Uuden tieyhteyden, asuinalueen tai teollisuuslaitoksen rakentaminen aiheuttaa vääjäämättä muutoksia ympäristössään. Jotta muutosten vaikutukset voidaan minimoida, tulee hankkeiden vaikutukset selvittää ja arvioida huolellisesti heti hankkeen alkumetreillä. Sen perusteella suunnittelupöydillä osataan ottaa huomioon ympäristöriskit ja laatia toimenpiteet siten, että ympäristölle ei aiheudu liikaa kuormitusta.

Ympäristörakentamisen kohteita voivat olla esimerkiksi pilaantuneen maan alueet, kaatopaikat tai maisemointikohteet