Miksi valita Sitowise

Pitkät perinteet ja vahva osaaminen.
Tunnistamme keskeiset vaikutukset ja perustelut hankkeille.
Hyödynnämme tietomallinnusta.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Tiesuunnittelu vastaa tulevaisuuden tarpeisiin

Tiesuunnittelu ja väylähankeet ovat sijoituksia tulevaisuuteen. Ennustajia me emme toki ole, mutta osaamme luoda erilaisia malleja ja skenaarioita tulevaisuuden tarpeita palvelemaan.

Tie- ja liikenneolojen kehittäminen hankkeen tunnistamisesta aina hankinnan toteuttamiseen ja ylläpitoon asti vaatii rautaista osaamista, vankkaa kokemusta - ja myös näkemistä tulevaisuuteen.

Havainnollisesti esitetyt suunnitelmat tukevat vaihtoehtojen vertailemista ja päätöksentekoa.

Jotta vaihtoehtojen vertaileminen ja päätöksen tekeminen olisi helpompaa, esitämme suunnitelmien konkreettiset vaikutukset havainnollisesti tietomallinnuksen ja katselumallien avulla. Myös vuorovaikutteinen suunnitelmien laatiminen on mukana kaikessa suunnittelussamme.

Kuten väyläverkkokin, myös me palvelemme koko maassa. Lukuisat suunnittelukohteemme ympäri Suomea ovat osoituksia ammattitaidostamme. Olipa kyseessä väylän uusinvestointi tai parantaminen, alueen toimintojen kehittäminen, yksittäinen liittymä tai jalankulku- ja pyöräilytie, meiltä löytyvät projektiin sopivat toteuttajat.

Ennustajia me emme toki ole, mutta osaamme luoda erilaisia malleja ja skenaarioita tulevaisuuden tarpeita palvelemaan.

Tiesuunnittelun monet muodot

Tiesuunnitteluosaamista tarvitaan hankkeiden monissa vaiheissa ja erilaisissa kohteissa.

Esiselvitykset ja ohjetyöt

Erilaisten väylien kehittäminen vaatii perusteltuja johtopäätöksiä. Ratkaisujen on tähdättävä tarkasti tavoitteiden täyttymiseen. Erilaisten vaihtoehtojen ideoinnilla ja niiden punnitsemisella päästään parhaaseen lopputulokseen. Meillä on laaja ko­ke­mus eri­lai­sis­ta väylähank­keis­ta, mikä on luonut meille vankan pohjan myös eri­lais­ten oh­jei­den tai toi­min­ta­lin­jo­jen laa­ti­mi­sel­le.

Yleis- ja aluevaraussuunnitelmat sekä ympäristövaikutusten arvioinnit

Yleis­suun­nit­te­lu­vai­heessa ko­ros­tuu mo­ni­puo­li­nen vai­ku­tus­ten tun­nis­ta­mi­nen ja ar­vioi­mi­nen.  Väylähankkeet vaikuttavat niin alueen ihmisiin ja ohikulkijoihin kuin luontoon kasveineen ja eliöineen. Hankkeilla on aina myös taloudellisia ja maankäytöllisiä sekä tietysti liikenteellisiä vaikutuksia. Suun­nit­te­lus­sa ko­ros­tuu osaa­mi­sem­me laa­ja-alai­suus se­kä yh­teis­työ eri si­dos­ryh­mien kans­sa.

Tiesuunnittelun yhteydessä tehtävän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarkoitus on vähentää tai toisinaan jopa kokonaan estää hankkeen ympäristölle haitalliset vaikutukset. YVA tehdään ennen päätöksentekoa, jotta siinä esiin nousseet ympäristövaikutukset voidaan huomioida.

Väylähankeet vaikuttavat ihmisiin ja luontoon. Hankkeiden ympäristövaikutukset huomioidaan yleissuunnitteluvaiheessa.

Tie- ja rakennussuunnitelmat

Tie­suun­ni­tel­ma­vai­hees­sa ko­ros­tuu rat­kai­su­jen tek­ni­nen ja ta­lou­del­li­nen to­teu­tet­ta­vuus se­kä suun­ni­tel­mien hy­väk­syt­tä­vyys.

Ra­ken­nus­suun­ni­tel­ma­vai­hees­sa päästään jo yksityiskohtiin. Silloin viilataan pienet piirteet toi­mi­viksi, ta­lou­del­li­siksi se­kä laa­duk­kaiksi to­teu­tusta silmällä pitäen.

Työmaapalvelutehtävät

Työmaalla tilanne elää ja erilaisia tarpeita ilmenee. Tar­ken­nuk­sia ja muu­tok­sia tarvitaan nopeallakin aikataululla. Me palvelemme joustavasti myös työmailla.

Ylläpidon asiantuntijapalvelut

Yl­lä­pi­toon liit­tyy mo­ni­puo­li­sia teh­tä­viä, joi­hin meil­lä on osaa­via asian­tun­ti­joi­ta. Ylläpitoteh­tä­viä voivat olla vaikkapa in­ven­toin­nit, kun­to­kar­toi­tukset, ra­ken­teen pa­ran­ta­mi­sen oh­jel­moin­ti ja suun­nit­te­lu, pääl­lys­ty­soh­jel­mien laa­ti­mi­nen ja kun­nos­sa­pi­to­suun­ni­tel­mat.