Miksi valita Sitowise

Monipuoliset ilmanlaadun tutkimuspalvelut
Kertaluonteiset ja jatkuvatoimiset mittaukset
Laaja vuosikymmenten kokemus
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Ulkoilman laatuun vaikuttavat niin ilmassa leijuva pöly ja hiukkaset, kemialliset epäpuhtaudet kuin epämiellyttävät hajutkin. Lähteet ovat moninaisia: teollisuudesta maa-ainesten ottoon, jätteenkäsittelystä maatalouteen ja liikenteestä turveteollisuuteen.

Ilmanlaatu selviää luotettavilla mittauksilla

Sitowisellä on yli kymmenen vuoden kokemus monipuolisista ilmanlaatuselvityksistä liittyen niin pieniin asemakaavaselvityksiin kuin laajempiin YVA-vaikutusarviointeihin. Autamme asiakkaitamme kaikissa selvityksen vaiheissa. Puolueettomana toimijana tavoitteenamme on tuottaa ilmanlaadun mittaukset ja selvitykset, jotka kertovat luotettavasti ympäristön tilasta. Tätä varten käytämme standardoituja ja vertailukelpoisia tutkimusmenetelmiä.

Sitowise on puolueeton toimija: mittauksemme kertovat luotettavasti ympäristön tilasta. Menetelmämme ovat standardoituja.

Laadukkaan mittaussuunnitelman perusta puolestaan on lähtötilanteen huolellinen selvittäminen. Selvityksen edustavuus nojaa hyvään mittaussuunnitelmaan - suunnitellaan siis yhdessä! Raportoinnissa sidomme tulokset aina tiukasti tuotanto- ja ympäristöolosuhteisiin sekä vertaamme laadunvarmistettuja tuloksia ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi.

Tavanomaiset ilmanlaatuselvitykset perustuvat olemassa oleviin lähtötietoihin tai mittaustuloksiin tutkittavalta alueelta. Näiden lisäksi laadimme mallinnuksia ilmanlaadusta ja ilmapäästöjen leviämisestä.

ilmanlaatu asuinalueilla voi heiketä vaikka liikenteen vaikutuksesta

Ilmanlaadun selvityksillä hyötyä toiminnanharjoittajille

Ilmanlaadun mittauksilla voidaan paitsi kartoittaa ilmanlaadun nykytilaa ja päästöjen leviämistä, myös todentaa suoritettujen torjuntatoimenpiteiden vaikutuksia. Myös laskentamallit ovat hyödyllisiä ilmapäästöjen rajoitustoimenpiteiden vaikutuksien arvioinnissa ja tehokkaassa kohdentamisessa. Käänny siis puoleemme jo investointeja suunnitellessasi.

Ilmansaasteet vaikuttavat ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen. Huolehtimalla pölyämisen, hajuhaittojen ja ilmansaasteiden riittävästä rajoittamisesta toimija voi parantaa omia toimintaedellytyksiään. Vastuullisella toiminnalla on vaikutusta sujuvampaan viranomaisyhteistyöhön sekä myönteiseen ilmapiiriin naapurustossa. Yhteistyö tuottaa hyviä hedelmiä!

Ilmansaasteet vaikuttavat ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen. Huolehtimalla ilmanlaadusta toimija parantaa omia toimintaedellytyksiään.

Jatkuvatoimiset ilmanlaadun mittaukset

Sitowisen luotettavalla mittauskalustolla voimme mitata ulkoilmasta jatkuvatoimisesti kaikki pölyn hiukkaskoot. Ilmassa leijuvien hiukkasten kokonaismäärän laskennan lisäksi voimme tutkia jakauman eri hiukkaskokojen välillä (TSP, PM10, PM4, PM2.5, PM1). Mittaamme tarvittaessa jatkuvatoimisesti myös yleisimmät kaasukomponentit, kuten typen oksidit (NOx), haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) ja hiilidioksidin (CO2).

Ilmanlaadun ja ilmapäästöjen leviämisen mallinnukset

Tavanomaisten ilmanlaatuselvitysten lisäksi laadimme ilmanlaadun mallinnuksia Austal2000-mallilla. Mallinnuksissa huomioimme aina kohteen paikalliset olosuhteet, kuten maastonmuodot ja sääolot. Lähtötietoina käytämme olemassa olevia mittaus- ja selvitystuloksia sekä kohdetietoja. Tarvittaessa voimme myös täydentää lähtötietoja suorittamalla mittauksia joko ulkoilmasta tai piipun päästä. Toteutamme asiakkaillemme niin kaasumaisten yhdisteiden, leijuvan pölyn ja hiukkasten, hajun kuin muidenkin ilmapäästöjen leviämisen mallinnukset.

Leijuvan pölyn mittaus ja mallinnus

Pölypäästöjä aiheutuu ilmaan erityisesti maa- ja kiviainesten otosta ja käsittelystä, turveteollisuudesta, rakentamisesta sekä liikenteestä. Kun halutaan selvittää pölystä ympäristöön aiheutuvaa mahdollista terveys- tai viihtyvyyshaittaa, mittaamme leijuvaa pölyä jatkuvatoimisesti SFS-EN 16450:2017 mukaisesti optisin, kalibroitavin menetelmin tai näytettä keräävästi tehokeräysmenetelmällä. Näytettä keräävät menetelmät mahdollistavat suodattimien jälkianalyysit ja pölyn koostumuksen analysoinnin. Tehokeräinmenetelmän laadunvarmistusta suoritetaan rinnakkaismittauksin standardin SFS-EN 16450:2017 vaatimukset täyttävällä mittalaitteella.  

Toteutamme asiantuntevat ulkoilman kokonaisleijuman mittaukset (TSP), hengitettävien hiukkasten mittaukset (PM10, PM2,5) ja laskeumamittaukset noudattaen valtioneuvoston asetusta ilmanlaadusta (VNa 79/2017) sekä ajantasaisia ohjeistuksia. Sovellamme näytettä keräävää, standardin SFS 3863 mukaista tehokeräinmenetelmää ympäristöluvan niin edellyttäessä. 

Leijuvan pölyn mittaukset perustuvat asiantuntijamme tekemiin mittaussuunnitelmiin, joissa huomioimme kohdekohtaiset tutkimustarpeet pitkään kokemukseemme nojaten. Ulkoilmanlaadun selvityksissä mittaamme aina sääolosuhteet paikallisesti, tuloksien edustavuuden varmistamiseksi. Suoritamme pölymittaukset joustavasti asiakkaan resurssit ja ympäristöluvan vaatimukset huomioiden, ja käytämme aina asianmukaisesti kalibroituja mittalaitteita. Tarvittaessa saat meiltä myös luotettavat pölyn leviämisen mallinnukset. 

Liikenteen ilmapäästöjen selvitykset

Liikenteestä vapautuu ilmaan monenlaisia yhdisteitä ja hiukkasia, jotka heikentävät ilmanlaatua teiden ja muiden liikenneväylien ympäristössä. Sitowisen konsultit laativat kattavat selvitykset liikenteen ilmanlaatuvaikutuksista hyödyntäen asiantuntija-arvioissaan muun muassa kirjallisuutta sekä aiempia ilmanlaadun mittauksia ja mallinnuksia.

Mikäli kohteessa todetaan riski ilmanlaadun ohje- ja raja-arvojen ylittymisestä tai alueen ilmanlaadusta halutaan muusta syystä tarkempaa tietoa, toteutamme myös ilmanlaadun mittauksia joko kertaluonteisesti tai jatkuvatoimisesti. Jatkuvatoimisella mittauskalustollamme pystymme mittaamaan esimerkiksi typen oksideja (NOx) sekä hengitettäviä hiukkasia (PM10) ja pienhiukkasia (PM2,5). Tarvittaessa laadimme myös luotettavat ilmansaasteiden leviämismallinnukset.

Liikenteestä vapautuu yhdisteitä ja hiukkasia, jotka heikentävät ilmanlaatua liikenneväylien ympäristössä.

Hajuselvitykset

Teemme myös hajun ja haisevien yhdisteiden mittaukset sekä erilaiset hajuselvitykset. Edustavan ja lupavelvoitteet täyttävän menetelmän valitsemme aina yhteistyössä asiakkaan kanssa kohde ja selvityshistoria huomioiden. Ulkoilman hajuja voi selvittää esimerkiksi toteuttamalla kohteeseen räätälöidyt hajukartoitukset, hajupaneelit ja hajukyselyt. Selvitys voi myös perustua hajumittaukseen tai hajun leviämisen mallinnukseen. Mallinnus on verraton työkalu hajuhaittojen torjunnan kohdentamiseksi.

Haisevia rikkiyhdisteitä mittaamme luotettavasti sekä ulkoilmasta että päästölähteistä jatkuvatoimisilla TRS-mittauksilla (TRS = Total Reduced Sulphur). Hajupäästömittausten tuloksia voidaan käyttää täydentämään laskentamallien lähtöaineistoa.

Hajupäästöjen lähteitä ovat monenlaiset prosessit esimerkiksi paperi- ja kemianteollisuudessa, jätteenkäsittelyssä ja tuotantoeläintiloilla.

Sammalpallotutkimukset

Sammaleet keräävät itseensä tehokkaasti ilmansaasteita ja ilman epäpuhtauksia. Sammalilla voidaan tutkia ilmanlaatua ja kuormitusta alueellisesti esimerkiksi metallinkäsittelylaitosten ja liikenneväylien ympäristössä. Erityisen hyvin sammalpallotutkimukset soveltuvat elohopean ja muiden metallien sekä dioksiinien ja furaanien (PCDD/F) keräämiseen ilmasta. Menetelmä soveltuu hyvin ympäristökuormituksessa ajallisesti tapahtuvan muutoksen seurantaan. Sammalpallotutkimukset suoritetaan standardin SFS 5794 mukaisesti, joka on kansallisesti vertailukelpoinen menetelmä.