Hallituksen palkkiot 

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa. 

Sitowisen varsinainen yhtiökokous päätti 20.4.2022 pitää hallituksen palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4 750 euroa kuukaudessa ja hallituksen muiden jäsenien palkkio on 2 250 euroa kuukaudessa. Hallituksen puheenjohtajalle sekä valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kultakin kokoukselta. Hallituksen muille jäsenille ja valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta. Poikkeuksena tästä nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kullekin kokouspalkkiona 1 000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenien palkkiot 

Sitowisen hallitus päättää toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkioista ja ehdoista. Johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista sekä kulloinkin voimassa olevista kannustimista. 

Yhtiön toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten eläke-edut määräytyvät lain ja yleisen käytännön mukaisesti. Sitowise ei ole ottanut toimitusjohtajalle tai johtoryhmälle lisäeläkevakuutuksia. Yhtiön toimitusjohtajan eläkeikä on 64 vuotta ja 6 kuukautta. 

Toimitusjohtajan sopimus voidaan irtisanoa molemminpuolisesti kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisajan palkan lisäksi toimitusjohtajalla ei ole oikeutta erilliseen irtisanomiskorvaukseen irtisanoessaan itsensä. Yhtiön irtisanoessaan toimitusjohtajan muun kuin toimitusjohtajan vakavan väärinkäytöksen, rikoksen tai vastaavan syyn perusteella, toimitusjohtaja on yllä esitetyn kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi oikeutettu maksimissaan kuuden (6) kuukauden rahapalkkaa vastaavaan korvaukseen edellyttäen, että toimitusjohtaja ei kyseisenä aikana ole ryhtynyt työ- tai toimisuhteeseen kolmannen osapuolen kanssa. 

Palkitsemisjärjestelmät 

Lyhyen aikavälin kannustinohjelma 

Sitowisellä on käytössään lyhyen aikavälin kannustinohjelma, jonka tarkoituksena on kannustaa työntekijöitä Sitowisen strategisten tavoitteiden edistämiseen, palkita työntekijöitä tavoitteiden saavuttamisesta ja sitouttaa työntekijöitä. Lyhyen aikavälin kannustinohjelmassa on kaksi osaa: (i) tulospalkkiojärjestelmä sekä (ii) kertaluontoiset palkkiot. Kaikki työntekijät Suomessa ovat osana lyhytaikaista kannustinohjelmaa. 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiön hallitus. Lyhyen aikavälin kannustimen muodostaa vuosittainen tulospalkkio (bonus). Hallitus vahvistaa vuosittain ehdot ja palkitsemiskriteerit, joiden perusteella konsernin johtoryhmän tulospalkkiot maksetaan. Mahdollinen tulospalkkio perustuu asetettujen taloudellisten tavoitteiden, kuten käyttökatteeseen ja muiden siihen vaikuttavien tavoitteiden saavuttamiseen joko konsernin ja/tai kyseisen liiketoimintayksikön tasolla. Näiden lisäksi johtoryhmän jäsenillä voi olla henkilökohtaisia tai tiimitavoitteita. 

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 

Yhtiön hallitus päätti maaliskuussa 2021 uuden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta. Optio-ohjelman kohderyhmässä on toimitusjohtaja ja Sitowisen johtoryhmän jäsenet sekä noin 300 erikseen ohjelmaan kutsuttavaa Sitowisen avainhenkilöä. Järjestelyn tavoitteena on kannustaa Sitowisen avainhenkilöitä pitkäjänteiseen osakeomistukseen yhtiössä siten, että optioiden saaminen edellyttää sijoitusta osakkeisiin. Optioilla kannustetaan lisäksi kohderyhmään kuuluvia avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi ja pyritään sitouttamaan avainhenkilöitä. 

Optio-ohjelmassa lasketaan liikkeeseen yhteensä enintään 1 463 400 optiota, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden uuden tai yhtiön hallussa olevan osakkeen. Optiot lasketaan liikkeeseen osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 3.3.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. 

Optio-ohjelmassa on 636 750 A-optiota ja 826 650 B-optiota. A-optioilla on kolmen vuoden sitovuusjakso ja B-optioilla on neljän vuoden sitovuusjakso. A-optioilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.4.2024–31.3.2025 ja B-optioilla 1.4.2024–31.3.2026. Optioilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on A-optioiden osalta 6 euroa ja B-optiolla osakkeen merkintähinta listautumisannissa vähennettynä vuosittain maksetuilla osingoilla ja pääomanpalautuksilla. 

A- ja B-optiot voidaan jakaa ns. matching-optioihin ja performance-optioihin. Matching-optioiden saaminen edellyttää, että optioiden saaja omistaa osakkeita tai merkitsee osakkeita henkilöstöannissa yhtä monta kappaletta kuin hänelle on allokoitu matching-optioita. Osakkeet on pidettävä siihen asti, kun optioilla merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa. Allokoitujen matching-optioiden määrä on tämän listalleottoesitteen päivänä yhteensä 923 400 kappaletta. Performance-optioilla osakkeen merkintäajan alkamiseen liittyvä osakkeen kynnystuottovaatimus on korkeampi kuin matching-optioilla.  

Lisäksi optio-ohjelmaan kuuluvan johtoryhmän jäsenen on hankittava osakkeita 50 prosentilla optioista saamastaan nettotulosta, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa yhteensä hänen vuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu. 

Optiot menetetään ja ne siirtyvät takaisin yhtiölle vastikkeetta, mikäli optionhaltija irtisanoutuu tai optionhaltijan työ- tai toimisuhde irtisanotaan ennen optioilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkamista. Tietyin edellytyksin hallituksella on mahdollisuus päättää, että optionhaltija saa kuitenkin pitää osan optioista.