Miksi valita Sitowise

Asiantuntijuutemme täydentää vesihuoltolaitoksenne kovaa osaamista ja tarjoaa hyvän tuen toimintanne kehittämiseen.
Tunnemme hyvin vesihuoltolaitoksien toimintaympäristön ja vesihuoltolaitoksia koskevat lait sekä hallitsemme häiriötilannesuunnittelun uusimmat työkalut.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Vesihuoltolaitosten varautuminen häiriötilanteisiin vakauttaa toimintaa

Vesihuolto on osa kriittistä infrastruktuuria ja siihen kohdistuvilla häiriötilanteilla voi olla mittavia ja vakavia vaikutuksia yhteiskunnan toimintaan. Toimintaympäristön muutokset, kuten ilmastonmuutoksen aiheuttama sääilmiöiden äärevöityminen sekä verkostojen ikääntyminen ja saneerausvelan kasvu altistavat vesihuoltoa entisestään erilaisille häiriötilanteille, kuten talousveden laatuhäiriöille sekä putkirikoille. Kaikkia häiriötilanteita ei pystytä estämään, mutta niihin onneksi voidaan varautua ja siten minimoida niistä aiheutuvat seuraukset.

Riskikartoitus sekä suunnitelmat toiminnasta häiriötilanteissa ovat tärkeät työkalut varautumisessa ja laitoksen toiminnan jatkuvuudenhallinnassa. Varautumista häiriötilanteisiin edellytetään lainsäädännössä: muun muassa vesihuoltolaki, talousvesiasetus, ympäristönsuojelulaki sekä valmiuslaki sisältävät varautumiseen liittyviä vaatimuksia.

Vesihuoltolaitoksissa voidaan varautua häiriötilanteisiin riskikartoituksella sekä häiriötilanteiden toimintasuunnitelmilla. Silloin häiriöiden seuraukset voidaan minimoida.

Laatimalla koko vesihuoltolaitoksen toimintaa koskeva riskikartoitus hallintatoimineen sekä varautumissuunnitelma häiriötilanteisiin, pystytään vastaamaan näihin vaatimuksiin ja tarjoamaan mahdollisimman laadukasta vesihuoltopalvelua poikkeuksellisissakin tilanteissa. Riskiarvioinnin perusteella pystytään myös kohdentamaan ja priorisoimaan hallintatoimia ja niiden edellyttämiä investointeja merkittävimpiin tunnistettuihin riskeihin.

Image
Magnifying glass

Mitä hyötyä vesihuoltolaitoksen varautumisesta häiriötilanteisiin on?

  • Voidaan tarjota mahdollisimman laadukasta vesihuoltopalvelua poikkeuksellisissakin tilanteissa.
  • Pystytään kohdentamaan ja priorisoimaan laitoksen hallintatoimia.
  • Voidaan perustella investointipäätöksiä tunnistetuilla riskeillä.
  • Sujuvoitetaan laitoksen toiminnan jatkuvuudenhallintaa.
  • Vastataan lainsäädännön vaatimuksiin.

Vesihuollon asiantuntijat käytettävissänne varautumissuunnittelussa

Me Sitowisellä autamme teitä laatimaan kattavat sekä riittävän yksityiskohtaiset suunnitelmat häiriötilanteisiin varautumiseen, joiden avulla keskeisimpiin riskeihin pystytään varautumaan ennalta sekä toimimaan häiriön sattuessa tilanteen edellyttämällä tavalla.

Riskiarvioinnissa huomioidaan teknisten prosessien lisäksi myös muut, kuten henkilöstöön, palveluntuottajiin sekä talouteen liittyvät uhkakuvat. Uhkien tunnistaminen ja riskinarviointi tehdään yhdessä laitoksen kokeneen henkilöstön kanssa, sillä teillä on syvällisin tietämys laitoksenne toiminnasta ja toimintatavoista. Suunnittelussa hyödynnetään Water Safety Plan (WSP) ja Sanitation Safety Plan (SSP) -työkaluja, joiden avulla varmistetaan koko toiminnan huomioiva riskinarviointi.

Suunniteltaessa häiriötilanteisiin varautumista tunnistetaan ja määritellään laitoksen toimintatapoja erilaisissa poikkeuksellisissa tilanteissa, tunnistaen muun muassa roolit ja vastuut operatiivisessa toiminnassa, johtamisessa, tiedottamisessa ja sidosryhmäyhteistyössä. Tilannekuvan luominen ja tarkentaminen sekä selkeä sisäinen ja ulkoinen viestintä ovat oleellisia häiriötilanteen hallinnassa sekä keskeistä suunnitelman sisältöä.

Jatkuvalla varautumisella ylläpidetään korkeaa laatua ja toimintavarmuutta

Häiriötilanteisiin varautuminen ja riskien hallinta on jatkuvaa toimintaa. Vesihuoltolaitoksen varautuminen on kokonaisuus, jolla ylläpidetään toimintavarmuutta ja vesihuoltopalvelun korkeaa laatua. Suunnitelmien päivityksessä voidaan seurata aiemmin määritettyjen hallintatoimien toteutumista ja riittävyyttä sekä määritellä uusia hallintatoimia tai tunnistaa uusia riskejä. Häiriötilanteissa hyviksi havaitut toimintatavat kannattaa sisällyttää häiriötilannesuunnitelmaan toimintaohjeina tai muuttaa tarvittaessa jo laadittuja ohjeita. Toimintaa erilaisissa häiriötilanteissa on syytä harjoitella, missä voimme myös olla vesihuoltolaitosten apuna.