Sitowisellä on kolme hallituksen asettamaa valiokuntaa: tarkastus-, nimitys- ja henkilöstövaliokunta. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan niiden tehtävä on valmistella vastuulleen kuuluvia asioita hallituksen ja yhtiökokouksen päätettäväksi. Valiokunnat raportoivat toimistaan säännöllisesti hallitukselle. 

Tarkastusvaliokunta 

Hallitus on vahvistanut tarkastusvaliokunnalle kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään tarkastusvaliokunnan tehtävät ja toimintaperiaatteet. Tarkastusvaliokunnassa on kolmesta neljään jäsentä. Enemmistön tarkastusvaliokunnan jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.  

Tarkastusvaliokunta raportoi työstään hallitukselle. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät. Vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalta ja valiokunnan jäsenillä on kokonaisuutena katsoen oltava merkityksellistä osaamista yhtiön liiketoiminnoista.  

Tarkastusvaliokunnan vastuulla on varmistaa asianmukaisen hallintotavan järjestäminen, valvonta ja riskienhallinta Osakeyhtiölain mukaisesti sekä toimittaa hallitukselle neljännesvuosiraportit kyseisistä asioista. Erityisesti tarkastusvaliokunnan vastuulla on valmistella asiat, jotka liittyvät yhtiön taloudellisen raportoinnin, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehokkuuden arviointiin ja valvontaan sekä siihen, miten sopimukset ja muut oikeustoimet yhtiön ja lähipiiriin kuuluvien kanssa täyttävät tavanomaiselle liiketoiminnalle ja toisistaan riippumattomien osapuolten väliselle liiketoimelle asetetut vaatimukset. Lisäksi tarkastusvaliokunta valmistelee asiat, jotka koskevat yhtiön tilintarkastusta, yhtiön tilintarkastajan nimittämistä, yhtiön tilintarkastajan riippumattomuutta sekä sitä, että tilintarkastajan tarjoamat muut kuin tilintarkastuspalvelut ovat yhteensopivia tilintarkastajan riippumattomuuden kanssa. 

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Tomi Terho (puheenjohtaja), Taina Kyllönen ja Mirel Leino-Haltia.  

Nimitysvaliokunta 

Hallitus on vahvistanut nimitysvaliokunnalle kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään nimitysvaliokunnan tehtävät ja toimintaperiaatteet. Nimitysvaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kaksi hallituksen jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Nimitysvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. 

Nimitysvaliokunnan vastuulla on valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset, sekä tunnistaa potentiaalisia ehdokkaita hallituksen jäseniksi. Nimitysvaliokunnan tulee varmistaa, että hallitus ja sen jäsenet ylläpitävät ja edustavat riittävää asiantuntemusta, osaamista ja pätevyyttä sekä monimuotoisuutta. 

Nimitysvaliokunnan jäsenet ovat Eero Heliövaara (puheenjohtaja), Petri Rignell ja Tomi Terho. 

Henkilöstövaliokunta 

Hallitus on vahvistanut henkilöstövaliokunnalle kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään henkilöstövaliokunnan tehtävät ja toimintaperiaatteet. Henkilöstövaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kaksi hallituksen jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Henkilöstövaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia Yhtiöstä. 

Henkilöstövaliokunnan vastuulla on antaa suosituksia sekä arvioida johtoon kuuluvien henkilöiden, mukaan lukien toimitusjohtajan, nimityksiä ja palkitsemista, arvioida toimitusjohtajan suoriutumista sekä antaa hallitukselle suosituksia johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskevissa asioissa. Lisäksi henkilöstövaliokunta koordinoi ja laatii ehdotukset Sitowisen yrityskulttuuriin ja henkilöstöpolitiikan kehittämiseen liittyvissä asioissa. Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja vahvistaa hänen palkkionsa sekä muiden johtoryhmän jäsenten nimitykset ja palkkiot. Henkilöstövaliokunta vastaa myös yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja mahdollisen varatoimitusjohtajan palkitsemista koskevan palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin valmistelusta. 

Henkilöstövaliokunnan jäsenet ovat Eero Heliövaara (puheenjohtaja), Elina Piispanen ja Leif Gustafsson.