1. Johdanto 

Sitowise Group Oyj:n ("Yhtiö") hallituksen hyväksymässä tiedonantopolitiikassa kuvataan keskeiset toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mukaisesti Yhtiö toimii sijoittajaviestinnässä ja taloudellisessa raportoinnissa. Tiedonantopolitiikan periaatteet koskevat Yhtiötä ja sen tytäryhtiöitä.

Yhtiö noudattaa tiedonantopolitiikassaan Suomen lainsäädäntöä, EU:n säädöksiä, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) No. 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (Market Abuse Regulation, "MAR") sisältyviä määräyksiä, Nasdaq Helsinki Oy:n pörssin sääntöjä sekä European Securities and Markets Authorityn (ESMA) ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita. Lisäksi Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä Yhtiön sisäisiä ohjeita.

Tiedonantopolitiikka on hyväksytty Yhtiön hallituksessa 25.2.2021. Tiedonantopolitiikkaa tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa. 

2. Tavoitteet ja periaatteet 

Yhtiön sijoittajaviestinnän periaatteet ovat avoimuus, aktiivisuus, luotettavuus, läpinäkyvyys ja tasapuolisuus. Yhtiö viestii selkeästi ja johdonmukaisesti sekä myönteisistä että kielteisistä asioista. 

Yhtiön tavoitteena on varmistaa, että kaikilla pääomamarkkinoilla toimivilla tahoilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään oikea, riittävä ja olennainen tieto Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyvistä olennaisista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa Yhtiön rahoitusvälineiden hintaan, ja että julkistettava tieto antaa oikeat ja riittävät tiedot Yhtiön toiminnasta.

Tiedonanto perustuu säännölliseen ja jatkuvaan tiedonantovelvollisuuteen. Yhtiö julkistaa tiedonantovelvollisuuksiin perustuvat tiedot niin pian kuin mahdollista ja samanaikaisesti kaikille sidosryhmilleen. Tapahtuman tai tiedon olennaisuuden arvioi Yhtiön toimiva johto tai hallitus.

Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi. Yhtiö julkaisee kaikki pörssitiedotteet ja sijoittajauutiset suomeksi ja englanniksi. 

3. Tiedotettavat asiat ja tiedotetyypit 

Säännöllisellä tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan Yhtiön arvopaperimarkkinalain ja muun sääntelyn sekä Nasdaq Helsingin sääntöjen ja Finanssivalvonnan standardien perusteella ja mukaisesti julkaisemaa säännöllistä tietoa taloudellisesta asemastaan ja sen kehityksestä osavuosi- ja puolivuosikatsauksissa, tilinpäätöstiedotteessa, tilinpäätöksessä ja hallituksen toimintakertomuksessa sekä selvityksessä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Yhtiö raportoi taloudelliset lukunsa konsernitasolla.

Yhtiö julkistaa tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja osavuosikatsaukset ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Tulosjulkistusten ajankohdat julkistetaan ennen kunkin tilikauden alkamista, ja ne ovat nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla.

Jatkuvan tiedonantovelvollisuuden nojalla Yhtiö julkistaa pörssitiedotteella lähtökohtaisesti vain erikseen säänneltyjä tietoja ja toisaalta MAR:n nojalla julkistettavaa sisäpiiritietoa. Jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvaa sisäpiiritietoa voivat olla muun muassa: 

  • Olennaiset muutokset tulevaisuuden näkymissä 
  • Merkittävät strategiamuutokset 
  • Merkittävät investoinnit, mukaan lukien yrityskaupat  
  • Merkittävät muut yritysjärjestelyt, yhteisyrityssopimukset ja rahoitusjärjestelyt 
  • Merkittävät organisaatiomuutokset ja muutokset hallituksen tai johtoryhmän kokoonpanossa sekä tilintarkastajan vaihtuminen 
  • Merkittävät oikeudenkäynnit tai muut viranomaismenettelyt ja niissä annetut päätökset 

Lisäksi Yhtiö tiedottaa pörssitiedotteina muun muassa johtohenkilöiden liiketoimet ja muut tiedotettavat asiat pörssin sääntöjen mukaisesti. 

Pörssi- ja lehdistötiedotteet sekä sijoittajauutiset 

Yhtiön julkistamat tiedotteet on jaettu kolmeen kategoriaan: pörssitiedotteisiin, sijoittajauutisiin sekä lehdistötiedotteisiin. Tiedotteen tyyppi määräytyy tiedon olennaisuuden ja merkittävyyden perusteella. 

Pörssitiedotteet 

Yhtiö julkistaa sisäpiiritiedon mahdollisimman pian pörssitiedotteella. Lisäksi Yhtiö julkistaa pörssitiedotteena säännöllisen tiedonantovelvollisuuden perusteella annettavat tiedot ja säännölliset raportit. Pörssitiedotteet toimitetaan Helsingin pörssille sekä keskeisille tiedotusvälineille ja ne julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla.  

Lehdistötiedotteet ja sijoittajauutiset 

Yleis- ja ammattimedialle suunnatuilla tiedotteilla tai sijoittajauutisilla kerrotaan Yhtiön liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä pörssitiedotteelle määriteltyjä kriteereitä, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai yleistä mielenkiintoa Yhtiön sidosryhmien keskuudessa. 

4. Sisäpiiritiedon julkistamisvelvollisuus ja julkistamisen lykkääminen  

Yhtiö julkistaa sisäpiiritiedon mahdollisimman pian, ellei tiedon julkistamista lykätä MAR:in mukaisesti, jolloin MAR:in mukaisten lykkäysedellytysten tulee täyttyä. MAR:in mukaan Yhtiön on mahdollista lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: 

  • tiedon julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Yhtiön oikeutetut edut, 
  • tiedon julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan, ja  
  • tiedon luottamuksellisuus säilyy. 

Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja tekevät päätöksen sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä lykkäämisperusteiden täyttymisestä tehdyn arvioinnin perusteella. Toimitusjohtaja voi poikkeustapauksessa tehdä lykkäämispäätöksen yksin, mikäli se asian kiireellisyyden vuoksi on perusteltua.

Lykkäyspäätöksen yhteydessä julkistamisen lykkäämisedellytykset dokumentoidaan, perustetaan asiaa koskeva sisäpiirihanke ja tehdään lykkäyspäätös. Yhtiö julkistaa lykätyn tiedon mahdollisimman pian sen jälkeen, kun lykkäyksen edellytykset eivät enää täyty. Yhtiö ilmoittaa lykkäyspäätöksestä Finanssivalvonnalle sisäpiiritiedon julkistamisen yhteydessä.  

5. Sisäpiiri  

Yhtiö noudattaa sisäpiiriohjeistuksessa ja -hallinnossa MAR:in vaatimuksia ja sen nojalla annettuja säännöksiä, Finanssivalvonnan ja ESMA:n ohjeita sekä Nasdaq Helsingin sääntöjä ja sisäpiiriohjetta. Lisäksi Yhtiö noudattaa sen hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta.

Henkilö, joka toimii johtotehtävissä Yhtiön palveluksessa tai on määritelty kuuluvaksi kaupankäyntirajoituksen piiriin, ei saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia suljetun ajanjakson aikana. Suljettu ajanjakso alkaa kolmekymmentä (30) päivää ennen tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen tai osavuosikatsauksen julkistamista, ja päättyy tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen tai osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeiseen päivään, kattaen kyseisen päivän. Yhtiö ei myöskään hanki omia osakkeitaan tänä aikana.

Yhtiöllä on käytössä ns. whistleblowing-yhteydenottomahdollisuus, jonka kautta Yhtiön työntekijät voivat ilmoittaa, jos on perusteltu syy epäillä, että joku Yhtiön palveluksessa oleva henkilö olisi rikkonut arvopaperimarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä ja säännöksiä. Jos rikkomuksesta syntyy epäily tai jos rikkomus pystytään näyttämään toteen, viedään tapaus toimivaltaisten viranomaisten tutkittavaksi. 

6. Tulevaisuudennäkymät ja tulosvaroitukset 

Yhtiö kertoo tulevaisuudennäkymistään vuosittain tilinpäätöstiedotteessa. Lisäksi yhtiö arvioi tulevaa kehitystään toimintakertomuksessa, puolivuosikatsauksessa sekä osavuosikatsauksissa tilikauden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta. Arvio tulevaisuudennäkymistä koskee, jollei toisin ilmoiteta, jäljellä olevaa tilikautta. Esitetyt näkymät perustuvat Yhtiön johdon arvion antamisajankohdan mukaiseen näkemykseen konsernin ja sen liiketoimintojen kehityksestä. Epävarmoissa markkinaolosuhteissa Yhtiön hallitus voi päättää olla antamatta ohjeistusta. 

Tulosvaroitus annetaan mahdollisimman pian, jos Yhtiö arvioi, että sen tulos tai taloudellinen asema poikkeaa odottamattomalla tavalla ja merkittävästi, joko positiivisesti tai negatiivisesti, Yhtiön aiemmin julkistamasta arviosta tai siitä, mitä Yhtiön aikaisemmin julkistamien tietojen perusteella voidaan perustellusti päätellä. Yhtiön hallitus päättää tulosvaroituksen antamisesta, eikä tulosvaroituksen antamista voi lykätä. 

7. Tiedotuskanavat 

Pääasiallinen ajantasaisen sijoittajatiedon kanava on Yhtiön sijoittajasivut www.sitowise.com/sijoittajat. Yhtiön tavoitteena on tarjota sivuillaan luotettavaa ja ajantasaista tietoa, jonka avulla Yhtiön sidosryhmät voivat muodostaa oikean kuvan Yhtiöstä ja Yhtiön rahoitusvälineiden hintaan vaikuttavista seikoista ja tapahtumista.

Yhtiön pörssitiedotteet julkaistaan samanaikaisesti tiedottamisjärjestelmän kautta sekä Yhtiön sijoittajasivuilla. Yhtiön julkistamat pörssitiedotteet ja sijoittajauutiset ovat saatavilla Yhtiön sijoittajasivuilla vähintään viiden vuoden ajan. Taloudelliset raportit ovat saatavilla vähintään kymmenen vuoden ajan.

Yhtiö jakaa lisäksi tietoa sidosryhmilleen erilaisissa julkaisuissa, haastatteluin ja muissa esiintymisissä. Muu oleellinen aineisto, kuten media- ja sijoittajaviestintäesitykset, mahdolliset webcastit ja puhelinkonferenssien tallenteet ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan.

Yhtiö hyödyntää sosiaalista mediaa viestinnässään. Sosiaalinen media ei kuitenkaan ole Yhtiön ensisijainen viestintäkanava tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvan tiedon osalta. 

8. Sijoittaja-, analyytikko- ja mediatapaamiset 

Yhtiö tapaa aktiivisesti pääomamarkkinoiden ja median edustajia ja vastaa ilman aiheetonta viivytystä osakkeenomistajien, sijoittajien, analyytikoiden ja median kyselyihin. Yhtiö voi järjestää tiedotustilaisuuksia sekä tapaamisia pääomamarkkinoiden ja median edustajien kanssa. 

Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja vastaavat ensisijaisesti yhteydenpidosta sijoittajien ja analyytikoiden kanssa. Mediatapaamiset koordinoidaan konserniviestinnässä.

Tapaamisten tavoitteena on antaa taustatietoa Yhtiöstä ja sen toimintaympäristöstä. Keskustelut perustuvat Yhtiön aikaisemmin julkaisemiin tai markkinoilla yleisesti saatavilla olleisiin tietoihin eikä niissä tuoda esille julkistamatonta Yhtiön rahoitusvälineiden hintaan mahdollisesti vaikuttavaa tietoa eikä sellaista täydentävää tietoa, joka saattaisi aiemmin julkistetun tiedon kanssa muodostaa sellaista uutta olennaista tietoa, jota voitaisiin pitää sisäpiiritietona.

Yhtiön verkkosivuilla voidaan julkistaa tietoa Yhtiötä seuraavista analyytikoista ja heidän antamistaan Yhtiötä koskevista arvioista. Analyytikoiden mielipiteet, arviot ja ennusteet ovat analyytikoiden omia, eivätkä ne edusta tai heijasta Yhtiön tai sen johdon omia mielipiteitä, arvioita tai ennusteita.

Yhtiö tarkistaa pyydettäessä analyytikoiden laatimia analyyseja tai raportteja, mutta ainoastaan tosiasioiden paikkansapitävyyden ja julkistettujen tietojen osalta. Yhtiö ei ota vastuuta pääomamarkkinoiden edustajien julkaisemista arvioista tai ennusteista eikä kommentoi niitä. Yhtiö ei kommentoi Yhtiön arvonmuodostusta tai sen rahoitusvälineiden arvon kehitystä, suosi ketään yksittäistä analyytikkoa tai jaa analyytikoiden raportteja sijoitusyhteisölle.  

9. Vastuut ja edustajat 

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden raportit ja tiedotteet hyväksyy hallitus. Lisäksi hallitus hyväksyy merkittävät pörssitiedotteet kuten toimitusjohtajan nimitystiedotteen. Sisäpiiritiedon julkistamiseen ja muuhun pörssitiedottamiseen liittyvät tiedotteet hyväksyy toimitusjohtaja tai hänen varamiehenään talousjohtaja. Toimitusjohtaja tai muu Yhtiön johto ei kommentoi Yhtiön hallitusta koskevia asioita. Hallitusta edustaa yleensä hallituksen puheenjohtaja.

Lain mukaan Yhtiötä edustaa hallitus kaikissa asioissa ja toimitusjohtaja toimitusjohtajan toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Konsernin toimitusjohtajalla, konsernin talousjohtajalla tai muulla toimitusjohtajan valtuuttamalla henkilöllä on oikeus antaa lausuntoja Yhtiön puolesta. Talousjohtaja edustaa Yhtiötä erityisesti Yhtiön taloudellista kehitystä koskevissa asioissa. Yksittäisiä liiketoiminta-alueita tai konsernitoimintoja edustaa kyseisen liiketoiminta-alueen johtaja tai nimetty edustaja. Yhteyksistä mediaan vastaa ensisijaisesti viestintäjohtaja.

Kaikki lausunnot Yhtiön nimissä annetaan aiemmin julkistettujen tietojen puitteissa ja täsmällisesti niiden mukaisina. Yksittäisissä lausunnoissa ei anneta Yhtiön aiemmin julkistamista tiedoista poikkeavaa tietoa eikä sellaista täydentävää tietoa, joka saattaa aiemmin julkistetun tiedon kanssa muodostaa uutta olennaista tietoa, jota voidaan pitää sisäpiiritietona.

Kriisitilanteissa viestintää johtaa konsernin toimitusjohtaja. Kriisiviestinnästä vastaavat siihen nimetyt henkilöt, ja viestinnän tavoitteena on tiedon jakaminen luotettavasti, nopeasti, selkeästi, proaktiivisesti ja avoimesti. 

10. Huhut ja tietovuodot 

Yhtiö antaa lausuntoja omasta toiminnastaan eikä kommentoi kilpailijoidensa, toimittajiensa tai asiakkaidensa toimia. 

Yhtiö ei kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja, ellei se ole välttämätöntä olennaisten tai selvästi virheellisten tietojen oikaisemiseksi. Jos markkinahuhulla kuitenkin voi olla olennainen vaikutus Yhtiön rahoitusvälineiden hintaan, Yhtiö voi harkita pörssitiedotteen julkistamista antaakseen markkinoille oikean tiedon tai oikaistakseen väärän tai harhaanjohtavan tiedon. 

Jos Yhtiön tietoon tulee, että Yhtiötä koskevaa sisäpiiritietoa on ilmaistu kolmannelle taholle, jolla ei ole salassapitovelvollisuutta, sisäpiiritiedon luottamuksellisuutta ei muutoin pystytä takaamaan tai sisäpiiritietoa on vuotanut julkisuuteen, Yhtiö julkaisee tiedon pörssitiedotteella mahdollisimman pian. 

 11. Hiljainen jakso 

Yhtiö noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Tänä aikana Yhtiö ei anna Yhtiön taloudelliseen tilaan, markkinoihin tai tulevaisuudennäkymiin liittyviä kommentteja medialle tai muille osapuolille. Hiljaisen jakson aikana Yhtiön edustajat eivät myöskään tapaa pääomamarkkinoiden edustajia. 

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Yhtiö julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa. 

 12. Muutokset, poikkeamat ja ylläpito 

Yhtiön toimitusjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö vastaa tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta. Tiedonantopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antavat toimitusjohtaja ja talousjohtaja. 

Yksittäistapauksessa ja painavista syistä toimitusjohtaja voi poiketa tiedonantopolitiikasta lakien ja säännösten sallimissa rajoissa.

Yhtiön hallitus päättää tiedonantopolitiikan muuttamisesta. Johtoryhmä voi kuitenkin hyväksyä vähäisiä tai teknisluontoisia muutoksia tähän dokumenttiin.