Sitowise Group Oyj:n sisäpiiriohjeen tarkoituksena on esittää yhteenveto tärkeimmistä sisäpiiritiedon käyttöön ja hallinnointiin sovellettavista säännöistä ja menettelytavoista yhtiössä. Sisäpiiriohje sisältää sääntöjä ja määräyksiä kielletystä sisäpiiritiedon käytöstä, yhtiön sisäpiiriluetteloista, sisäpiiritiedon julkistamisesta ja lykkäämismenettelystä sekä yhtiön johdon ja johdon lähipiirin liiketoimien ilmoittamisesta.

Sisäpiiriohje perustuu Suomen ja EU:n säännöksiin ja määräyksiin. Tärkeimpiä sisäpiiriasioita koskevia säännöksiä ovat EU:n markkinoiden väärinkäyttöä koskeva asetus (596/2014/EU, "MAR"), MAR:n nojalla annetut EU:n komission 2-tason asetukset ja ESMAn (European Securities and Markets Authority) antamat MAR:iin liittyvät standardit, arvopaperimarkkinalaki (746/2012, muutoksineen), rikoslaki (89/1889, muutoksineen) ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohje.

Yhtiö noudattaa sisäpiiriohjeistuksessaan ja -hallinnossaan sekä viestinnässään edellä mainittuja sääntöjä ja määräyksiä, Finanssivalvonnan ja ESMA:n ohjeita sekä Nasdaq Helsingin sääntöjä. Lisäksi yhtiö noudattaa sisäpiiriohjetta ja yhtiön hallituksen hyväksymää tiedonantopolitiikkaa.

Sisäpiiriohjeesta tai muista yhtiön antamista ohjeista riippumatta jokainen, mukaan lukien työntekijät ja palveluntarjoajat, on aina henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että hän noudattaa sisäpiiriasioita koskevia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä.

Jokaisen tulee tapauskohtaisesti arvioida, onko hänellä oleva tieto sisäpiiritietoa. Tämä velvollisuus on olemassa riippumatta siitä, onko henkilö merkitty sisäpiiriluetteloon tai mistä tai millä tavalla henkilö on saanut kyseisen tiedon.

Lataa Sitowisen sisäpiiriohje kokonaisuudessaan