Miksi valita Sitowise

Asiakaslähtöinen työote
Ratkaisujen tukena laaja asiantuntijaverkosto
Käytettävissäsi hankkeen alusta loppuun
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Arkkitehti- ja sisustussuunnittelu vaalii ja kehittää rakennetun ympäristön laatua

Autamme asiakkaitamme kokonaisvaltaisella arkkitehtonisella otteella saavuttamaan kiinteistöille asetetut tavoitteet. Toimimme asiakaslähtöisesti, niin että asiakkaidemme käytössä on aina koko yrityksen laaja asiantuntijaverkosto.

Työskentelemme pää- ja arkkitehtisuunnittelijoina monenlaisissa ja erikokoisissa hankkeissa, painopisteen ollessa erilaisissa lisärakentamis-, kehittämis- ja korjaushankkeissa sekä kaupunkiympäristön rakenteiden suunnittelussa. Toimimme tarvittaessa asiantuntijana hankkeen alusta vastaanottoon, tarvittaessa takuuajan loppuun saakka.

Tarjoamme kestävät ratkaisut

Suunnittelutyö lähtee aina liikkeelle asiakkaamme toiveista ja tarpeista. Tehtävämme on asiantuntijana tarjota kestäviä ratkaisutapoja ja kokonaisnäkemystä tilallisten, toiminnallisten ja visuaalisten haasteiden ratkaisemiseksi. Muutos- ja korjauskohteissa selvitämme rakennuksen lähtökohdat ja autamme tilaajaa tunnistamaan kiinteistön potentiaalin ja kehitysmahdollisuudet.

Monenlaisten lähtötilanteiden ja tavoitteiden pohjalta syntyneet ideat ja luonnokset työstetään valmiiksi suunnitelmiksi ja yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tietotekninen suunnitteluympäristömme mahdollistaa myös tietomallin monialaiseen hyödyntämiseen tähtäävät hankkeet.​

Tarjoamme kestäviä arkkitehti- ja sisustussuunnittelun ratkaisutapoja ja kokonaisnäkemystä tilallisten, toiminnallisten ja visuaalisten haasteiden ratkaisemiseksi

Asuinkiinteistöjen korjaus- ja lisärakentamishankkeet

Asuin­ra­ken­nus­ten kor­jaus­ten tär­keim­piä ta­voit­tei­ta ovat asu­mis­ter­veel­li­syy­den pa­ran­ta­mi­nen ja kiin­teis­töo­mai­suu­den elin­kaa­ren pi­den­tä­mi­nen. Kor­jaus­ten yh­tey­des­sä on suo­si­tel­ta­vaa tar­kas­tel­la myös esimerkiksi yh­teis­ti­lo­jen toi­min­nal­li­suutta ja mah­dol­li­sia muu­tos­tar­peita se­kä vaih­toeh­doja asu­mis­viih­ty­vyy­den pa­ran­ta­mi­sek­si. Useim­mi­ten on myös hyö­dyl­lis­tä tut­kia kiin­teis­tön li­sä­ra­ken­ta­mi­sen po­ten­tiaa­li ja kiin­teis­tön ke­hi­tyk­sen ta­lous­hyö­dyt osak­kail­le.

Mies suunnitelmapiirustus kädessä rakennustelineellä.

​Toimitilakiinteistöjen korjaus-, muutos ja kehityshankkeet

Suun­nit­te­lem­me asiakkaillemme toi­mi­ti­lo­jen kor­jaus- ja muu­tos­hank­keet se­kä kiin­teis­tön ko­ko­nais­val­tai­set käyt­tö­tar­koi­tuk­sen muu­tok­set. Uu­den käyt­tö­tar­koi­tuk­sen ha­ke­mi­nen ra­ken­nuk­sel­le tai vuok­raus­ta­son ja -ar­von pa­ran­ta­mi­nen edel­lyt­tä­vät eri käyt­tö­ta­po­jen ti­lan­tar­pei­den tun­te­mus­ta, kau­pan ti­lo­jen uu­sien kon­sep­tien ja lop­pu­käyt­tä­jien toi­min­ta­ta­po­jen tun­te­mus­ta se­kä työym­pä­ris­tö­jen ke­hi­tys­tä.

Voimme sisällyttää suun­nit­te­lu­ryh­mään ti­laa­jan tar­peen mu­kaan myös mui­ta eri­tyi­sa­lo­jen kon­sult­te­ja, ku­ten mark­ki­na­tut­ki­jan tai pal­ve­lu­muo­toi­li­jan.

Kuvassa kerrostalopihan istutukset ja istuinryhmä.

Piha-alueiden suunnittelu ja ympäristön rakenteet

Teem­me pi­ha­suun­nit­te­lua asuin- ja toi­mi­ti­la­koh­tei­siin se­kä pal­ve­lu­ra­ken­nuk­siin. Hy­vin suun­ni­tel­lut toi­mi­vat ja kau­niit pi­ha-alueet täy­den­tä­vät ra­ken­net­ta­van ko­ko­nai­suu­den niin uu­dis- kuin kor­jaus­koh­teis­sa ja nos­ta­vat kiin­teis­tön ar­voa ja ar­vos­tus­ta. Pi­ha­suun­nit­te­luun liit­tyy olen­nai­sen tii­viis­ti myös eri­lais­ten muu­rien, ai­to­jen ja ka­tos­ten ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lu ja muo­toi­lu. Var­si­nai­sen ra­ken­nuk­sen ul­ko­puo­lis­ten ra­ken­nel­mien ja ra­ken­tei­den muo­toi­lul­la on tär­keä mer­ki­tys kau­pun­kiym­pä­ris­tös­säm­me, jos­sa tark­kai­lem­me suu­rin­ta osaa ra­ken­nuk­sis­ta vain ul­ko­puo­lel­ta.

Tuotantotilojen suunnittelu

Pe­reh­dym­me huo­lel­la tuo­tan­to­ti­lo­jen ja -lai­tos­ten muun­tu­viin ti­la- ja toi­min­nal­li­suus­vaa­ti­muk­siin. Suun­nit­te­lem­me tuo­tan­to­ti­lo­ja, nii­den muu­tok­sia se­kä kor­jauk­sia kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti ja pit­kän ko­ke­muk­sen tuo­mal­la am­mat­ti­tai­dol­la.

Rakennushistoria

Rakennushistorian asiantuntemus

Laa­dim­me ra­ken­nus­his­to­rian sel­vi­tyk­siä eri käyt­tö­tar­koi­tuk­siin. Eten­kin kor­jaus- ja li­sä­ra­ken­ta­mi­sen yh­tey­des­sä on tär­keää tun­nis­taa ra­ken­nus­kan­nan ja ym­pä­ris­tön iden­ti­teet­ti ja mah­dol­li­nen suo­je­luar­vo. Au­tam­me ti­laa­jaa tun­nis­ta­maan ra­ken­nus­ten ja ra­ken­tei­den ra­ken­nus­tai­teel­li­sen ar­von se­kä ar­vioi­maan omi­nais­piir­tei­den säi­lyt­tä­mi­ses­tä saa­ta­van hyö­dyn. Suun­nit­te­lu­työs­sä haem­me rat­kai­su­ja, jois­sa ra­ken­nus­suo­je­lul­li­set ta­voit­teet yh­dis­ty­vät mui­hin hank­keel­le ase­tet­tui­hin ta­voit­tei­siin.​

Sisustussuunnittelu

Si­sus­tus­suun­nit­te­li­jat ja –ark­ki­teh­dit työs­ken­te­le­vät lä­him­pä­nä nii­tä ih­mi­siä, joi­den elin- tai työs­ken­te­ly-ym­pä­ris­töön ti­la­rat­kai­sut se­kä va­li­tut ma­te­riaa­lit, ka­lus­teet ja va­rus­teet vai­kut­ta­vat suo­raan. Si­sus­tu­sark­ki­teh­tiem­me laa­ja ma­te­riaa­li­tun­te­mus se­kä ko­ke­mus osa­kas- ja asu­ka­syh­teis­työs­tä ovat käy­tös­sän­ne käyt­tä­jä­ta­voit­tei­den aset­ta­mi­ses­ta ai­na työ­maa- ja ta­kuu­vai­hee­seen. Hy­vin va­li­tuil­la ma­te­riaa­leil­la ja ka­lus­teil­la pa­ran­ne­taan asuin- ja yh­teis­ti­lo­jen viih­tyi­syyt­tä ja käy­tet­tä­vyyt­tä se­kä hel­po­te­taan yl­lä­pi­toa.

Sitowisen tavoitteena on olla alansa vastuullisin toimija. Tästä voit tutustua tarkemmin vastuullisuusajatteluumme.