Helsingin yleiskaavassa 2016 Vartiokylänlahden ympäristöön on kaavoitettu lisärakentamista yhteensä n. 365 000 k-m2 ajoitettuna porrastetusti vuosien 2025-2035 välille. Vartiokylänlahden kaupunkiekologisen suunnitelman tavoitteena on tukea maankäytön suunnittelua ja esittää keinoja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi sekä rakentamisen haittavaikutusten lieventämiseksi.

Kaupunkiekologisessa suunnitelmassa on tunnistettu paikalliset avainteemat sekä suositeltu konkreettisia rakentamisen ja hoidon toimenpiteitä. Erityisesti nostettiin esille rakentamisen aikaisten vaikutusten ehkäiseminen kaupunkipuroissa sekä kasvillisuuden monimuotoisuuden lisäämistä ennakoivat toimenpiteet.

  • Tilaaja:
    Helsingin kaupunki
  • Toteutusajankohta:
    2020
  • Sijainti:
    Helsinki
kaupunkiekologinen suunnitelma