Pysäköintinormit on hyväksytty Oulun kaupunginhallituksessa 26.3.2018 ja Pysäköintiohjelma 2040 yhdyskuntalautakunnassa 17.12.2019.

Uusien pysäköintinormien tavoitteena on edistää yleiskaavan mukaista kaupunkirakenteen tiivistämisvyöhykkeen laadukasta rakentumista ja monipuolisten liikkumispalvelujen kehittymistä. Pysäköintinormeilla kannustetaan toteuttamaan tiiviisti rakennetuilla alueilla mm. keskitettyjä pysäköintiratkaisuja autopaikkojen nimikoimattomuutta ja vuoropysäköintiä voimakkaasti suosien.

Oulun visiona on hyödyntää tulevaisuudessa rohkeasti digitalisaation mahdollisuuksia. Rohkeus näkyy uskalluksessa kokeilla uutta ja luopua vanhasta. Pysäköintiohjelman laatimisen lähtökohdaksi otettiin kaupunkistrategian toteuttamisen lisäksi Oulun kaupungin ympäristöohjelma 2026, Oulun keskustavisio 2040, joukkoliikennestrategia 2030, Oulun keskustan ja Oulun seudun pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelmat sekä Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030.

 • Tilaaja:
  Oulun kaupunki
 • Toteutusajankohta:
  2016-2018
 • Kuvaus:
  Oulun kaupungin pysäköintinormit ja strategisen tason pysäköintiohjelma 2040
 • Sijainti:
  Oulu

Pysäköintiohjelman keskeisimpiin tavoitteisiin lukeutuu kaupungin vetovoiman ja asukasmäärän kasvattaminen, pysäköintikapasiteetin turvaaminen erilaisin keinoin sekä kestävien kulkumuotojen kulkutapaosuuden kasvattaminen.

Keskeisenä ajatuksena on pysäköinnin optimointi siten, että pysäköinti-infran rakentamisinvestoinnit voidaan minimoida. Pysäköintijärjestelmän kehittämiskeinot kohdistuvat kasvavan kapasiteetin hallinnan lisäksi koko liikennejärjestelmän kehittämiseen. Pysäköintiohjelmalla tavoitellaankin kaupungin ympäristöohjelman mukaisesti kestävien kulkumuotojen osuuden selkeää kasvattamista, jolla on suoria vaikutuksia pysäköintitarpeen ja –kapasiteetin kasvun hillintään ja hallintaan.

Pysäköintinormien uudistamisesta ja Pysäköintiohjelman laatimisesta on vastannut liikennesuunnitteluosaston aluepäällikkö Jani Karjalainen.

Oulun kaupungin pysäköintiohjelma 2040 -tutki tarkemmin täällä!

Pysäköintiohjelman määritteleminen oli erittäin vuorovaikutteinen prosessi, sisältäen mm.

 • Useita seminaarityöpajoja
 • Yksi asukaskysely
 • Yksi räätälöity kurssi ammattikorkeakouluopiskelijoille.
 • Työn aikana muodostettiin kaupunkistrategian toteutumista suoraan palvelevat kehittämisen osa-alueet ja tarvittavat toimenpiteet, joilla saadaan pysäköintijärjestelmää kehitettyä osaksi modernia ja asiakaslähtöistä liikennepalveluympäristöä.