Miksi valita Sitowise

Kokeneet asiantuntijat
Ison suunniteluyrityksen leveä osaaminen
Valtakunnalliset palvelut
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Terveellinen ja turvallinen työympäristö on perusedellytys työntekijän hyvinvoinnille. Sitä myös säädellään lailla, joka velvoittaa työnantajia huomioimaan olosuhteiden turvallisuuden.

Me autamme työhygieniaan ja kemikaaliturvallisuuteen liittyvien velvoitteiden täyttämisessä sekä terveellisen ja turvallisen työympäristön takaamisessa.

Helsinki Outlet-hankeessaa rakennettiin ostoskylä katuinen vanhan turvesuon ja savikon päälle.

Työhygieeniset mittaukset todentavat tilanteen työpaikalla

Työpaikkojen terveysriskit työhygienian ja kemikaaliturvallisuuden suhteen vaihtelevat paljon, ja joillain aloilla niihin täytyy kiinnittää huomiota toisia enemmän. Turvallisuusriskeihin saatetaan törmätä vaikkapa rakennusalalla, kaivosalalla, liikenteessä sekä erilaisissa varasto- ja tuotantotiloissa.

Teemme työhygieenisiä mittauksia ja selvityksiä sekä työpaikkojen riskien kartoitusta. Mittauksissa käytämme standardoituja ja moderneja mittausmenetelmiä sekä luotettavia yhteistyökumppaneita. Mittausten lisäksi teemme työympäristön olosuhteiden parantamiseen liittyvää konsultointia ja suunnittelua sekä autamme lain asettamien työ- ja kemikaaliturvallisuuteen liittyvien velvoitteiden täyttämisessä.

Kun tilanne työpaikalla on tutkittu ja mahdolliset korjaavat toimenpiteet harkittu, Sitowisestä löytyy asiantuntijat myös mahdollisten korjaustoimenpiteiden suunnitteluun.

Image
Magnifying glass

Mitä ovat syöpävaaralliset aineet?

Asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta antaa sitovat raja-arvot 22:lle työympäristöissä esiintyvälle syöpävaaralliselle aineelle. Yleisiä syöpävaarallisia aineita ovat muun muassa lehtipuiden kovapuupöly, dieselpakokaasut, kvartsipöly ja tietyt kromiyhdisteet.

Kemikaaliturvallisuus ennakoidaan jo kaavoituksessa

Kemikaaliturvallisuuteen vaikuttavat tekijät on syytä huomioida jo kaavoitusvaiheessa, jos alueella on tai sinne on tulossa vaarallisia kemikaaleja käsittelevä laitos. Silloin tulee selvittää mahdollisen kemikaaleihin liittyvän onnettomuuden seurausvaikutukset ympäristöön ja ihmisiin. Seveso-direktiivin mukaisilta tuotantolaitoksilta edellytetään laajemmassa mittakaavassa tehtyjä selvityksiä kuin pienemmiltä tuotantolaitoksilta.

Laadimme erilaisia kemikaaleihin liittyvä selvityksiä ja kemikaalien leviämismallinnuksia, joilla voidaan vastata kaavoitusvaiheen tarpeisiin. Tarjoamme kaavoitusvaiheeseen myös vaarallisia kemikaaleja käsittelevän laitoksen onnettomuuden seurausvaikutusten arviointia.

Työhygienian ja kemikaaliturvallisuuden palvelut

Työhygieniaan ja kemikaaliturvallisuuteen liittyen voimmekin auttaa monella tavalla. Palveluvalikoimaamme kuuluvat esimerkiksi:

  • riskien kartoitukset työpaikoilla
  • työhygieeniset selvitykset ja mittaukset, esimerkiksi pölyt, kemialliset yhdisteet, melu, tärinä, sisäilmatutkimukset, syöpävaarallisten aineiden selvitykset
  • altisteiden reaaliaikainen seuranta ja raportointi asiakaslähtöisesti suunniteltuna
  • työympäristön olosuhteiden parantamiseen liittyvä konsultointi ja suunnittelu sekä koulutus
  • kemikaalien leviämismallinnukset
  • kemikaalien varastoinnin ja käytön lupahakemukset
  • ympäristö, työterveys- ja työturvallisuus (EHS)-auditoinnit
  • kemikaaleihin liittyvät erityisselvitykset.