Biolan Oy:n Euran tuotantolaitos sijaitsee Euran ja Säkylän kuntien rajalla valtatie 12:n varrella. Laitoksella valmistetaan mm. lannoite- ja multatuotteita. Tuotantolaitosta koskevassa ympäristöluvassa on esitetty toiminnan aiheuttamaa ympäristömelua koskevat raja-arvot. Luvassa on myös esitetty velvoite aiheutuvan ympäristömelun selvittämisestä.

Sitowise laati toimintaa koskevan ympäristömeluselvityksen syksyllä 2023. Toimintaan liittyvät melulähteet todettiin paikan päällä havainnoimalla. Toiminnassa havaittiin aiheutuvan melua mm. tuotantorakennusten laitteistoista sekä mullan seulonnasta ja työkoneista. Koneiden ja laitteiden melupäästö määritettiin mittaamalla laitekohtaisesti. Ympäristömelun leviäminen selvitettiin maastomalli-pohjaisella laskennallisella melun leviämismallinnuksella, jonka lähtötietoina käytettiin kohteessa tehtyjä mittaustuloksia sekä tietoja materiaalien kuljetusmääristä. Melumallinnuksen tulosten paikkansa pitävyyttä varmistettiin tuotantolaitoksen ympäristössä lyhyillä tarkistusmittauksilla.

Selvitysten tulosten perusteella laadittiin kirjallinen raportti, joka toimii osana Biolan Oy:n tuotantolaitoksen vuosittaista ympäristöraportointia. Selvityksen perusteella voitiin osoittaa, että tuotantolaitos toimii ympäristöluvassa asetettujen melurajoitusten mukaisesti eikä toiminnasta aiheudu ympäristön asuinkohteisiin merkittävää meluhaittaa.

  • Tilaaja:
    Biolan Oy
  • Toteutusajankohta:
    2023
  • Kuvaus:
    Euran tuotantolaitoksen ympäristömeluselvitys

Asiakkaalle tarjottuja palveluita