Miksi valita Sitowise

Tunnemme rakenteiden vauriomekanismit.
Vahvuutemme on siltojen leventämiskohteet.
Monialainen osaaminen tukee hankkeiden kokonaisuutta.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Siltojen korjaamisella varmistetaan sillan rakenteiden toiminnallisuus ja turvallisuus. Kantavuuslaskennat tukevat työtä silloin, kun silta on huonossa kunnossa tai sillalle tehdään rakenteellisia muutoksia.

Siltojen ja erikoisrakenteiden ylläpidon asiantuntijapalvelumme kattavat kaikki palvelut rakenteiden kunnon seurantaan, toimenpideohjelmointiin, korjausinvestointien suunnitteluun sekä niiden toteuttamiseen.

Siltojen korjaussuunnittelu ja kantavuuslaskennat ovat korjausinvestointien osalta oleellinen osa yhteiskuntamme toimivan infran varmistamista. Oikein ajoitetuilla ylläpitotoimenpiteillä varmistetaan rakenteiden toiminnallisuus ja turvallisuus rakenteen koko käyttöiän ajan.

Sillan korjaaminen on ympäristöteko. Vanhojen siltojen korjaaminen on ilmastonäkökulmasta parempi vaihtoehto verrattuna koko sillan purkamiseen ja uuden rakentamiseen. Rakennusmateriaalien päästöihin kiinnitetään jatkuvasti entistä enemmän huomiota.

Vastuullamme oli Vt4 Norvanjärventien risteyssillan rakennuttaminen, rakennustöiden valvonta sekä turvallisuuskoordinointi.

Tarpeita kantavuuslaskennalle voivat sillan huonon kunnon lisäksi olla alhainen suunnittelukuormitus tai sillan leventäminen. Kantavuuslaskennalla tarkastetaan rakenteen kantavuus, jotta se on riittävä sillä liikennöivälle liikenteelle. Kantavuuden ollessa riittämätön rakenne uusitaan tai vahvennetaan. Myös siltojen leventämiskohteissa on vanhan rakenteen kantavuus huomioitava ja varmistettava sen kestävyys osana levennettyä rakennetta.

Ylläpidon asiantuntijoillamme on monipuolinen osaaminen rakenteiden vaurioitumismekanismeista, korjaustoimenpiteistä, uusien siltojen suunnittelusta sekä kantavuuslaskennoista.

Siltojen korjaussuunnittelu perustuu tutkimuksiin

Korjaussuunnittelu perustuu lähtökohtaisesti rakenteesta tehtyyn erikoistarkastukseen eli kuntotutkimukseen. Rakenteen kunnon, suunnittelukuormitusten, liikenneteknisten tai muiden toiminnallisten muutostarpeiden pohjalta asiantuntijamme määrittävät kohdekohtaiset toimenpide-ehdotukset, joiden avulla voidaan Asiakkaan kanssa päättää rakenteelle suunniteltavat toimenpiteet. Oikein ajoitetuilla korjaustoimenpiteillä voidaan rakenteen käyttöikää jatkaa huomattavasti.

Korjaussuunnittelijan esittämät ratkaisut perustuvat osaltaan tarkastus- ja kuntotutkimuksissa tehtyihin havaintoihin rakenteiden vaurioitumisesta.

Sitowisellä siltojen korjaussuunnittelijat sekä kuntotutkimusten tekijät toimivat yhdessä toinen toisiltaan oppien. Käytännön tasolla se näkyy sillan elinkaaren vaiheiden parempana ymmärtämisenä, mikä lisää heidän osaamistaan tällä vaativalla erikoisalalla. Sillan korjaussuunnittelussa rakenteiden vauriomekanismien ja erilaisten rakenteiden ja rasitusolosuhteiden tuntemus kartuttaa ammattitaitoa ja mahdollistaa parempien suunnitelmien tekemisen niin korjaus- kuin uudisrakentamisenkin puolella.

Tiiviissä kaupunkiympäristössä korjaussuunnittelussa korostuu yhteydenpito eri sidosryhmien kanssa: telekaapelien, vesijohtojen ja valaistuksen toimenpiteet huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa, eikä työmaalla tule ikäviä yllätyksiä ja viivästyksiä korjaustyön aikana.

siltojen ja taitorakenteiden kuntotutkimukset ovat osa kunnossapitoa

Siltojen korjaussuunnitteluun hyötyä tietomallinnuksesta

Käytämme tietomallintamista siltojen korjaussuunnitteluun tarkoituksenmukaisella tavalla, ja kehitämme jatkuvasti ratkaisuja sekä toimintamalleja katu-, väylä- ja taitorakennetietomallien yhdistämiseen ja tehokkaaseen käyttöön. Pyrimme koko ajan kehittämään myös omaa toimintaamme niin, että tietomallipohjaisen suunnittelun osaamisen avulla suunnitelmamme sekä suunnitelmaratkaisut ovat parempia laadultaan sekä toteutettavuudeltaan.

Tietomallipohjaisen suunnittelun hyödyt näkyvät selvästi tehokkuudessa ja laadussa:

  • Suunnitelmat laaditaan tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin, ja niiden avulla voidaan jo osittain varmistaa toteutettavuus.
  • Yhteensovitus liittyvien tekniikkalajien kanssa on sujuvaa.
  • Suunnitelmaratkaisujen hyväksyttäminen tilaajan kanssa voidaan tehdä vaiheittain tietomallia hyödyntäen.
Image
ikoni idea

Siltasuunnittelijan monet kohteet

Asiantuntijoidemme kokemusta ja osaamista hyödynnetään myös muiden taitorakenteiden sekä infran rakenteiden ylläpidon asiantuntijapalveluissa. Sitowisestä löytyy asiantuntemusta merimerkkien, laitureiden, mastojen ja muiden infrarakenteiden tarkastuksiin ja korjaussuunnitteluun.