoja sekä sen yksittäisiä jäseniä;
 • kutsua yhtiökokous koolle ja valmistella ehdotukset kokouksessa käsiteltävistä asioista; 
 • päättää konsernia tai sen toimintaa koskevien merkittävien tietojen julkaisemisesta;
 • valvoa merkittäviin riskeihin ja riskienhallintatoimiin liittyviä asioita; ja
 • varmistaa, että riittävät riskienhallintaohjelmat ovat käytössä.

Hallituksen tehtävänä on yhtiön taloudellisen raportoinnin ja tarkastuksen osalta erityisesti seurata ja arvioida Yhtiön taloudellista raportointijärjestelmää, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä sitä, miten sopimukset ja muut oikeustoimet Yhtiön ja lähipiiriin kuuluvien kanssa täyttävät tavanomaiselle liiketoiminnalle ja toisistaan riippumattomien osapuolten väliselle liiketoimelle asetetut vaatimukset. Hallitus valvoo myös Yhtiön tilintarkastusta, Yhtiön tilintarkastajan riippumattomuutta sekä sitä, että tilintarkastajan tarjoamat muut kuin tilintarkastuspalvelut ovat yhteensopivia tilintarkastajan riippumattomuuden kanssa. Hallitus valmistelee myös tilintarkastajan nimittämisen. Näihin tehtäviin kuuluvien asioiden valmistelu on tarkastusvaliokunnan vastuulla.

Sitowise Group Oyj hallituksen työjärjestys