Hallituksen palkkiot 

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. 

Sitowisen varsinainen yhtiökokous päätti 25.4.2023 pitää hallituksen palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4 750 euroa kuukaudessa ja hallituksen muiden jäsenien palkkio on 2 250 euroa kuukaudessa. Hallituksen puheenjohtajalle sekä valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kultakin kokoukselta. Hallituksen muille jäsenille ja valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenien palkkiot 

Sitowisen hallitus päättää toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkioista ja ehdoista. Johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista sekä kulloinkin voimassa olevista kannustimista. 

Yhtiön toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten eläke-edut määräytyvät lain ja yleisen käytännön mukaisesti. Sitowise ei ole ottanut toimitusjohtajalle tai johtoryhmälle lisäeläkevakuutuksia. Yhtiön toimitusjohtajan eläkeikä on 64 vuotta ja 6 kuukautta. 

Toimitusjohtajan sopimus voidaan irtisanoa molemminpuolisesti kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisajan palkan lisäksi toimitusjohtajalla ei ole oikeutta erilliseen irtisanomiskorvaukseen irtisanoessaan itsensä. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajan muun kuin toimitusjohtajan vakavan väärinkäytöksen, rikoksen tai vastaavan syyn perusteella, toimitusjohtaja on yllä esitetyn kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi oikeutettu maksimissaan kuuden (6) kuukauden rahapalkkaa vastaavaan korvaukseen edellyttäen, että toimitusjohtaja ei kyseisenä aikana ole ryhtynyt työ- tai toimisuhteeseen kolmannen osapuolen kanssa. 

Palkitsemisjärjestelmät 

Lyhyen aikavälin kannustinohjelma 

Sitowisellä on käytössään lyhyen aikavälin kannustinohjelma, jonka tarkoituksena on kannustaa työntekijöitä Sitowisen strategisten tavoitteiden edistämiseen, palkita työntekijöitä tavoitteiden saavuttamisesta ja sitouttaa työntekijöitä. Lyhyen aikavälin kannustinohjelmassa on kaksi osaa: (i) tulospalkkiojärjestelmä sekä (ii) kertaluontoiset palkkiot. Kaikki työntekijät Suomessa ovat osana lyhytaikaista kannustinohjelmaa. 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiön hallitus. Lyhyen aikavälin kannustimen muodostaa vuosittainen tulospalkkio (bonus). Hallitus vahvistaa vuosittain ehdot ja palkitsemiskriteerit, joiden perusteella konsernin johtoryhmän tulospalkkiot maksetaan. Mahdollinen tulospalkkio perustuu asetettujen taloudellisten tavoitteiden, kuten käyttökatteeseen ja muiden siihen vaikuttavien tavoitteiden saavuttamiseen joko konsernin ja/tai kyseisen liiketoimintayksikön tasolla. Näiden lisäksi johtoryhmän jäsenillä voi olla henkilökohtaisia tai tiimitavoitteita. 

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät 

Optio-ohjelma 2021

Yhtiön hallitus päätti maaliskuussa 2021 uuden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta. Optio-ohjelman kohderyhmässä on toimitusjohtaja ja Sitowisen johtoryhmän jäsenet sekä noin 300 erikseen ohjelmaan kutsuttua Sitowisen avainhenkilöä. Järjestelyn tavoitteena on kannustaa Sitowisen avainhenkilöitä pitkäjänteiseen osakeomistukseen yhtiössä siten, että optioiden saaminen edellyttää sijoitusta osakkeisiin. Optioilla kannustetaan lisäksi kohderyhmään kuuluvia avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi ja pyritään sitouttamaan avainhenkilöitä. 

Optio-ohjelmassa voidaan laskea liikkeeseen yhteensä enintään 1 463 400 optiota, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden uuden tai yhtiön hallussa olevan osakkeen. 

Optio-ohjelmassa 2021A-optioita on 636 750 ja 2021B-optioita on 826 650. 2021A-optioilla on kolmen vuoden sitovuusjakso ja 2021B-optioilla on neljän vuoden sitovuusjakso. 2021A-optioilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.4.2024–31.3.2025 ja 2021B-optioilla 1.4.2025–31.3.2026. Optioilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 2021A-optioiden osalta 5,90 euroa ja 2021B-optioiden osalta 4,00 euroa, vähennettynä vuosittain maksetuilla osingoilla ja pääomanpalautuksilla. 

A- ja B-optiot on jaettu ns. matching-optioihin ja performance-optioihin. Matching-optioiden saaminen edellyttää, että optioiden saaja omistaa osakkeita  yhtä monta kappaletta kuin hänelle on allokoitu matching-optioita. Osakkeet on pidettävä siihen asti, kun optioilla merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa.  Performance-optioilla osakkeen merkintäajan alkamiseen liittyvä osakkeen kynnystuottovaatimus on korkeampi kuin matching-optioilla.  

Lisäksi optio-ohjelmaan kuuluvan johtoryhmän jäsenen on hankittava osakkeita 50 prosentilla optioista saamastaan nettotulosta, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa yhteensä hänen vuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu. 

Optiot menetetään ja ne siirtyvät takaisin yhtiölle vastikkeetta, mikäli optionhaltija irtisanoutuu tai optionhaltijan työ- tai toimisuhde irtisanotaan ennen optioilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkamista. Tietyin edellytyksin hallituksella on mahdollisuus päättää, että optionhaltija saa kuitenkin pitää osan optioista. 

Osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 

Sitowisen hallitus päätti maaliskuussa 2023 uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta 

Järjestelmä koostuu vuosittain alkavista kolmivuotisista ohjelmista. Yhtiön hallitus päättää erikseen kunkin yksittäisen ohjelman alkamisesta ja sen ehdoista, sen puitteissa toteutettavan ansainta- tai sitouttamisjakson pituudesta, suoritustavoitteista, ohjelmaan oikeutetuista osallistujista sekä ansaintamahdollisuudesta.

Järjestelmien tarkoituksena on yhdenmukaistaa johdon ja avainhenkilöiden intressejä osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten osaltaan edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa johtoa ja avainhenkilöitä Sitowisen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi tavoitteena on Sitowisen avainresurssien sitouttaminen yhtiöön tarjoamalla kilpailukykyiset pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2023-2025

Sitowisen hallitus päätti maaliskuussa 2023 Performance Share Plan 2023-2025 (”PSP 2023-2025 -ohjelma”) perustamisesta. PSP 2023-2025 -ohjelma on ensimmäinen suoriteperusteisista ohjelmista alkaen vuoden 2023 alusta, ja se suunnataan ensi vaiheessa yhtiön johtoryhmän jäsenille. PSP 2023-2025 -ohjelma sisältää kolmen vuoden pituisen ansaintajakson sekä mahdollisen palkkion maksamisen sen jälkeen. PSP 2023-2025 -ohjelmaan sovellettavat suoritustavoitteet ovat suhteellinen osakkeenomistajan kokonaistuotto (Total Shareholder Return, TSR) ja oikaistu EBITA-marginaali (%) vuonna 2025.

PSP 2023-2025 -ohjelman perusteella mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan ansaintajakson päätyttyä ja tilinpäätöksen valmistuttua keväällä 2026 edellyttäen, että hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta yksittäiselle osallistujalle, mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Mahdollinen palkkio suoritetaan hallituksen valinnan mukaan joko Sitowisen osakkeina tai rahana tai näiden yhdistelmänä. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. 

Jos PSP 2023-2025 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, kyseisen ohjelman nojalla maksettavien palkkioiden kokonaismäärä vastaa enintään 232 000 yhtiön osaketta.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2023-2025

Sitowisen hallitus päätti maaliskuussa 2023 ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän Restricted Share Plan 2023-2025 (”RSP 2023-2025 -ohjelma”) perustamisesta. RSP 2023-2025 -ohjelma on ensimmäinen ehdollisista ohjelmista ja se alkaa vuoden 2023 alusta. Se on tarkoitettu täydentäväksi osakepohjaiseksi pitkän aikavälin sitouttamisjärjestelmäksi erikseen valituille Sitowisen ja sen konsernin avainhenkilöille erityistilanteissa. RSP 2023-2025 -ohjelma sisältää kolmen vuoden pituisen sitouttamisjakson sekä mahdollisen palkkion maksamisen sen jälkeen. Yhtiö voi luvata kiinteämääräisiä osakepalkkioita yksittäisille erikseen valittaville avainhenkilöille sitouttamisjakson aikana.

Mahdollinen palkkio RSP 2023-2025 ohjelmasta suoritetaan hallituksen valinnan mukaan joko Sitowisen osakkeina tai rahana tai näiden yhdistelmänä. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. RSP 2023-2025 -ohjelman perusteella mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan tilinpäätöksen valmistuttua keväällä 2026. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta yksittäiselle osallistujalle, mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

RSP 2023-2025 -ohjelman nojalla maksettavien palkkioiden kokonaismäärä vastaa enintään 40 000 yhtiön osaketta. 

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2024-2026

Sitowisen hallitus päätti maaliskuussa 2024 Performance Share Plan 2024-2026 (”PSP 2024-2026 -ohjelma”) perustamisesta. PSP 2024-2026 -ohjelma suunnataan yhtiön johtoryhmän jäsenille ja muulle johdolle ja asiantuntijoille. PSP 2024-2026 -ohjelma sisältää kolmen vuoden pituisen ansaintajakson sekä mahdollisen palkkion maksamisen sen jälkeen. PSP 2024-2026 -ohjelmaan sovellettavat suoritustavoitteet ovat kannattavuus (oikaistu EBITA-marginaali, %), suhteellinen kannattavuus (oikaistu EBITA-marginaali, %, verrattuna tiettyihin verrokkiyhtiöihin) sekä vastuullisuuspalveluiden liikevaihto.

PSP 2024-2026 -ohjelman perusteella mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan ansaintajakson päätyttyä ja tilinpäätöksen valmistuttua keväällä 2027 edellyttäen, että hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta yksittäiselle osallistujalle, mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Mahdollinen palkkio suoritetaan hallituksen valinnan mukaan joko Sitowisen osakkeina tai rahana tai näiden yhdistelmänä. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. 

Jos PSP 2024-2026 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, kyseisen ohjelman nojalla maksettavien palkkioiden kokonaismäärä vastaa enintään 695 000 yhtiön osaketta.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2024-2026

Sitowisen hallitus päätti maaliskuussa 2024 ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän Restricted Share Plan 2024-2026 (”RSP 2024-2026 -ohjelma”) perustamisesta. RSP 2024-2026 -ohjelma alkaa vuoden 2024 alusta. Se on tarkoitettu täydentäväksi osakepohjaiseksi pitkän aikavälin sitouttamisjärjestelmäksi erikseen valituille Sitowisen ja sen konsernin avainhenkilöille erityistilanteissa. RSP 2024-2026 -ohjelma sisältää kolmen vuoden pituisen sitouttamisjakson sekä mahdollisen palkkion maksamisen sen jälkeen. Yhtiö voi luvata kiinteämääräisiä osakepalkkioita yksittäisille erikseen valittaville avainhenkilöille sitouttamisjakson aikana.

Mahdollinen palkkio RSP 2024-2026 ohjelmasta suoritetaan hallituksen valinnan mukaan joko Sitowisen osakkeina tai rahana tai näiden yhdistelmänä. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. RSP 2024-2026 -ohjelman perusteella mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan tilinpäätöksen valmistuttua keväällä 2027. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta yksittäiselle osallistujalle, mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

RSP 2024-2026 -ohjelman nojalla maksettavien palkkioiden kokonaismäärä vastaa enintään 40 000 yhtiön osaketta.

Muita ehtoja

Yhtiön noudattaman osakeomistussäännön mukaan yhtiön johtoryhmän kunkin jäsenen ja toimitusjohtajan odotetaan kerryttävän ja sen saavuttamisen jälkeen pitävän omistuksessaan yhtiön osakkeita määrän, joka on arvoltaan hänen kiinteää bruttomääräistä vuosipalkkaansa vastaava määrä. Johtoryhmän jäsenen odotetaan käyttävän 50 prosenttia järjestelmän nojalla saamastaan nettopalkkiosta osakeomistuksensa kerryttämiseen, kunnes hänen osakeomistuksensa täyttää yllä suositellun tason. Osakeomistuksen kerryttäminen tapahtuu joko säilyttämällä omistuksessa osakkeina saatuja palkkioita tai hankkimalla osakkeita järjestelmän nojalla saadulla käteispalkkiolla.

Johtoryhmän palkitseminen vuonna 2023

Kokoonpano

Yhtiön johtoryhmään kuului 31.12.2023 yhdeksän henkilöä: toimitusjohtaja, neljä liiketoimintajohtajaa, talousjohtaja, tietohallintojohtaja, viestintä, markkinointi - ja vastuullisuusjohtaja, sekä henkilöstöjohtaja. Lisää tietoa johtoryhmästä löytyy internetsivuilta https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/johtoryhma

Päätöksenteko

Sitowisen hallitus päättää konsernin johtoryhmään kuuluvien henkilöiden palkasta, palkitsemisjärjestelmistä ja niihin liittyvistä tavoitteista yhtiön hallituksen henkilöstövaliokunnan valmistelun pohjalta.

Palkitsemisen rakenne

Konsernin johtoryhmän palkitsemiseen sovelletaan lähtökohtaisesti samoja palkitsemisen periaatteita ja käytäntöjä (esimerkiksi eläke- ja luontoisetujen suhteen) kuin työntekijöihin. Konsernin johtoryhmän palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta, luontoiseduista, lyhyen aikavälin tulospalkkiosta ja pitkän aikavälin tulospalkkioista. Konsernin johtoryhmän jäsenten eläkeikä on lakisääteinen. Lisäksi osa konsernin johtoryhmän jäsenistä kuuluu maakohtaisten ryhmäeläkejärjestelyiden piiriin. Luontoisetuja ovat tavanomaiset Yhtiön politiikan mukaiset edut kuten puhelin- ja autoedut.

Lyhyen aikavälin tulospalkkio

Konsernin johtoryhmän jäsenten vuosittaisen tulospalkkion enimmäismäärä oli 25–60  prosenttia kiinteästä vuosipalkasta vuonna 2023. Sitowise tarjoaa Suomessa henkilöstölleen mahdollisuuden hyödyntää rahastointivaihtoehdon henkilöstörahastoon palkkioiden maksuissa. Vuonna 2023 tulostavoitteet perustuivat pääsääntöisesti konsernin tai konsernin ja liiketoimintayksikön kannattavuuteen, orgaaniseen kasvuun ja strategian toteuttamiseen. Vuonna 2024 tulospalkkion enimmäismäärät ovat samat ja tavoitteet perustuvat pääsääntöisesti konsernin tai konsernin ja liiketoimintayksikön kannattavuuteen, orgaaniseen kasvuun ja strategian toteuttamiseen.

Pitkän aikavälin kannustimet

Yhtiön johtoryhmän jäsenet kuuluvat kolmeen pitkän aikavälin kannustinohjelmaan ja lisäksi yhdellä liiketoimintajohtajalla on oma erityinen kasvuun liittyvä pitkän aikavälin kannustin. Kannustinohjelmat on kuvattu tarkemmin kohdassa: Pitkän aikavälin kannustinohjelmat. Johtoryhmän jäsenien tulee kerryttää osakeomistustaan vuoden nettopalkan suuruiseksi. Pitkän aikavälin kannustimien maksusta 50 % tulee käyttää tähän kunnes tavoite on saavutettu. Vuonna 2023 ei pitkän aikavälin tulospalkkioista erääntynyt maksettavaa.

Irtisanomisajat ja -korvaukset

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisajat vaihtelevat 3-6 kuukauden välillä. Erillisiä erokorvauksia ei ole sovittu.

Konsernin johtoryhmälle* maksetut palkkiot vuonna 2023 (euroa)

 2023

Rahapalkka                                                                               

1 321 103

Etuudet

38 025

Lyhyen aikavälin tulospalkkiot

71 899

Pitkän aikavälin tulospalkkiot

0

Muut taloudelliset etuudet0

Yhteensä

1 431 027

 * Ei sisällä toimitusjohtajan palkkatietoja.