Miksi valita Sitowise

Vankka kokemus vaativista ympäristökohteista.
Sitowisen laaja ympäristöasiantuntijoiden verkosto käytössä koko hankkeen ajan.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Edunvalvojasi ympäristörakentamishankkeissa

Kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja

Hoidamme ympäristörakentamishankkeiden projektinjohdon, rakennuttamisen ja valvonnan. Lisäksi haemme kuhunkin hankkeeseen innovatiivisia teknologioita ja ratkaisuja. Pitkäaikainen kokemuksemme ympäristö- ja materiaaliteknologian asiantuntijoina antaa tähän hyvät valmiudet. 

Ydinosaamistamme ovat kaatopaikkojen ja pilaantuneiden maiden kunnostushankkeet.

Yhdessä Ympäristö-palvelualueen kanssa tarjoamme pilaantuneen maaperän kunnostuksen kunnostusprosessin toteuttamisen suunnittelusta, riskianalyyseistä ja lupaprosesseista rakennuttamisen kilpailutukseen ja valvontaan kokonaisuutena. Palvelun sisältö ja laajuus määritellään ja sovitaan aina tilaajan tarpeiden mukaisesti. 

Rakennushankkeissa onnistuminen vaatii osaavaa projektinjohtoa

Hyvin johdetussa projektissa toteutetaan määritelty tulos sovitussa aikataulussa sovituilla kustannuksilla. 

Tarjoamme vahvaa asiantuntemusta ja ammattitaitoa projektien johtamiseen itsenäisesti tai asiakkaan tukena. Hallitsemme hankkeen johtamisen ja rakennuttajan etujen valvonnan kannalta tärkeimmät osa-alueet kuten kustannukset, laadun, aikataulut, riskit, sopimukset sekä viestinnän ja dokumentoinnin. Olemme urakoitsijoista riippumaton tilaajan edunvalvoja. Pyrimme olemaan mukana hankkeissa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
Sähkösuunnittelija

Kun mukana on kokenut ammattilainen, sujuu prosessi kitkattomasti ja tilaajan riski odottamattomista viiveistä pienenee.

Meillä on laaja-alainen rakennetun ympäristön asiantuntemus sekä toimiva yhteistyöverkosto, joiden avulla voimme tarjota kaikki asiakkaan rakennushankkeessaan tarvitsemat palvelut. Asiakkaitamme on sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Kokoamme hankkeisiin ammattitaitoisen projektiryhmän varahenkilöjärjestelyineen, millä varmistamme hankkeiden sujuvan ja häiriöttömän etenemisen. Tarvittaessa yrityksellämme on tarjota myös eri alojen asiantuntijoita tukemaan projektiorganisaation työskentelyä. 

Työtämme ohjaa ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidut toiminnanohjausjärjestelmät.

Riippumaton laadunvalvonta 

Riippumatonta laadunvalvontaa tehdään kohteissa, joissa valvontaa edellytetään tehtävän viranomaisen toimesta. Pidämme huolen siitä, että vaativan hankkeesi rakentaminen tapahtuu ympäristö- ynnä muiden lupien lupaehtojen mukaisesti ja että hankkeesi laatu, kustannukset ja aikataulu pysyvät kunnossa. Valvomme rakentamisen toteutumista, ja toimimme yhteyshenkilönäsi valvovan viranomaisen kanssa käymissäsi keskusteluissa.

  Image
  ikoni pen

  Työmme perustuu järjestelmälliseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn, jossa keskeisessä roolissa ovat

  • hankekohtaiseen rakennussuunnitelmaan perehtyminen 
  • hankekohtaisen riippumattoman laadunvalvojan laadunvalvontasuunnitelman laatiminen 
  • yhteydenpito työtä valvovaan viranomaiseen sekä yhteistoiminta projektihenkilöiden kanssa 
  • työmaakäynnit ja rakenteiden vaatimuksen mukaisuuden tarkastaminen sekä osallistuminen tarvittaessa työmaakokouksiin 
  • rakennuttajan ja urakoitsijan esittämien laadunvarmistuskokeiden tulosten seuranta 
  • kenttä- ja laboratoriokokeet 
  • havaintojen raportointi tilaajalle ja valvovalle viranomaiselle 
  • toimenpiteet laatuvaatimusten alittuessa tai poikkeamatapauksissa 
  • työmaaraporttien laadinta
  • laatupalaverit sekä urakan laatukansion ja laatuaineiston tarkistus 
  • työvaiheiden toteutussuunnitelmien tarkastaminen ja kommentointi 
  • mallitöiden tarkastaminen 
  • työvaihetarkastukset ja laadunvarmistuskokeiden valvonta 
  • loppuraportin laatiminen ja käyttöönottotarkastukseen osallistuminen.

  Meillä on pitkä kokemus kaivoskohteiden ympäristörakenteiden riippumattomasta laadunvalvonnasta. Valvottavina kohteina ovat olleet muun muassa rikastushiekka-altaiden korotukset ja rakentaminen, sivukivialueiden rakentaminen sekä kaivosvesien käsittelyyn liittyvien altaiden ja putkistojen rakentaminen.  

  Valvontasuunnitelma 

  Ilman suunnitelmaa työ ei voi edetä suunnitelmallisesti. Suunnittelemme valvontatyön toteutuksen, ja varmistamme, että valvonnassa on oikea määrä resursseja käytössä oikeaan aikaan. Valvontasuunnitelmassa huomioimme myös kohteen erityispiirteet ja tarvittavat malli- ja työvaihetarkastukset sekä laadunvarmistukset.  

  Työmaakäynnit ja dokumentointi 

  Suoritamme koko työmaan ajan säännöllisiä valvontakäyntejä kohteessasi. Työmaavalvontakäynneillä kuvaamme kohteesi keskeisiä työvaiheita ja laadimme sinulle raportin käynneistä. Meiltä saat myös tarvittavat virhe- ja puuteluettelot käyttöönotoista. 

  Hyvä dokumentointi ja nykyaikaiset sähköiset työkalut helpottavat tiedon kulkua työmaavaiheessa, kertovat kuinka työ suoritettiin ja auttavat mahdollisissa työmaan tai takuun aikana esiin tulevissa häiriötilanteissa.