Miksi valita Sitowise

Strategisen suunnittelun arvostetut asiantuntijat
Aidosti monialaiset tiimit
Vahva menetelmäosaaminen
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Strategisen suunnittelun hankkeemme kytkeytyvät yleis- ja seutusuunnitteluun ympäri Suomen. Tärkeitä näkökulmia työssämme ovat liikennejärjestelmän toimivuus ja MALPE-ajattelu, eli maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen yhteensovitus, sekä eri alueskaalojen ja toimijoiden tarpeiden ja keinojen yhteensovitus.

Strateginen suunnittelu tähtää pitkälle - keinoina ennakointi ja ymmärrys

Strategisen suunnittelun hankkeissa linjataan maankäytön ja liikenteen kehitystä pitkällä tähtäimellä sekä yhteensovitetaan eri alueskaalojen ja toimijoiden tarpeita ja mahdollisuuksia.

Olennaista on ottaa ennakoiden huomioon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset: hiilineutraaliustavoite, ikärakenteen muutos ja julkisen talouden kestävyysvaje. Näin muodostetaan kokonaisuus, joka toimii nyt ja tulevaisuudessa.
liikenneselvitykset ja liikennetutkimukset tuottavat tietoa suunnittelulle

Liikennejärjestelmäsuunnittelun, toimintojen sijoitteluvaihtoehtojen ja alueskaalojen ylimenevä yhteissuunnittelu on avain yhteiskuntataloudellisesti edullisten kokonaisratkaisujen löytymiseen. Samalla toteutuvat viihtyisälle, toimivalle ja turvalliselle elinympäristölle asetetut laadulliset tavoitteet ja elinkeinoelämän logistinen toimintaympäristö.

Keskeistä on ymmärtää yhdessä. Siihen tarvitaan tietoa liikenteen tarkoituksesta ja matkojen pituudesta. Silloin saadaan aikaan toimiva kokonaisuus.

Keskeistä on tilanteiden ymmärtäminen yhdessä. Tarvitaan tietoa liikenteestä, sen tarkoituksesta sekä matkojen ja kuljetusten pituudesta. Samoin tarvitaan tietoa erilaisten toimintojen vaateista. Kun liikenteen ja maankäytön asiantuntijat aidosti ymmärtävät käsillä olevan tilanteen monimuotoisuuden, on mahdollista löytää erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja tarkastella niiden vaikutuksia. Olemme erikoistuneet tällaisten pohdintojen fasilitointiin ja olemme saavuttaneet hyviä tuloksia vaikeissakin tilanteissa.

Seinäjoella on yksi Sitowisen toimistoista

Strategisen suunnittelun palveluilla kestäviin ratkaisuihin

Sitowise on monialainen suunnitteluyritys, jonka asiantuntijoista voidaan koota kuhunkin hankkeeseen sopiva projektitiimi. Strategisen suunnittelun palvelumme kattavatkin laajasti eri osaamisalueita: