Miksi valita Sitowise

Hallitsemme vaativatkin kokonaisuudet.
Edistämme kestäviä kulkumuotoja.
Vastuullisuus on toimintamme ytimessä.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Suunnittelemme sujuvat ja turvalliset ratkaisut niin jalankululle, pyöräilylle, joukkoliikenteelle kuin myös ajoneuvoliikenteen eri muodoille. Vahvuutenamme on kokonaisuuksien hallinta haastavissakin toimintaympäristöissä.

Tarjoamme laajaa liikennesuunnitteluosaamistamme suunnittelun eri vaiheisiin kaavoituksesta rakennustyönaikaiseen suunnitteluun. Hallitsemme kokonaisuudet ja huomioimme kaikki näkökulmat. Työmme tuloksena päätöksenteko helpottuu: esimerkiksi liikenteen mallintaminen on tärkeä työkalu kaavoitustyössä.

Liikennesuunnittelu tähtää kestävämpään liikkumiseen

Liikennesuunnittelu palveleekin tulevaisuutta. Me seuraamme alaa aktiivisesti ja pystymme suunnittelemaan tulevaisuuden tarpeisiin. Ilmastotavoitteet ohjaavat työtä pitkällä aikavälillä, mikä näkyy jo asiakkaidemme tarpeissa sekä meidän työssämme. Myös liikkumisen uudet muodot ravistelevat vanhoja tottumuksia.

Liikenteen murros tuo uusia trendejä - huomioimme ne suunnittelussamme jo nyt.

vastuullisuus_nainenpyöräilee

Havainnolliset ja tarkoituksenmukaiset liikennesuunnitelmat

Tuotamme selkeitä ja havainnollistavia materiaaleja, kuten 3D-virtuaalimalleja ja simulointianimaatioita, joiden avulla asiakkaamme on helppo nähdä suunnitelmien tulokset tai esitellä niitä eteenpäin.

Asiakkaisiimme kuuluu muun muassa kaupunkeja, kuntia, valtion organisaatioita, sairaanhoitopiirejä, koulutuskuntayhtymiä, teollisuusyrityksiä, satamia sekä rakennusliikkeitä ja kiinteistökehitysyrityksiä. Työskentelemme yhdessä arkkitehtien ja muiden suunnittelualojen asiantuntijoiden kanssa.

Liikennesuunnittelun palvelupaletti

liikenteen hallinnan järkevällä suunnittelulla voidaan parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta

Liikenteen hallinta, opastus ja viitoitus

Lii­ken­teen hal­lin­nalla voi­daan pa­ran­taa liikenteen tur­val­li­suut­ta ja su­ju­vuut­ta, vä­hen­tää pääs­tö­jä ja hyö­dyn­tää väy­lä­ka­pa­si­teet­tia te­hok­kaam­min.
Keinoja ovat opas­tus ja vii­toi­tus, lii­ken­ne­va­lot ja nii­hin liit­ty­vät älyk­käät oh­jaus­tek­nii­kat, häi­riö­hal­lin­ta- ja va­ra­reit­ti­suun­ni­tel­mat se­kä eri­lai­set avoi­meen da­taan pe­rus­tu­vat lii­ken­ne­pal­ve­lut tai tie­don­ke­ruu­jär­jes­tel­mät.
liikenteen mallintamisella voidaan havainnoida muutoksia oikeassa ympäristössä

Liikenteen mallintaminen ja simuloinnit

Meil­lä on val­mius mal­lin­taa ja si­mu­loi­da kaik­kien kul­ku­muo­to­jen toi­min­taa, tut­kia ja ha­vain­nol­lis­taa ym­pä­ris­tö­ta­voit­tei­den mu­kai­sia kul­ku­ta­pa­ja­kau­mia se­kä tut­kia ta­va­ra­vir­to­jen tai hen­ki­lö­lii­ken­ne­ter­mi­naa­lien vo­lyy­me­ja ja nii­den vai­ku­tuk­sia lii­ken­ne­ver­kol­le tai it­se ter­mi­naa­lien toi­min­nal­li­suu­teen.
Tuusulan ulko-opasteet, eri vaihtoehdot.

Opastesuunnittelu

Huolellinen opastesuunnittelu on avain onnistumiseen. Me suunnittelemme opastuskokonaisuuden siten, että asiakkaasi säästävät aikaa ja kohteittesi käyttöaste kasvaa.
liikennetutkimusta voidaan tehdä myös pyöräliikenteelle

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen

Kävely ja pyöräily ovat ympäristöllisesti kestäviä kulkumuotoja, jotka myös edistävät terveyttä ja ympäristön viihtyisyyttä. Jo pienet teot merkitsevät.
Visionääristä maankäytön ja joukkoliikenteen yhteenkytkentää

Joukkoliikennesuunnittelu

Autamme joukkoliikenteen suunnittelun eri vaiheissa, maankäytön ja liikennejärjestelmän sekä joukkoliikenteen teknologioiden suunnittelusta liikennöinnin kilpailuttamiseen saakka.
pysäköinnin suunnittelu on osa liikennesuunnittelua

Pysäköinnin suunnittelu

Fiksut pysäköintiratkaisut ovat osa ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Mitoitamme pysäköintiratkaisut oikein ja etsimme uusia keinoja infrapääoman tehokkaimpaan hyödyntämiseen.
sähköinen liikenne huomioidaan liikennesuunnittelussa

Sähköisen liikenteen suunnittelu

Sähköinen liikenne tulee yleistymään lähivuosina ja vuosikymmeninä. Sen olemassa oloon täytyy varautua jo nyt esimerkiksi lautauspisteiden määrässä ja sijoittelussa.
työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnittelua tarvitaan kiinteistöjen tai infran rakentamisen kaikissa vaiheissa

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Työnaikaiset liikennejärjestelyt tulee suunnitella osana kiinteistöjen tai infrastruktuurin rakentamista. Sillä huolehditaan turvallisesta ja sujuvasta liikenteestä työn aikana.
Ratikkasuunnittelu ja metrosuunnittelu palvelevat kaupunkiraideliikennettä.

Raitiotie- ja metrosuunnittelu

Kaupunkiraideliikenne tähtää turvalliseen, helppoon ja luotettavaan tapaan liikkua suurissa kaupungeissa. Me olemme sekä raitiotiesuunnittelun että metrosuunnittelun ammattilaisia.