Miksi valita Sitowise

Alansa johtavat ympäristöasiantuntijat
Ison suunnitteluyrityksen leveä osaaminen
Vastuullisuus toimintamme ytimessä
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Ympäristörakentamisen monet kohteet

Ympäristörakentamisen kohteita voivat olla esimerkiksi pilaantuneen maan alueet, kaatopaikat tai maisemointikohteet. Yhteistä kohteille on maan muokkaaminen uutta tarkoitusta palvelmaan. Usein ympäristörakentamisen kohteissa tarvitaan näytteenottoa, uusiomateriaaleja ja urakointia - eli monialaista osaamista ja kokonaisuuden hallintaa. Meiltä hoituu koko paketti.

Sitowisen ympäristöasiantuntijat ovat alansa johtavia. Heidän käsiinsä voi luottaa haastavimmankin hankkeen.

Ympäristörakentamiseen liittyvät asiantuntijapalvelumme

Sitowisen ympräistöasiantuntijat ovat käytettävissä monipuolisissa tehtävissä. Yrityksemme monialaisesta osaamisesta löytyy kuhunkin hankkeeseen sopivat asiantuntijat ympäristönäytteenottajista vesistörakenteiden suunnittelijoihin.

Kunnostussuunnittelu

Teemme ympäristörakentamisen hankkeisiin yleissuunnitelmat sekä rakennussuunnitelmat. Myös in situ –kunnostusten suunnittelu sekä kunnostusmenetelmien vertailu kuuluvat palveluihimme.

Ympäristörakentamisen projektinjohto ja rakennuttaminen

Vastaamme hankkeen koko elinkaaresta aina suunnittelusta kohteen luovutukseen ja takuutarkastukseen asti. Tehtäviin kuuluvat myös urakoinnin ja hankintojen kilpailutus sekä tilaaminen. Valvomme eri urakoitsijoiden suoritusta ja vastaamme rakennushankkeen työmaavalvonnasta, kustannusseurannasta ja työsuoritusten vastaanotosta. Huolehdimme tarvittavien muutos- ja korjaustöiden suunnitteluttamisesta, toteutuksesta ja dokumentoinnista.

Ympäristörakenteet

Palveluumme kuuluu monipuolisia asiantuntijapalveluita vanhojen kaatopaikkojen sulkemissuunnitteluun, uusien kaatopaikka- ja ympäristönsuojelurakenteiden suunnitteluun, uusiomateriaalien hyötykäytön suunnitteluun ja polttonesteiden jakeluasemien suunnitteluun sekä muihin ympäristögeoteknisiin suunnittelutehtäviin.

Ympäristörakentamisen riippumaton laadunvalvonta

Riippumaton laadunvalvoja seuraa urakoitsijan laadunvalvontaa ja vastaa siitä, että asennuksiin liittyvät laadunvalvontatestit ja kokeet tehdään ja dokumentoidaan huolellisesti. Ympäristönsuojausrakenteiden virheetön rakentaminen ja työnaikainen laadunvalvonta ovat tärkeimmät rakennus- ja asennustöiden aikaiset vaiheet, joilla on myös merkitystä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Erityisen tärkeää on varmistua maan alle tulevien rakenteiden ja järjestelmien asennusten oikeellisuudesta ja laadusta, koska niiden tarkastaminen on yleensä jälkikäteen vaikeaa.

Muun muassa jakeluasema-asetuksessa on esitetty luettelo merkittävistä työvaiheista, ja se on rakennushankkeeseen ryhtyvää velvoittava. Kyseisten työvaiheiden laadukas toteutus sekä dokumentointi edellyttää kaikilta rakennushankkeen osapuolilta hyvää ammatillista osaamista sekä yhteistyökykyä ja sitoutumista rakennushankkeen laadukkaaseen toteutukseen eri rakennusvaiheiden edetessä.

Laadunvarmistaja on kohteeseen valitusta urakoitsijasta riippumaton taho, jonka tehtävänä on työvaiheiden suunnitelman- ja vaatimuksenmukaisuuden tarkastaminen. Valvoja on toiminnaharjoittajan (tilaaja/rakennuttaja) valitsema ja valvoja on näin ollen tyypillisimmin sopimussuhteessa toiminnanharjoittajaan.

Toimimme riippumattomana laadunvalvojana polttoaineiden jakelupaikkojen ja kaatopaikkojen rakennustöissä.

Pilaantuneiden alueiden kunnostusten ympäristötekninen valvonta

Maaperän kunnostustyön ympäristötekninen valvoja vastaa siitä, että kunnostustyö tehdään pimapäätöksen ja suunnitelmien mukaisesti. Massanvaihtotöissä valvoja ohjaa kaivua, määrittää kaivumassojen pilaantuneisuuden, osoittaa pois kuljetettavan maa-aineksen ja jätteen sijoituskohteet, laatii siirtoasiakirjat, pitää kirjaa massamääristä ja pitää yhteyttä ympäristöviranomaisiin. Lisäksi valvoja ottaa kunnostuksen edetessä tarvittavan määrän jäännöspitoisuusnäytteitä. In situ -kunnostuksissa valvoja vastaa kunnostuksen etenemisen tarkkailusta. Pilaantuneen maaperän kunnostuksesta laaditaan loppuraportti, jossa esitetään kunnostustyön toteutuminen.