Sisäpiiriohje

Sitowise Group Oyj on laatinut sisäpiiriohjeen, jonka tarkoituksena on esittää yhteenveto tärkeimmistä sisäpiiritiedon käyttöön ja hallinnointiin sovellettavista säännöistä ja menettelytavoista yhtiössä. Sisäpiiriohje sisältää sääntöjä ja määräyksiä kielletystä sisäpiiritiedon käytöstä, yhtiön sisäpiiriluetteloista, sisäpiiritiedon julkistamisesta ja lykkäämismenettelystä sekä yhtiön johdon ja johdon lähipiirin liiketoimien ilmoittamisesta.  

Sisäpiiriohje perustuu Suomen ja EU:n säännöksiin ja määräyksiin. Tärkeimpiä sisäpiiriasioita koskevia säännöksiä ovat EU:n markkinoiden väärinkäyttöä koskeva asetus (596/2014/EU, "MAR"), MAR:n nojalla annetut EU:n komission 2-tason asetukset ja ESMAn antamat MAR:iin liittyvät standardit, arvopaperimarkkinalaki (746/2012, muutoksineen), rikoslaki (89/1889, muutoksineen) ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohje. 

Sisäpiiriohjeesta tai muista yhtiön antamista ohjeista riippumatta työntekijät ja palveluntarjoajat ovat aina henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että he noudattavat sisäpiiriasioita koskevia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä.  

Jokaisen tulee tapauskohtaisesti arvioida, onko hänellä oleva tieto sisäpiiritietoa. Tämä velvollisuus on olemassa riippumatta siitä, onko henkilö merkitty sisäpiiriluetteloon tai mistä henkilö on saanut kyseisen tiedon. 

Liiketoimien ilmoitusvelvollisuus 

Sitowise on määritellyt MAR:n mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenet. Johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on tehtävä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle ilmoitus heidän omaan lukuunsa tehdyistä liiketoimista, jotka koskevat yhtiön osakkeita, vieraan pääoman ehtoisia välineitä, muita rahoitusvälineitä tai niiden johdannaisia. 

Johtohenkilöillä ja heidän lähipiirillään on velvollisuus ilmoittaa viipymättä ja viimeistään kolme arkipäivää liiketoimen toteuttamispäivän jälkeen yhtiölle sekä Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet, jotka ylittävät vuosittaisen 5 000 euron raja-arvon.  

Sitowise julkistaa ilmoitukset pörssitiedotteella, joka toimitetaan keskeisille tiedotusvälineille, Finanssivalvonnalle ja Nasdaq Helsingille kahden työpäivän sisällä ilmoituksen vastaanottamisesta.  

Sisäpiiriluettelot ja kaupankäyntirajoitukset 

Yhtiö ylläpitää luetteloa työntekijöistä ja palveluntarjoajista, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Sisäpiiriluettelo koostuu yhdestä tai useammasta hankekohtaisesta sisäpiiriluettelosta. Yhtiö arvioi kussakin tilanteessa, muodostaako hanke tai muu tapahtuma sisäpiiritietoa. 

Sisäpiiriluettelo pidetään ajan tasalla sähköisessä muodossa siten, että sen muuttaminen jälkikäteen ei ole mahdollista. Sisäpiiriluettelo ei ole julkinen, mutta Finanssivalvonnalla on oikeus saada tietoa luettelon sisällöstä valvontatehtäviensä hoitamista varten. 

Kaupankäynti yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä on aina kiellettyä, kun henkilöllä on yhtiöön tai sen rahoitusvälineisiin liittyvää sisäpiiritietoa riippumatta siitä, onko henkilö merkitty yhtiön sisäpiiriluetteloon. Sisäpiiriin kuuluva henkilö ei saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä eikä ilmaista sisäpiiritietoa ulkopuoliselle. Lisäksi on huomioitava, että sisäpiirihankkeen aikana kaupankäynti on kiellettyä myös sellaisen toisen listayhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä, joka voi potentiaalisesti olla sisäpiirihankkeen osapuolena. 

Johtohenkilöt eivät saa tehdä liiketoimia omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä suljetun ajanjakson aikana 30 päivää ennen osavuotiskatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista, mukaan lukien julkistamispäivänä. 

Sitowise on laajentanut suljetun ajanjakson aikana kaupankäyntikiellossa olevien henkilöiden piiriä myös sellaisiin johtohenkilöihin kuulumattomiin työntekijöihin ja muihin henkilöihin, joilla on mahdollisuus saada tietoa yhtiön osavuosikatsauksesta tai tilinpäätöstiedotteesta asemansa tai työtehtäviensä kautta ennen niiden julkistamista. 

Sisäpiirihallinto ja sisäpiiriasioiden valvonta 

Sitowisen talousjohtaja on vastuussa sisäpiiriohjeesta sekä sisäpiiriasioiden yleisestä järjestämisestä yhtiössä, ja hän vastaa sisäpiiriohjetta ja muita sisäpiiriasioita koskeviin kysymyksiin. Yhtiö valvoo sen sisäpiiriläisten, johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriläistensä sekä suljetun ajanjakson työntekijöiden kaupankäyntiä. Yhtiö myös tarkistaa sisäpiiriluettelonsa tietoja säännöllisesti.  

Sitowisella on käytössä ns. "whistleblowing" -ilmiantojärjestelmä finanssimarkkinoita ja markkinoiden väärinkäyttöä koskevien säännösten ja määräysten epäiltyjen rikkomusten raportoimista varten. Järjestelmän avulla yhtiön palveluksessa olevat voivat ilmoittaa epäillyistä rikkomuksista anonyymisti yhtiön sisällä riippumattoman kanavan kautta. 

Lataa Sitowisen sisäpiiriohje kokonaisuudessaan