Miksi valita Sitowise

Hulevesien hallintaa valuma-aluelähtöisesti ja monialaisesti.
Kaikki hulevesisuunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut.
Yksilöllistä ja asiakaslähtöistä hulevesien hallinnan suunnittelua ja konsultointia.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Hulevesien hallinnan suunnittelun tavoitteena on ehkäistä kaupunkirakenteen tiivistymisen aiheuttamia haittoja ja varautua ilmastonmuutokseen. Menetelmiä ovat imeyttäminen, viivyttäminen, suodattaminen, laskeuttaminen ja puhdistaminen kasvillisuuden avulla ennen hulevesien ohjaamista lähimpään vesistöön.

Hulevesisuunnittelulla minimoidaan sateilla syntyvät tulvahuiput, ehkäistään eroosiota, edistetään vajoveden muodostumista ja parannetaan vesitöihin purettavan huleveden laatua. Näillä toimenpiteillä on positiivinen vaikutus niin ihmisen kuin kasvillisuudenkin hyvinvointiin. Hulevesiä hyödyntämällä kevennetään lisäksi hulevesiverkkoon kohdistuvaa kuormitusta ja turvataan katupuiden ja -istutusten kasvualustojen kosteutus. 

Sitowisellä toimii aktiivinen hulevesitiimi, joka koostuu eri toimialoilla työskentelevistä suunnittelijoista ja asiantuntijoista. Tiimin tehtävänä on projektityön ohella kehittää Sitowisen hulevesiosaamista sekä edistää hulevesien kokonaisvaltaista hallintaa rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Tarjoamme käyttöönne Suomen johtavat asiantuntijat, jotka hallitsevat hulevesisuunnittelun kaikki tasot aina hulevesiverkoston suunnittelusta luonnonmukaisiin hallintarakenteisiin. 

Hulevesipalveluihimme sisältyvät seuraavat tuoteryhmät: 

  • Strateginen suunnittelu. 

  • Valuma-alueselvitykset ja vesistökunnostuksen yleis- ja toteutussuunnittelu sekä vesilupahakemukset.

  • Hulevesien hallinnan yleis- ja toteutussuunnittelu.  

  • Hulevesi-, vesistö- ja tulvamallinnus. 

  • Koulutus ja opintomatkat.  

Hulevedet päätyvät vesistöihin.

Hulevesien hallinnan strateginen suunnittelu

Hulevesiohjelmat ja -strategiat ovat kaupunkien, kuntien ja maakuntien työkalu hulevesien kokonaisvaltaiseen hallintaan. Niiden hallinnollisena tavoitteena on asettaa hulevesien hallintaa ohjaavat tavoitteet ja tarjota kestäviä ratkaisuvaihtoehtoja taajama-alueiden hulevesien hallintaan. Hulevesiohjelma selkeyttää vastuunjakoa ja tehostaa yhteistyötä kaupungin ja vesilaitosten välillä.

Lisäksi ohjelmassa voidaan määritellä hulevesitiedon kehittämistarpeet sekä operatiivinen ja hallinnollinen marssijärjestys, jolla asetetut tavoitteet saavutetaan. Hulevesiohjelma ja -strategiatyön haasteisiin sisältyy moniulotteisen tietosisällön lisäksi uuden toimintamallin jalkauttaminen käytännön toimintaan. Strategisen suunnittelun osana tehokasta jalkauttamista edistetäänkin työpajoja ja ryhmätöitä käsittävällä koulutusohjelmalla, jossa asianosaiset perehdytetään ongelmiin, opastetaan ratkaisuihin ja sitoutetaan uuteen toimintamalliin niin suunnittelussa, rakentamisessa kuin ylläpidossakin.

Kuva Westmarckin puistosta

Valuma-alueselvitykset ja vesistökunnostusten yleis- ja toteutussuunnittelu sekä vesilupahakemukset 

Hulevesien hallinta edellyttää monialaista osaamista ja liittyy läheisesti maankäytön suunnitteluun kaikilla tasoilla niin yksityisillä kuin yleisillä alueilla. Tyypillisiä toimeksiantoja ovat valuma-alueselvitykset ja vesistöjen kunnostuksen sekä uomansiirron yleissuunnitelmat. Laajamittakaavaiset selvitykset ja kunnostussuunnitelmat palvelevat yleensä yleiskaavoitusta tai siihen rinnastettavaa suunnittelutasoa ja niissä pyritään valuma-aluelähtöisyyteen. 

Hulevesien hallinnan kehittämisen ja valuma-alueen kokoojaojana toimivan pienvesistön kunnostuksen suunnittelun lisäksi teemme tarvittaessa suunnittelun lähtötiedoiksi tarvittavat sadanta- ja kuormitusmittaukset. Erilaiset maarakennushankkeet voivat myös edellyttää hulevesiselvitystä ja -suunnitelmaa, sillä rakentaminen vaikuttaa hulevesien reitteihin ja laatuun niin toteutusvaiheessa kuin valmiina maankäyttönäkin. Vesistöjen kunnostaminen ja uomansiirto edellyttävät usein aluehallintokeskuksen vesilupaa tai ainakin paikallisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntoa ja niiden hakumenettelystä huolehtiminen sisältyy palvelutuotteeseemme.

 

Hulevesien hallinnan yleis- ja toteutussuunnittelu 

Hulevesien hallintarakenteiden yleis- ja toteutussuunnittelu on keskeinen osa kiinteistö- ja korttelikohtaista pihasuunnittelua sekä katujen puistojen yleis- ja toteutussuunnittelua. Kaupunkien ja kuntien rakennusmääräykset sekä uudet asemakaavat edellyttävät yhä useammin hulevesien luonnonmukaista hallintaa, kun suunnitellaan yksityisille piha- ja korttelialueilla kohdistuvia toimenpiteitä niin perusparannuksen kuin uudisrakentamisenkin yhteydessä. Kaduilla ja aukioilla pyritään minimoimaan hulevesien määrä, parantamaan niiden laatua ja ennen kaikkea hyödyntämään niitä katuistutusten kosteutuksessa. Puistoihin suunnitellaan yleensä laajempia määrälliseen ja laadulliseen hallintaan tähtääviä viivytys- ja biosuodatusrakenteita. Väyläympäristöissä hulevedet on syytä myös käsitellä niin määrällisesti kuin laadullisestikin ennen niiden ohjaamista lähimpään vesistöön.  

Erityistä osaamista tarvitaan laadullista hallintaa edellyttävissä kohteissa, jotka poikkeavat perinteisestä kaupunkiympäristöstä. Näissä kohteissa hulevesien hallintaa ohjaavat usein tavanomaista rakennettua ympäristöä tiukemmat normit, joita sovelletaan mm. pohjavesialueilla tai tuotantolaitosten suunnittelun yhteydessä.

Hulevesien lisäksi hallinnan suunnittelussa tulee huomioida myös onnettomuustilanteiden valunta ja/tai sammutusjätevedet.

Yleiskuvaa hulevesistä kaupungissa

 Hulevesi-, vesistö ja tulvamallinnus

Mallinnuksen keinoin voidaan tarkastella järjestelmien toimintaa erilaisissa kuormitustilanteissa ja elinkaaren vaiheissa, arvioida häiriötilanteiden esiintymistä ja vertailla suunnitelmavaihtoehtojen toimivuutta. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutusten ymmärtäminen erilaisissa ympäristöissä edellyttää mallinnusta työvälineenä. Mallinnusosaamisemme kattaa valuma-alueiden hydrologian ja vedenlaadun mallintamisen, verkostomallinnuksen, hulevesien hallintarakenteiden mallinnuksen sekä vesistö- ja tulvamallinnuksen. Virtuaalimalleilla hulevesien käyttäytymistä havainnollistetaan erilaisia vuorovaikutustarpeita varten. Mallinnusta varten voidaan toteuttaa myös sadanta- ja valuntamittauksia, joita hyödynnetään osana mallien automaattista kalibrointia, mikä parantaa mallien käytettävyyttä ja luotettavuutta. 

Vesistömallinnusta voidaan hyödyntää laajasti erilaisissa vesistöihin vaikuttavissa hankkeissa, kun päätöksenteon ja vuorovaikutuksen tueksi tarvitaan parasta mahdollista tietoa ja esitystapaa erilaisten toimenpiteiden vesistövaikutusten selvittämiseksi ja havainnollistamiseksi.  

Käytämme vesistömallinnuksessa mm. hydrodynaamista Delft3D-mallia, joka simuloi kolmiulotteisesti veden virtausdynamiikkaa, sedimenttien kulkeutumista ja vedenlaatua joki-, järvi- ja meriympäristöissä. Mallilla voidaan simuloida lisäksi mm. muutoksia suolaisuus- ja lämpötilaprofiileissa, jotka ovat usein tärkeitä meriympäristössä. 

Koulutus ja opintomatkat 

Järjestämme asiakkaillemme hulevesien hallintaan liittyviä seminaareja ja opintomatkoja. Seminaareissa pureudutaan suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon liittyviin haasteisiin ja etsitään ratkaisuja asiantuntijaluentojen ja -keskustelun avulla. Sitowisellä työskentelee huomattava joukko alan asiantuntijoita, ja he kertovat yhdessä tilaajien edustajien kanssa hankkeistaan sekä niihin liittyvistä kokemuksista. Lisäksi seminaareihin kutsutaan muitakin asiantuntijoita esimerkiksi korkeakouluista, tutkimuslaitoksista sekä elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksista.

Sitowisen hulevesitiimi on suomalaisen hulevesien hallinnan ja rakentamisen edelläkävijä ja asiantuntija. 

Hulevesien hallinta on nopeasti kehittyvä ala, jossa ymmärrys ilmiöistä ja hallinnan tekniikoista lisääntyy koko ajan. Asiantuntijoidemme avulla voimme räätälöidä koulutuksia hulevesiin liittyvistä aihepiireistä, jotka koostuvat ajantasaisista tietopaketeista ja mielenkiintoisista tehtävistä. Vierailemme myös asiakkaidemme luona pitämässä miniseminaareja ajankohtaisista projekteista ja teemoista. Koulutuksia ja seminaareja järjestämme sujuvasti niin etäyhteyksillä kuin kasvotustenkin. 

Opintomatkoilla pyritään tutustumaan hulevesien hallinnan suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon ulkomailla. Opintomatkat ovat suuntautuneet yleensä Pohjoismaihin, joiden ilmastolliset olosuhteet, suunnittelukulttuuri ja resurssit vastaavat suomalaisia mahdollisimman hyvin. Avoimia opintomatkoja järjestetään muutaman vuoden välein, mutta toimeksiantona sellainen voidaan suunnitella ja toteuttaa tarpeen mukaan.