Sitowise Group Oyj:n tiedonantopolitiikassa kuvataan keskeiset toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mukaisesti yhtiö toimii sijoittajaviestinnässä ja taloudellisessa raportoinnissa. Tiedonantopolitiikan periaatteet koskevat yhtiötä ja sen tytäryhtiöitä.

Yhtiö noudattaa tiedonantopolitiikassaan Suomen lainsäädäntöä, EU:n säädöksiä, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) No. 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (Market Abuse Regulation) sisältyviä määräyksiä, Nasdaq Helsinki Oy:n pörssin sääntöjä sekä European Securities and Markets Authorityn ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita. Lisäksi yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä yhtiön sisäisiä ohjeita kuten sisäpiiriohjetta.

Lataa Sitowisen tiedonantopolitiikka kokonaisuudessaan