Avainlukujen laskentakaavat

Tunnusluku

Määritelmä

Orgaaninen liikevaihdon kasvu 

Liikevaihdon kasvu yritysostot ja -myynnit pois lukien 

Liiketulos ilman aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 

Liiketulos + aineettomien hyödykkeiden poistot (ml. liikearvon arvonalentumiset) 

Liiketulos ilman aineettomien hyödykkeiden poistoja (%) (EBITA-marginaali) 

EBITA / liikevaihto 

Oikaistu liiketulos ilman aineettomien hyödykkeiden poistoja (oikaistu EBITA) 

EBITA + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 

Oikaistu liiketulos ilman aineettomien hyödykkeiden poistoja (%) (oikaistu EBITA-marginaali) 

Oikaistu EBITA / liikevaihto 

Käyttökate (EBITDA) 

Liiketulos + poistot ja arvonalentuminen 

Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) 

EBITDA + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, lisäksi kaikki vuokravastuuvelat on käsitelty operatiivisina vuokrasopimuksina, joten vuokrakulut vaikuttavat kokonaisuudessaan EBITDA:han 

Liikevoitto 

Tulos ennen rahoituseriä ja veroja 

Liikevoittomarginaali (%) 

Tulos ennen rahoituseriä ja veroja / liikevaihto 

Nettovelka (ilman vuokrasopimusvelkoja) 

Rahoituslaitoslainat - rahavarat (Nettovelka ei sisällä vuokrasopimusvelkaa) 

Nettovelka (ilman vuokrasopimusvelkoja) / oikaistu käyttökate (kerroin) 

Nettovelka (ilman vuokrasopimusvelkoja) / Oikaistu EBITDA 

Velkaantumisaste (ilman vuokrasopimusvelkoja) (%) 

Nettovelka (ilman vuokrasopimusvelkoja) / Oma pääoma yhteensä x 100 

Omavaraisuusaste (%) 

Oma pääoma yhteensä / Taseen loppusumma x 100 

Oman pääoman tuotto (ROE) (%) 

Tilikauden tulos / Oma pääoma keskimäärin 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) (%) 

(Tulos ennen veroja + Rahoituskulut) / (Taseen loppusumma - korottomat velat), keskimäärin 

Yritysostoinvestoinnit 

Hankitut ja myydyt liiketoiminnat + Tytäryritysten hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla + Muiden osakkeiden hankinta ja myynti 

Operatiivinen vapaa kassavirta 

Oikaistu EBITDA - Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin +/- Käyttöpääoman muutos 

Kassavirtasuhde (%) 

Operatiivinen vapaa kassavirta / Oikaistu EBITDA 

Osakekohtainen tulos 

Tilikauden tulos – määräysvallattomille kuuluva osuus – etuosakkeille kuuluva, tilikaudelta jaettavaksi päätetty osinko verovaikutus huomioon ottaen / A1- ja A2-sarjojen osakkeiden lukumäärä keskimäärin 

Laimennettu osakekohtainen tulos 

Tilikauden tulos – määräysvallattomille kuuluva osuus – etuosakkeille kuuluva, tilikaudelta jaettavaksi päätetty osinko verovaikutus huomioon ottaen / A1- ja A2-sarjojen osakkeiden laimennettu lukumäärä keskimäärin 

Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot 

Tilikauden jatkuvien toimintojen tulos – määräysvallattomille kuuluva osuus – etuosakkeille kuuluva, tilikaudelta jaettavaksi päätetty osinko verovaikutus huomioon ottaen / A1- ja A2-sarjojen osakkeiden lukumäärä keskimäärin 

Laimennettu osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot 

Tilikauden jatkuvien toimintojen tulos – määräysvallattomille kuuluva osuus – etuosakkeille kuuluva, tilikaudelta jaettavaksi päätetty osinko verovaikutus huomioon ottaen / A1- ja A2-sarjojen osakkeiden laimennettu lukumäärä keskimäärin 

Laskutusaste (%) 

Laskutettujen tuntien kokonaismäärä suhteessa tehtyjen työtuntien määrään. Sisältää ostetut yritykset Suomessa sen jälkeen, kun yritykset on sulautettu Konserniin ja Ruotsissa vain BTB:n. Laskutusaste ei sisällä lopetettuja toimintoja. 

Normaali tehtyjen työtuntien määrä 

Täysipäiväisen työntekijän työtuntien määrä kalenterin mukaan ajanjaksolla, pois lukien poissaolot ja ylityö 

Konsernin keskimääräinen täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärä (henkilötyövuosi) 

Konsernin henkilöstö täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna, keskiarvo kauden aikana