Miksi valita Sitowise

Monialainen asiantuntijuus hyödynnettävissä.
Tähtäämme vastuulliseen aluekehitykseen.
Käytämme ajanmukaisia ja vuorovaikutteisia suunnittelumenetelmiä.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Ideoimme, suunnittelemme ja autamme kehittämään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisia alueita. Kaavoituksen keinoin vaikutamme jo lähtökohtaisesti siihen, miten alue vuosien saatossa kehittyy. Monialaisella asiantuntijuudella varmistamme, että tulevat toiminnot, kuten liikenne, asuminen ja luonto, luovat yhdessä toimivan ja viihtyisän sekä ennen kaikkea kestävän kokonaisuuden.

Laadimme yleis-, osayleis- ja asemakaavoja sekä kaava-asiakirjoihin liittyviä ympäristö- ja rakennustapaohjeita yhteistyössä toimeksiantajiemme ja osallisten kanssa. Vastaamme tarvittaessa kaikista kaavoitukseen liittyvistä asiakirjoista.

Monialaisella asiantuntijuudella varmistamme, että liikenne, asuminen ja luonto luovat yhdessä kestävän kokonaisuuden.

Asiantuntijuutta eri kaavatasoille

Laadimme yleis-, osayleis- ja asemakaavoja sekä yleispiirteisempiä kaavarunkoja yhteistyössä toimeksiantajiemme ja osallisten kanssa. Vastaamme tarvittaessa kaikista kaavaprosessiin liittyvistä kaavan laatijan tehtävistä. Myös vuorovaikutusprosessit ovat osa kaavoitustyötä. Meille onkin tärkeää, että kaikki osapuolet tulevat huomioiduksi ja saamme kerättyä heiltä tarvittavat tiedot ja näkemykset työtämme tukemaan.

On tärkeää, että kaavoitusprosessin aikana kaikki osapuolet tulevat huomioiduiksi. Se tukee työtämme ja tavoitteitamme.

Sitowisen monialaisesta asiantuntijajoukosta saadaan tarvittaessa lisävoimia – meiltä löytyy erityisosaamista kulloiseenkin tarpeeseen.

Selvitykset ja vaikutusten arviointi usein osana kaavoitusprosessia

Kaavoitusprosessin alussa kerätään riittävän perusteellinen ja luotettava tieto alueesta ja sen ominaispiirteistä. Lisäksi selvitetään eri vaihtoehtojen ja valitun kaavaratkaisun vaikutukset ympäristöön.

Teemme kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvät selvitykset ja vaikutusten arvioinnit monivuotisella ammattitaidolla.