1 § Yhtiön toiminimi on Sitowise Group Oyj ja kotipaikka Espoo. Yhtiön rinnakkaistoiminimi englanniksi on Sitowise Group Plc. 

2 § Yhtiön toimialana on tarjota suunnittelu- ja konsultointipalveluita sekä digitaalisia ratkaisuja rakennettua ympäristöä varten. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa tytär- ja omistusyhtiöiden kautta. Lisäksi yhtiön toimialana on hallita ja omistaa arvopapereita, osakkeita, kiinteistöjä ja muuta omaisuutta Suomessa ja ulkomailla itse tai omistamiensa yhtiöiden kautta. Yhtiön toimialana on myös tuottaa hallinto-, rahoitus- ja muita konsernipalveluita konserniyhtiöilleen, sekä antaa konserniyhtiöidensä puolesta vakuuksia ja takauksia. 

3 § Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta yhdeksään (3–9) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 

4 § Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta päättää yhtiön hallitus. 

5 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja yksin, hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä sekä se tai ne henkilöt, jotka hallitus on siihen oikeuttanut. 

6 § Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa tilintarkastaja on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä 

7 § Yhtiön tilikausi päättyy vuosittain 31.12. 

8 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan jälkeen. 

9 § Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa. 

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun laki sitä edellyttää. 

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle ja päättää sen pitämispaikasta ja ajasta. Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä ja Vantaalla. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä. 

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. 

10 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä: 

  • tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, 
  • toimintakertomus, sekä 
  • tilintarkastuskertomus. 

Tämän jälkeen on päätettävä: 

  • tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, 
  • taseen osoittaman voiton käyttämisestä, 
  • vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 
  • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, sekä  
  • hallituksen jäsenten lukumäärästä. 

Tämän jälkeen on valittava: 

  • hallituksen jäsenet, sekä 
  • yhtiön tilintarkastaja tai tilintarkastajat. 

Tämän jälkeen on käsiteltävä muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.