Tietomallilla (BIM, Building Information Model) tarkoitetaan rakennuskohteen ja sen ominaisuustietojen esittämistä kolmiulotteisesti digitaalisessa muodossa. Tietomallintamisessa on laajemmin kyse myös prosesseista, joilla hallitaan rakennetun ympäristön elinkaarenaikaisia tietoja yhteisesti sovituilla sisällöillä ja prosesseilla. Tietomallilla ei ole ”määrämittaa”, vaan se voi olla hyvin monentasoinen: aluksi karkea ja vain niukasti tietoa sisältävä, mutta ajan myötä rikastettavissa lähes millä tahansa datalla – tarpeen mukaan.

Sitowise on tietomallinnuksen edelläkävijöitä Suomessa. Kehitämme ennakkoluulottomasti kaupunki-, rakennus- ja infrasuunnittelussa tarvittavaa älykästä tiedonhallintaa. Autamme asiakkaitamme luomaan sujuvia BIM- ja GIS-tietovirtoja koko rakennetun ympäristön elinkaarta silmällä pitäen. Yhteentoimivan ja ajantasaisen datan avulla rikastamme asiakkaittemme toimintaa uusilla ratkaisuilla, kuten simulaatioilla, kustannusarvioilla sekä tietojen visualisoinneilla.

Kuva
Tietomallinnus tuo kustannussäästöjä ja parantaa hankkeen laatua

Tietomallinnus parantaa suunnittelun ja rakentamisen laatua

Tietomallinnuksesta saadaan suurin hyöty, kun kaikki suunnitteluprosessin osapuolet tekevät yhteistyötä yhtenäisten mallien ja kokonaisvaltaisen tiedonhallinnan luomiseksi. Intohimonamme on olla mukana toteuttamassa taloudellisesti kannattavia rakennetun ympäristön kehityshankkeita, jotka viedään maaliin ajallaan ja budjetissa – vastuullisuus ja ihminen huomioiden. Tähän tavoitteeseen päästään vain onnistuneen tietomallinnuksen avulla.

Hyödynnämme edistyksellisimpiä suunnittelun digitaalisia työkaluja ja prosesseja sekä teemme 3D-teknologioihin sekä BIM-tietomalleihin perustuvaa rakennus- ja infrastruktuurisuunnittelua.

Suunnittelu- ja rakennusvaiheessa tarjoamme asiakkaillemme työkalut yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen, luotettavaan tiedonhallintaan sekä avoimiin BIM- ja GIS-datavirtoihin tietojen yhteen toimivuuden ja rakentamisen laadun parantamiseksi. Olemme olleet jo pitkään mukana viemässä rakennetun ympäristön tietomallintamista uusille urille. Olemme olleet pioneerina kehittämässä avointa tietomallinnusta (open BIM) sekä kansainvälistä standardointia yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa. Tarjoamme seuraavia tietomallinnuksen palveluita:

Tietomallista hyötyjä myös olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön

Kun suunnitellaan uusia asioita rakennettuun ympäristöön, tietomallintaminen on jo arkipäivää. Ympärillämme on kuitenkin valtava määrä jo olemassa olevia rakennuksia ja infrastruktuuria, joihin kohdennetaan ja suunnitellaan muun muassa kunnossapitoa ja korjauksia. Tällöin tietomallia ei kuitenkaan luoda tyhjästä vaan kaiken pohjana on oltava todellinen tilanne. Se saadaan kiinni mittaamalla ja skannaamalla tarkasti olemassa oleva mallinnettava kohde, kuten esimerkiksi rakennus. Mittausdatasta muodostetaan mallin ensimmäinen, karkea versio, joka kuvaa sen pintageometriaa ja jopa -tekstuureja.

Kevyet ja karkeatkin tietomallit ovat jo hyödyllisiä. Niiden avulla on mahdollista suunnitella ja havainnollistaa pienempiä ja rajattuja korjauksia tai muutostöitä. Esimerkiksi tilamuutosten suunnitteluun riittää hyvin geometriamalli, mutta suunnittelija voi osoittaa ja havainnollistaa tilaajalle ratkaisujen etuja ja haittoja.

Tietomallia voidaan kuitenkin parantaa ja tarkentaa tuomalla siihen lisää informaatiota tarpeiden mukaisesti. Näin jatkuvasti jalostuvan ja rikastuvan tietomallin pohjalta voidaan suunnitella vaikka kaikki tulevat hankkeet. Fyysisten rakenteiden ja rakennusten mukana rakentuu digitaalista tietomallipohjaista kopiota ja omaisuutta, jotka jatkavat elämää ja tuottavat arvoa peruskorjausten, tilamuutosten ja niiden päälle rakennettavien uusien teknologioiden kautta.