Pientaloa itselleen rakennuttavien joukossa elää harha siitä, että viranomainen valvoo ja tarkastaa kaiken menevän lakien, asetusten ja suunnitelmien mukaan. Ryhtyvä ei usein edes tiedä olevansa “ryhtyvä”. Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee rakennushankkeeseen ryhtyvälle kymmenittäin velvollisuuksia ja vastuita. Ryhtyvän on huolehdittava esim. siitä, että rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa ja siitä, että erityissuunnitelmat toimitetaan rakennusvalvontaan ennen kuin niihin liittyvä työvaihe alkaa.

Varsinkin nk. kertarakennuttaja voi olla pulassa. Voisi kuvitella että rakennusvalvontaviranomainen huolehtisi edes jostain, mutta maankäyttö- ja rakennuslaki toteaa: “Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä tässä laissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään.”

Kertarakennuttaja on kuitenkin oikeutettu laajempaan ohjaukseen kuin ammattilainen. “Valvontatehtävän laajuutta ja laatua harkittaessa otetaan huomioon rakennushankkeen vaativuus, luvan hakijan ja hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemus ja ammattitaito sekä muut valvonnan tarpeeseen vaikuttavat seikat.” Tämä on itse asiassa aika huvittava lainkohta: mitä vähemmän tiedät, sitä enemmän saat apua. Tämä ei ainakaan ohjaa kiinnittämään ammattilaisia projektiin. Toisaalta laki asettaa rakentamiselle tarkat tekniset raamit, joiden toteutumista ei valvokaan viranomainen vaan sekin jää ryhtyvän vastuulle. Yleensähän viranomainen valvoo lakien noudattamista...

Onko ryhtyvän vastuu sitten ajan tasalla? Voidaanko ryhtyvältä edellyttää kaikesta huolehtimista, jos hän palkkaa ammattilaisia suunnittelijoiksi ja toteuttajiksi? Sopimuksin huolehtimisvelvollisuutta voi aina siirtää, mutta korvauksen saaminen saattaa olla pitkän tien takana. Auttaisiko jos lakiin kirjattaisiin selkeämmin vastuita myös muille toimijoille?

Toinen tie olisi määritellä rakennusvalvonnalle laajemmin tehtäviä valvonnassa ja tarkastuksessa, mutta antaa ne yksityisten yritysten hoidettavaksi (vrt. autojen katsastus). Lupien käsittelyn täytyy luonnollisesti jatkua aidosti viranomaistehtävänä.

Juuri nyt meneillään oleva maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus taitaa keskittyä vähän erilaisiin asioihin, mutta rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuun määrittely ja rakennusvalvonnan uudelleen organisointi olisivat myös tärkeitä asioita mietittäväksi.