Sitowisellä on kolme hallituksen asettamaa valiokuntaa: tarkastus-, henkilöstö- ja yrityskauppavaliokunta. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan niiden tehtävä on valmistella vastuulleen kuuluvia asioita hallituksen ja yhtiökokouksen päätettäväksi. Valiokunnat raportoivat toimistaan säännöllisesti hallitukselle. 

Tarkastusvaliokunta 

Hallitus on vahvistanut tarkastusvaliokunnalle kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään tarkastusvaliokunnan tehtävät ja toimintaperiaatteet. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu kolmesta neljään hallituksen jäsentä, mukaan lukien puheenjohtaja, jotka hallitus valitsee keskuudestaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Jäsenten toimikausi on yksi vuosi. 

Enemmistön tarkastusvaliokunnan jäsenistä on oltava riippumattomia Yhtiöstä, ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. 
Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät. Vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalta ja valiokunnan jäsenillä on kokonaisuutena katsoen oltava merkityksellistä osaamista yhtiön liiketoiminnoista.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Mirel Leino-Haltia (puheenjohtaja), Anni Ronkainen ja Mats Åström.

Henkilöstövaliokunta 

Hallitus on vahvistanut henkilöstövaliokunnalle kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään henkilöstövaliokunnan tehtävät ja toimintaperiaatteet. Henkilöstövaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kaksi hallituksen jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Henkilöstövaliokunnan vastuulla on antaa suosituksia sekä arvioida johtoon kuuluvien henkilöiden, mukaan lukien toimitusjohtajan, nimityksiä ja palkitsemista, arvioida toimitusjohtajan suoriutumista sekä antaa hallitukselle suosituksia konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskevissa asioissa. Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja vahvistaa hänen palkkionsa sekä muiden konsernin johtoryhmän jäsenten nimitykset ja palkkiot. Henkilöstövaliokunta voi keskustella ja käsitellä konsernin yrityskulttuuriin ja henkilöstöstrategian kehittämiseen liittyviä sekä muita henkilöstöön liittyviä asioita. Henkilöstövaliokunta vastaa Yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja mahdollisen/mahdollisten varatoimitusjohtajan/-johtajien palkitsemista koskevan palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin valmistelusta.

Henkilöstövaliokunnan jäsenet ovat Eero Heliövaara (puheenjohtaja), Elina Piispanen ja Niklas Sörensen.

Yrityskauppavaliokunta

Hallitus on vahvistanut yrityskauppavaliokunnalle kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään yrityskauppavaliokunnan tehtävät ja toimintaperiaatteet. Yrityskauppavaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kaksi hallituksen jäsentä, jotka hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Yrityskauppavaliokunnan tehtävänä on auttaa hallitusta yrityskauppastrategiassa ja sen toteuttamisessa. Valiokunta voi tukea johtoa isojen strategisten yrityskauppojen arvioinnissa.

Yrityskauppavaliokunnan jäsenet ovat Tomi Terho (puheenjohtaja), Eero Heliövaara, Niklas Sörensen ja Mats Åström.