Miksi valita Sitowise

Käyttäjälähtöisyys on prioriteettimme.
Noudatamme alan eettisiä ja ekologisia periaatteita.
Monialainen osaaminen tukee kokonaisuutta.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Julkisten ulkotilojen merkitys kaupunkilaisten yhteisinä olohuoneina ja kaupunkielämän tapahtumapaikkoina korostuu yhä enemmän. Laadukas ja elämyksellinen lähiympäristö houkuttelee asioimaan ja liikkumaan sekä kävellen että pyörällä.

Tavoitteenamme on kehittää urbaaneja ulkotiloja entistä käyttäjälähtöisemmiksi teknistä toimivuutta unohtamatta.

Katu- ja kaupunkitilojen suunnittelussa otamme huomioon muun muassa käyttäjälähtöisyyden, paikan hengen, toiminnallisuuden, turvallisuuden, kaupunkikuvalliset tavoitteet sekä kunnossapidon. Käytössäsi on katutekniikan, kaupunki-, liikenne-, ja maisemasuunnittelun sekä valaistuksen ja muotoilun huippuosaajat. Noudatamme toiminnassamme alan edistyneintä teknologiaa, vaativia eettisiä, esteettisiä ja ekologisia periaatteita sekä sertifioituja laatujärjestelmiä.

Palvelut katu- ja kaupunkitilojen suunnitteluun

Meiltä saat pätevät ja innostuneet asiantuntijapalvelut kaikkiin kaupunkitilojen suunnittelun osa-alueisiin aina arkkitehtuurista ja tilallisesta ideoinnista tekniseen toimivuuteen asti.

Ideoim­me ka­tu- ja kau­pun­ki­ti­lo­jen ko­ko­nai­suuk­sia

Kaupunkitilojen idea- ja konseptisuunnitelmat

Ideoim­me ka­tu- ja kau­pun­ki­ti­lo­jen muo­dos­ta­mia ko­ko­nai­suuk­sia uu­dis- ja sa­nee­raus­koh­tei­siin.
historialliset miljööt ovat osa kaupunkiympäristöä

Kulttuuriympäristöpalvelut

Historiallisissa miljöissä kunnioitamme vanhaa. Asian­tun­ti­jam­me huo­mioi­vat pai­kan eri­tyis­piir­teet ja suo­je­luar­vot suun­ni­tel­mis­saan.
katusuunnittelu on osa katu-, alue- ja kunnallistekniikkaa.

Katu-, alue- ja kunnallistekniikka

Maa­na­lai­nen tek­niik­ka, hu­le­ve­sien hal­lin­ta ja ra­ken­ne­ker­rok­set ovat osa suun­nit­te­lu­rat­kai­sua. Kunnallistekniikka tekee ympäristöstä teknisesti toimivan.
Kuva Byströmin julkisivuvalaistuksesta

Ulkovalaistussuunnittelu

Ulkova­lais­tus vaikuttaa koh­teen tur­val­li­suu­teen, es­tet­tö­myy­teen ja elä­myk­sel­li­syy­teen pi­meän ai­kaan. Kaupunkitiloissa huomioimme myös ta­pah­tu­mien tar­peet sähkösuunnittelun osalta.
Kaupunkisuunnittelu luo viihtyisää kaupunkiympäristöä

Yleissuunnitelmat

Mää­rit­te­lem­me toi­min­nal­li­suu­den, mi­toi­tuk­sen se­kä ark­ki­teh­to­ni­sen ko­ko­nai­suu­den ja laadimme kau­pun­kien tar­pei­ta palvelevat aineistot sekä toteutussuunnitelmat.