Sitowise sitoutuu hyvään hallintotapaan noudattamalla kaikessa toiminnassaan lakeja ja säädöksiä sekä toteuttamalla suosituksia hyvästä hallintotavasta. Yhtiön konsernihallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen lainsäädäntöä, erityisesti Osakeyhtiölakia, kirjanpitolakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä säädöksiä ja määräyksiä. Yhtiön toimintaa ohjaavat lisäksi yhtiössä vahvistettavat arvot ja sisäiset toimintaperiaatteet. 

Yhtiö noudattaa hallinnoinnissaan lisäksi 1.1.2020 voimaan tullutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinnointikoodiin voi tutustua internetissä osoitteessa www.cgfinland.fi