Miksi valita Sitowise

Sertifioidut näytteenottajat ja parhaat laitteet.
Korkean tason sedimenttiasiantuntijat.
Koulutamme alan muita toimijoita.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Vesistön sedimenttien aiheuttamiin riskeihin kuuluvat muun muassa ympäristölle ja terveydelle vaarallisten kemikaalien uudelleenvapautuminen sekä ravinteiden aiheuttama sisäinen kuormitus, jolloin sedimentti ylläpitää koko järven huonoa tilaa.

Haitta-aineriskit konkretisoituvat, kun sedimenttiä häiritään esimerkiksi ruoppauksilla. Ruoppaus on vesistörakentamisessa kuitenkin välttämätöntä, ja suuri osa sedimenttiin liittyvistä työtehtävistämme onkin ruoppausmassojen kestävän käsittelyn suunnittelua.

Korkean tason sedimenttiasiantuntijat alaa edistämässä

Sedimenttipalveluita tarjoavalla suunnitteluhenkilöstöllämme on tohtoritason osaamista sekä pitkä ja monipuolinen kokemus alan asiantuntijatoimeksiannoista. Huippuasiantuntijamme toimivat myös kouluttajina alan muille toimijoille.

Näytteenottajamme ovat sertifioituja ja varustettuja parhaiten soveltuvilla maastotutkimuslaitteilla ja mittalaitteilla. Sedimenttien kulkeutumista pystymme mallintamaan sekä pohja- että hydrodynamiikan osalta. Haitta-aineiden vapautumisen ja niiden aiheuttamien riskien arviointiin ja hallintaan käytettävissämme on lukuisia ohjelmistoja. Sedimentin käsittelyn suunnittelusta ja valvonnasta meillä on niin ikään pitkä kokemus ja hyvät suhteet alan urakoitsijoihin.

Sitowisellä on toimipiste Salossa

Sedimenttipalveluilla vesistöjen riskit haltuun

Vesistösedimenttien riskien hallintaan liittyy monia mahdollisuuksia. Palveluvalikoimastamme löytyy sopivat keinot jokaiseen tilanteeseen. Kokoamme oikeat palvelut kohdekohtaisesti.

Sedimenttitutkimukset

Käytämme sedimentin pilaantuneisuustutkimuksissa hyväksi todettua kustannustehokasta tutkimusstrategiaa, joka huomioi alueen vaativuuden, kuormituslähteet, kuormituksen historian ja pohjadynamiikan. Näytteitä ottavat vain sertifioidut ympäristönäytteenottajamme työturvallisuusasiat huomioiden. Palveluihimme kuuluvat myös huokosvesitutkimukset ja ajoitukset.

Vesistöjen ravinteisuusongelmien hallinta

Sedimentistä vapautuvan sisäisen kuormituksen katkaiseminen on usein keskeinen asia rehevöityneiden vesistöjen kunnostuksessa. Vesistökunnostuksen osaamisemme kattaa koko kunnostussuunnitteluprosessin vesistöön kohdistuvan kuormituksen analysoinnista kustannustehokkaiden kunnostustoimenpiteiden vesilupahakemuksiin.

Kunnostussuunnittelu, lupaprosessit, kilpailutus, valvonta ja tarkkailu

Työryhmällämme on pitkä kokemus erilaisten ruoppausten ja muiden sedimentin kunnostusurakoiden suunnittelusta, lupaprosesseista ja kilpailutuksesta. Ranta- ja vesistörakentamisen sekä rakennuttamisen alalla työskentelevä henkilöstömme auttaa ympäristöasiantuntijoitamme näissä toimeksiannoissa.

Olemme suunnitelleet ja valvoneet erityisesti sedimentin ruoppaus- ja eristämishankkeita sekä massojen käsittelyä geotuubikuivatuksen ja stabiloinnin keinoin. Sitowise pystyy hoitamaan hankkeen koko elinkaaren esiselvityksistä jälkitarkkailuun saakka. Katso pilaantuneen maaperän palvelumme.

Ympäristö- ja terveysriskien sekä kestävyyden arviointi ja hallinta

Haitallisten aineiden kulkeutumista ja vaikutuksia voidaan selvittää riskinarvioinnin keinoin. Aina ei ole järkevää kunnostaa sedimenttiä aktiivisilla toimenpiteillä, vaan kestävämpää voi olla esimerkiksi monitoroitu luontainen puhdistus, johon liittyy tehostettu tarkkailu. Kestävyyden arvioinnissa otetaan huomioon myös toimenpiteiden kustannusvaikutukset.

Teollisuusympäristö

Olemme toteuttaneet lukuisia toimeksiantoja teollisuussedimentteihin ja lietteisiin liittyen, muun muassa lietealtaiden kunnostuksia ja päästöjen vaikutusten selvityksiä ekologisen riskinarvioinnin keinoin.

Mallinnus

Palveluihimme kuuluvat hulevesi- ja vesitasetarkastelut sekä hydrodynaaminen ja pohjadynamiikan mallinnus. Sedimentin haitta-aineiden kulkeutumismallinnukseen käytämme muun muassa Recovery- ja CapSim–ohjelmia.