Miksi valita Sitowise

40 vuoden ja tuhansien kohteiden kokemus
Laajat resurssit - yli 200 rakennesuunnittelijaa
Mittavat referenssit myös erikoiskohteista
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Rakennesuunnittelija saa talon pysymään pystyssä

Rakennesuunnittelija suunnittelee hankkeen tekniset ja taloudelliset reunaehdot huomioon ottaen rakennuksen teknisen kehikon. Sitowise on Suomen suurimpia rakennesuunnittelun toimijoita.

Rakennuksen runko on kuin rakennuksen selkäranka. Se vie pystykuormat perustuksille ja huolehtii vaakavoimien siirtämisestä maaperään. Rungon suunnittelu onkin yksi tärkeimmistä rakennesuunnittelijan tehtävistä. Osaava rakennesuunnittelija voi myös ohjata muuta suunnittelua vastuulliseen ja taloudellisempaan suuntaan. Ennen kaikkea rakennesuunnittelulla varmistetaan kuitenkin rakennuksen rungon toimivuus.

Rungon lisäksi rakennesuunnittelija osallistuu rakennuksen kosteus-, lämpö- ja paloteknisen toimivuuden sekä akustiikan varmistamiseen.

Runko on rakennuksen selkäranka. Rakennesuunnittelu varmistaa rungon toimivuuden.

Kuvituskuvaa taivaasta, joka heijastuu talon julkisivusta

Korkea rakentaminen

Rakennesuunnittelijan rooli korostuu silloin, kun suunnitellussa rakennuksessa on kulmia, nurkkia, pitkiä jännevälejä, aukkoja, vinoja kattoja tai esimerkiksi korkeutta.
Työtä tehdään arkkitehdin ja projektin muiden suunnittelijoiden kanssa, tavallisimmin yhteistä digitaalista tietomallia hyödyntäen.

Älykkäimmät ratkaisut

Yhdistämme rakenneteknisen osaamisen ja luovuuden. Olemme tietomallinnuksen ja digitalisaation edelläkävijöitä. Kehittämme uusia poikkitieteellisiä menetelmiä infran ja rakennusten yhtisen elinkaaritarpeen vaatiman tiedonhallinnan kehittämiseksi. Käytämme Tekla Structures ja Autodesk Revit- ohjelmistoja.
sitowiseläinen
katu- ja kaupunkitiloja suunnitellaan paperilla.

Vastuullisista rakennesuunnittelua

Työmme lähtökohtana on aina projektin tavoitteet. Otamme huomioon rakennettavuuden, muuntojoustavuuden ja muut tiloille asetetut käyttötavoitteet, samoin kuin elinkaarikustannukset ja ympäristönäkökohdat.

Myös muita asiantuntijapalveluita

Suunnittelijamme ovat perehtyneet rakentamisen energia-, ympäristö-, maankäyttö-, ja kaavoituslainsäädäntöön sekä määräyksiin. Kehitämme kohteiden rakenneratkaisuja so­vel­ta­mal­la niissä uusimpia ma­te­riaa­li- ja ra­ken­ne­tek­no­lo­gioi­ta. Tästä voit tutustua menettelytapaamme ulkopuolisissa tarkastuksissa. 

Käytämme kehittyneitä simumointiohjelmia, joilla mallinnamme kohteen energiankulutusta ja -ratkaisuja yhteistyössä yrityksemme talotekniikan asiantuntijoiden kanssa.

Suunnittelukohteemme:

Asuinrakennukset

 • ker­ros-, ri­vi- ja pal­ve­lu­ta­lot
 • erityisosaamisena yli 16-ker­rok­si­set tor­ni­ta­lot.

Liike- ja toimistotilat 

 • lii­ke- ja toi­mis­to­ti­lat
 • hybridirakennukset
 • ho­tel­li- ja toi­mis­to­ra­ken­nuk­set
 • py­sä­köin­ti­ti­lat.

Julkiset rakennukset

 • op­pi­lai­tok­set, tut­ki­mus- ja la­bo­ra­to­rio­ra­ken­nuk­set
 • päi­vä­ko­dit, kir­jas­tot, ur­hei­lu­ti­lat
 • sai­raa­lat, ter­veys­kes­kuk­set ja pal­ve­lua­sun­not.

Teollisuus ja logistiikka

 • Teol­li­suus- ja lo­gis­tiik­ka­koh­tei­den uu­dis-, kor­jaus- ja muu­tos­hank­kei­den suun­nit­te­lu. Olem­me suun­ni­tel­leet koh­tei­ta mm. elin­tar­vi­ke-, ke­mian-, pa­pe­ri-, puun­ja­los­tus-, ko­ne­pa­ja- ja me­kaa­ni­sel­le teol­li­suu­del­le. Olem­me suun­nit­elleet vaativille sa­ta­ma- ja ydin­voi­ma­la-alueil­le. Lue lisää teollisuussektorin palveluistamme tai tarjonnastamme satamille.

Korkeat rakennukset

 • Korkeat, yli 16-ker­rok­si­set asuin-, ho­tel­li- ja toi­mis­to­ra­ken­nuk­set ovat eri­koi­so­saa­mis­tam­me.