Miksi valita Sitowise

Ennakointi on osa vastuullista hanketta.
Valmiudet koko hankkeen läpivientiin.
Otamme myös laboratorionäytteet.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Happamat sulfaattimaat ovat tavallisia siellä, missä jääkausi on aikoinaan painanut maata ja painolastin poistuttua maanpinta hiljalleen kohoaa.

Happamia sulfaattimaita esiintyykin ympäri maailmaa, Suomessa rannikkoseudulla aina Helsingistä Oulun korkeudelle saakka. Jos alueelle ruvetaan rakentamaan, on syytä selvittää happamien sulfaattimaiden tilanne ja rakentamisen oikeat toimintatavat.

Happamat sulfaattimaat vaikuttavat ympäristöönsä

Happamien sulfaattimaiden rikkihappopitoiset valumavedet ovat erityisen haitallisia vesistöille ja niiden eliöille. Sulfaattimaan aiheuttamat valumavedet saattavat aiheuttaa vesistöjen happamoitumisen lisäksi jopa kalakuolemia.

Happamat sulfaattimaat ovat riski myös rakennetulle ympäristölle, kuten rakennuksille tai silloille. Sulfaattimaa-alueelle rakennettavan kohteen maanalaiset teräs- ja betonirakenteet saattavat syöpyä happamoituneen maaperän ansiosta aiheuttaen korjaustarpeita.

Ennaltaehkäisy on avainasemassa happamien sulfaattimaiden riskien hallinnassa.

happamia sulfaattimaita sijaitsee rannikkoseuduilla

Ennaltaehkäisy on avain sulfaattimaiden rakennushankkeissa

Happamien sulfaattimaiden aiheuttamat riskit tiedetään, joten niihin voidaan varautua ja minimoida riskit ja vahingot. Ennaltaehkäisy on avainasemassa.

Sitowisen asiantuntijoille riskin tunnistaminen ja sen arviointi, ennakointi ja suunnittelu ovat osa vastuullista hanketta. Kattavat maaperätutkimukset riskialueella auttavat rakennustyön suunnittelussa jo ennen varsinaisen rakennustyön aloittamista.

Jos riskiä ei olla havaittu ajoissa, voidaan rakennustyömaalla maankaivutöiden aikana havaita sulfaattimaita aistinvaraisesti. Silloin sulfaattimaaepäilyt voidaan varmistaa näytteenotolla ja laboratorioanalyysein.

Happamat sulfaattimaat tutkitaan

Happamat sultaattimaat voidaan siis huomioida rakennushankkeiden yhteydessä siten, että ympäristöriskit ovat hyvin hallinnassa eikä ympäristö pääse vahingoittumaan. Sulfaattimaista voidaan ottaa näytteitä, jotka tutkitaan laboratoriossa. Näytetuloksiin perustuen asiantuntijamme auttavat erilaisissa työn vaiheissa:

  • sulfaattimaan asianmukainen käsittely
  • sulfaattimaan mahdollinen loppusijoitus
  • ympäristö- ja rakenteellisten haittojen ennalta ehkäisyn suunnittelu ja toteutus
  • tarvittavien työmaaohjeistusten laatiminen tai perehdytysten läpivienti
  • työmaan ympäristötekninen valvonta.

Sitowisellä on erinomaiset valmiudet tehdä happamiin sulfaattimaihin liittyvää tutkimusta, näytteenottoa ja ympäristöteknistä valvontaa. Näytteenoton suorittaa rakennustyömaalle nimetty ympäristötekninen valvoja, usein suunnittelukonsultti.