Sitowisellä on neljä hallituksen asettamaa valiokuntaa: tarkastus-, nimitys-, henkilöstö- ja yrityskauppavaliokunta. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan niiden tehtävä on valmistella vastuulleen kuuluvia asioita hallituksen ja yhtiökokouksen päätettäväksi. Valiokunnat raportoivat toimistaan säännöllisesti hallitukselle. 

Tarkastusvaliokunta 

Hallitus on vahvistanut tarkastusvaliokunnalle kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään tarkastusvaliokunnan tehtävät ja toimintaperiaatteet. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu kolmesta neljään hallituksen jäsentä, mukaan lukien puheenjohtaja, jotka hallitus valitsee keskuudestaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Jäsenten toimikausi on yksi vuosi. 

Enemmistön tarkastusvaliokunnan jäsenistä on oltava riippumattomia Yhtiöstä, ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. 
Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät. Vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalta ja valiokunnan jäsenillä on kokonaisuutena katsoen oltava merkityksellistä osaamista yhtiön liiketoiminnoista.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Mirel Leino-Haltia (puheenjohtaja), Taina Kyllönen ja Tomi Terho.

Nimitysvaliokunta 

Hallitus on vahvistanut nimitysvaliokunnalle kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään nimitysvaliokunnan tehtävät ja toimintaperiaatteet. Nimitysvaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kaksi hallituksen jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen ehdotuksen
koskien hallituksen kokoonpanoa. Valiokunta kuulee merkittäviä osakkeenomistajia
valmistellessaan ehdotustaan hallituksen jäseniksi. Valmistellessaan hallituksen kokoonpanoa koskevaa ehdotusta nimitysvaliokunnan on myös huomioitava listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaiset riippumattomuusvaatimukset, listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti laaditut vuosittaiset arvioinnit hallituksen toiminnasta, hallituksen monimuotoisuusperiaatteet sekä muut soveltuvat määräykset ja sääntely. Nimitysvaliokunta voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita tunnistaakseen ja arvioidakseen potentiaalisia uusia hallituksen jäsenehdokkaita Yhtiön hyväksymien kustannusten mukaisesti.

Nimitysvaliokunnan jäsenet ovat Eero Heliövaara (puheenjohtaja), Petri Rignell ja Tomi Terho.

Henkilöstövaliokunta 

Hallitus on vahvistanut henkilöstövaliokunnalle kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään henkilöstövaliokunnan tehtävät ja toimintaperiaatteet. Henkilöstövaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kaksi hallituksen jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Henkilöstövaliokunnan vastuulla on antaa suosituksia sekä arvioida johtoon kuuluvien henkilöiden, mukaan lukien toimitusjohtajan, nimityksiä ja palkitsemista, arvioida toimitusjohtajan suoriutumista sekä antaa hallitukselle suosituksia konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskevissa asioissa. Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja vahvistaa hänen palkkionsa sekä muiden konsernin johtoryhmän jäsenten nimitykset ja palkkiot. Henkilöstövaliokunta koordinoi ja laatii ehdotukset konsernin yrityskulttuuriin ja henkilöstöstrategian kehittämiseen liittyvissä asioissa. Henkilöstövaliokunta vastaa Yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja mahdollisen/mahdollisten varatoimitusjohtajan/-johtajien palkitsemista koskevan palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin valmistelusta.

Henkilöstövaliokunnan jäsenet ovat Eero Heliövaara (puheenjohtaja), Elina Piispanen ja Leif Gustafsson.

Yrityskauppavaliokunta

Hallitus on vahvistanut yrityskauppavaliokunnalle kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään yrityskauppavaliokunnan tehtävät ja toimintaperiaatteet. Yrityskauppavaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kaksi hallituksen jäsentä, jotka hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Ensimmäinen yrityskauppavaliokunta on aloittanut työnsä ennen varsinaista yhtiökokousta 2022, joten hallitus on valinnut valiokunnan jäsenet kokouksessaan ennen yhtiökokousta vajaaksi toimikaudeksi. Yrityskauppavaliokunnan tehtävänä on auttaa hallitusta yrityskauppastrategiassa ja sen toteuttamisessa.

Yrityskauppavaliokunnan jäsenet ovat Tomi Terho (puheenjohtaja), Eero Heliövaara, Petri Rignell ja Leif Gustafsson.