Moderni teollisuus kohtaa muuttuvan maailman haasteet päivittäin, yhtä aikaa sekä globaalisti että paikallisesti. Kannattavan ja vastuullisen toiminnan takaa huolellinen, kaikki tuotantoketjun ja logistiikan osa-alueet huomioiva suunnittelu, ympäristöä tietenkään unohtamatta. Digitaalisilla ratkaisuilla voidaan saavuttaa yhä laajempia hyötyjä ja säästöjä koko tuotantolaitoksen elinkaaren ajan.

Infra, liikenne ja logistiikka

Moni asia on muuttunut menneiden vuosikymmenten kehityksen saatossa, mutta on myös asioita, jotka pysyvät. Tuotantolaitoksen sijainnin ja yhteyksien merkitys on yksi näistä. Olemme valmiita kulkemaan koko matkan kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta liikennejärjestelyiden ja -infran suunnitteluun ja rakennuttamiseen tai hyppäämään mukaan myöhemmässäkin vaiheessa.

Hallitsemme myös muun muassa alueiden layout-suunnittelun, liikenteen ja logistiikan tarkastelut ja suunnitelmat sekä geoteknisen ja taitorakenteiden suunnittelun. Tunnemme hyvin kuntien ja valtion liikenneverkkojen ja yhteyksien kehittämisen vaiheet, ja mielellämme tuemme vuoropuhelua ja yhteistoimintaa yksityisen ja julkisen sektorin välillä.

Vanha ja uusi rakennuskanta sekä prosessit

Kaikki rakennettu on meille tuttua. Tarjoamme täyden palvelupaletin rakennusten koko elinkaarelle, alkaen uudiskohteiden rakenne- ja geosuunnittelusta päättyen elinkaarensa päähän ehtineiden kohteiden vastuulliseen purkamiseen.

Ääripäiden välille mahtuu lisäksi lukuisia palveluita kuten elinkaariarviointia ja energialaskentaa, korjausrakentamisen suunnittelua, tuotantotilojen arkkitehtisuunnittelua, paloteknistä suunnittelua, LVIA- ja sähkösuunnittelua, rakenteellisia kuntotutkimuksia, haitta-ainetutkimuksia, työhygienian tutkimuksia ja mittauksia, prosessien mittauksia sekä akustiikkasuunnittelua. Rakenne- ja korjausrakentamisen palvelut limittyvät erityisesti teollisuuden hankkeissa, jolloin asiantuntijat löytyvät niin uudis- kuin muutos- ja korjaushankkeisiin.

Ympäristö

Teollinen toiminta vaikuttaa aina myös ympäristöönsä. Vastuullisella suunnittelulla haitat saadaan kuitenkin minimoitua ja parhaassa tapauksessa edistettyä kiertotaloutta ja positiivisia vaikutuksia. Sitowisen asiantuntijat hallitsevat niin ympäristövaikutusten arvioinnit, ympäristölupaprosessit, prosessivesien hallinnan, pilaantuneiden maiden selvitykset, ulkoilman pölymittaukset, jätevirtaselvitykset kuin melun- ja tärinänhallinnan suunnittelunkin.

Meidän tehtävämme on tuntea asiakkaan ympäristö – ja neuvoa, miten tehokas toiminta onnistuu sekä viranomaisten määräyksiä kunnioittaen että turvallisuus ja vastuullisuus huomioiden.

Digitaaliset palvelut

Fyysisen infran lisäksi digitaalinen infra nousee yhä tärkeämpään rooliin modernissa teollisuusympäristössä. Myös tällä matkalla kuljemme kumppanina mukana aina digitalisaatiostrategian luomisesta nopeiden tietoliikenneverkkojen hyödyntämiseen ja uusien teknologioiden käyttöönoton konsultointiin.

Tarjoamme myös älykkäitä ratkaisuja esimerkiksi paikka- ja omaisuustiedon hallintaan, jotta päätöksenteon tukena olisi aina täsmällinen ajantasainen tieto. Kokoavalla tietopalvelualustalla voidaan säästää aikaa ja kustannuksia, tehostaa työn tekemistä sekä seurata ympäristöä ja ympäristövaikutuksia. Hallitsemme myös monipuoliset visualisoinnit ja havainnekuvat, joilla nykyisiä ja tulevia alueita ja rakenteita voidaan hahmottaa digitaalisesti jo ennen rakentamistakin.

Ilmakuva öisestä liikenteestä ja -väylistä.

Liikennesuunnittelu

Liikennesuunnittelun asiantuntemuksella varmistamme tehokkaat ja toimivat ratkaisut huomisen tarpeisiin. Liikennesuunnittelu on johtavassa roolissa monialaisissa projekteissa.
Voimalaitos vesistön rannalla.

Voimalaitosten vesikemia

Voimalaitosten prosessivesien tarkkailulla on elintärkeä merkitys koko energiantuotantolaitoksen toiminnalle, sillä sen avulla huolehditaan laitoksen toimintavarmuudesta ja maksimoidaan laitteiston käyttöikää ehkäisemällä korroosiota.

Yhteystiedot