Miksi valita Sitowise

Tekijänä aina pätevä ammattilainen
Tuhansien kohteiden kokemus
Ratkaisu kaikkiin kiinteistöjen kuntoa ja korjausta koskeviin kysymyksiin
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Rakennuksen takuuaikaan liittyvät tarkastukset

Rakennuksen takuun ja takuuajan merkitykset vaihtelevat erilaisissa hankkeissa. Esimerkiksi uudis- ja korjaushankkeiden takuut poikkeavat toisistaan. Tämän vuoksi takuuajan tarkastuksissa kannattaa tukeutua asiantuntijan ammattitaitoon. 

Jotta riidoilta vältytään ja kukin vastuullinen taho hoitaa velvoitteensa, on usein kaikkien osapuolten etu, että ulkopuolinen asiantuntijataho suorittaa tekniset tarkastukset kulloisenkin tarpeen mukaan.

Rakentamisen järjestelmien moninaisuuden vuoksi takuutarkastuksissa on erittäin tärkeää hyödyntää kunkin alan (rakenne, LVIA, sähkö) asiantuntijoita työsuoritteen tarkastuksessa.

Uuden asunto-osakeyhtiön tarkastukset

Asuntokauppalain mukaisesti perustajaurakoitsija (grynderi) vastaa virheistä urakoimissaan ja myymissään asunnoissa sekä kiinteistön muissa osissa. Jotta virheet saadaan käsittelyyn, tulee ne kuitenkin tuoda esille vuositarkastukseen mennessä. Tämä pidetään 12–15 kuukauden kuluessa valvontaviranomaisen hyväksymästä rakennuksen käyttöönotosta.

Perustajaurakoitsijalla on vastuu vuositarkastuksesta, mutta käytännössä ostajan on itse kasattava ja listattava havaitsemansa virheet jo ennen tarkastusta ja tuotava ne esiin viimeistään vuositarkastuksessa.

Image
ikoni no clue

Asukas ei yleensä ole rakentamisen ammattilainen

Uusien osakkeenomistajien kannalta asian tekee ongelmalliseksi se, että mahdollisiin virheisiin pitää puuttua jo hyvin pian sisään muuttamisen jälkeen.

Ellei asukkailla ole ammattimaista edustajaa vuositarkastuksessa, kokonaisuus jää urakoitsijan ohjaukseen. Vuositarkastuksen jälkeen ostajat, eli uudet osakkaat, eivät voi enää esittää vaatimuksia virheistä, jotka olisi tullut olla havaittavissa vuositarkastukseen mennessä.

Konsultti tehostaa takuutarkastusprosessia

Tarjoamme näihin tilanteisiin uusille yhtiöille konsulttiapua. Toimimme tilaajan edustajana vuositarkastuksessa ja sen jälkeisissä korjauksissa.

Paras tulos saavutetaan, kun ennen urakoitsijan vuositarkastusta tehdään asunto-osakeyhtiön toimeksiantamana vuositarkastuksen ennakkotarkastus ja konsultti osallistuu tilaajan edustajana vuositarkastukseen.

Tarkastuksessa voidaan tarkastaa samat asiat, joiden tarkastamiseen urakoitsija on velvoitettu, ja laatia tilaajan kanssa yhteistyössä mahdollisimman kattava varsinaisessa tarkastuksessa hyödynnettävä virhe- ja puutelista. Vuositarkastuksen seurauksena korjattavien virheiden korjaamisesta neuvotellaan, ja myös tässä ammattilaisen apu uudelle yhtiölle on usein erittäin hyödyllinen. Vaikka tällaisessa neuvottelutilanteessa voi olla vastakkainasettelua uuden osakeyhtiön ja perustajaurakoitsijan välillä, on urakoitsijakin usein tyytyväinen, kun myös vastapuolella osakeyhtiön edustajana on alan asiantuntija. Tällöin molemmat osapuolet puhuvat niin sanotusti samaa kieltä. Konsulttina tiedämme, millaiset virheet ja puutteet on heti korjattava ja mistä tulee erikseen neuvotella.

Korjaushankkeiden ja muiden rakennushankkeiden takuutarkastukset

Muissa kuin yllä kuvatuissa niin kutsutuissa gryndikohteissa noudatetaan tavallisesti Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998). YSE 1998 määrittelee muun muassa osapuolten takuuajan vastuut ja takuun pituuden, joka on tavallisimmin kaksi vuotta hyväksytystä vastaanottopäivästä alkaen.

Korjaushankkeessa takuu koskee rakennuksen sitä osaa, joka on kuulunut urakkaan. Takuuaikana urakoitsija on velvollinen korjaamaan urakassaan ilmenneet virheet omalla kustannuksellaan. Varsinaisen takuutarkastuksen järjestäminen on tilaajan vastuulla.

Sitowisen johtamissa tai valvomissa hankkeissa muistutamme aina tilaajaa takuutarkastuksen ajankohdan lähestymisestä. Takuutarkastuksen yhteydessä tarkastetaan urakan alainen alue ja urakkaan liittyneet toimenpiteet. Virheistä ja puutteista laaditaan kirjallinen luettelo, jonka perusteella urakoitsijan tulee aloittaa takuukorjaukset. Tarpeen mukaan suoritamme myös jälkitarkastuksia, kunnes puutteet on korjattu hyväksytysti.

Takuuajan jälkeinen virhevastuuaika

Edellä mainittuja rakennusten tai korjausten takuita ei pidä sekoittaa perustajaurakoitsijan 10-vuotisvastuuseen, joka eroaa takuuajasta merkittävästi.

10-vuotisvastuuseen liittyvien virheiden korjauttaminen urakoitsijalla on usein haastavaa ja vaatii poikkeuksetta neuvotteluja. Virheen tai puutteen toteennäyttövelvollisuus on takuuajan jälkeen siirtynyt asunto-osakeyhtiölle, jolla on velvollisuus ilmoittaa puutteesta urakoitsijalle välittömästi virheen havaittuaan.

Autamme asiakkaitamme myös takuuajan jälkeen havaittujen virheiden käsittelyssä aina neuvotteluista korjauksiin saakka.