Miksi valita Sitowise

Maa-ainespaikat hyötyvät monialaisuudestamme.
Ymmärrämme maa-ainespaikkojen toiminnan luonteen.
Vastuullinen maineemme helpottaa viranomaisyhteistyötä.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Kallionottoalueiden, soranottoalueiden, maankaatopaikkojen sekä erilaisten käsittely- ja varastointialueiden lupaprosessien läpivienti edellyttää suunnitelmien ja selvitysten korkeaa tasoa. Lupaviranomaisen, muiden viranomaistahojen, suuren yleisön ja sidosryhmien silmissä luotettavat ja uskottavat selvitykset maksavat itsensä takaisin käyttöönoton sujuvuudessa. Lisäksi ne auttavat vahvistamaan toiminnanharjoittajan hyvää mainetta ja toiminnan yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä.

Maa-ainespaikkojen toiminnan ymmärrys näkyy laadukkaassa suunnittelussa

Laadukkaan ottamissuunnittelun ytimessä on kattava ymmärrys toiminnan luonteesta, toimijoista ja taloudellisista realiteeteista sekä ajantasainen tieto alueesta ja sen ympäristöstä.

Meiltä onnistuu yhtä lailla hankkeiden hoito avaimet käteen -tyyppisenä kokonaisuutena valmiiseen suunnitelma-aineistoon ja lupaan saakka tai yksittäiset selvitykset.

Normaaliin ottamissuunnitteluun tai muiden maa-ainespaikkojen suunnitteluun sisältyy muun muassa kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnittelu, tukitoiminta-alueiden ja tankkausalueiden pohjarakenteet sekä hulevesien hallinnan suunnittelu.

Maa-ainespaikkoihin liittyy usein erilaisia tarpeita, kussakin hankkeessa on omat piirteensä. Sitowisen monialainen osaaminen mahdollistaa kaikkien maa-ainespaikkoihin liittyvien selvitysten saannin samalta luukulta. Se säästää sekä aikaa että kustannuksia.

Image
Light bulb

Erityisosaaminen yhdistyy saumattomasti esimerkiksi näin:

  • Melumallinnuksen ja ottamissuunnittelun saumaton yhteistyö mahdollistaa kustannustehokkaiden meluntorjuntaratkaisujen löytymisen.
  • Vesipalvelut yhdessä ottosuunnittelun kanssa saavat aikaan laadukkaat ja kustannustehokkaat hulevesien hallinnan ratkaisut vaikeimpiinkin olosuhteisiin.
  • Laaja paikkatieto-osaamisemme mahdollistaa taustatietojen keruun ja jalostuksen helppolukuiseen muotoon.
  • Kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä pystymme auttamaan tarvittaessa vaikkapa kaavamuutosten hakemisessa.

Palvelut maa-ainespaikoille

Lupatarpeiden tunnistaminen

Ajoissa tunnistettu muiden lupien tarve mahdollistaa prosessin läpiviennin mahdollisimman vähillä häiriöillä ja aikatauluriskeillä. Sitowisen maine vastuullisena toimijana helpottaa vuoropuhelua viranomaistahojen kanssa.

Laajat geologipalvelut

Maa-ainespaikkojen tarpeisiin voidaan suorittaa esimerkiksi kallioalueiden kivilaadun ennakkoselvityksiä. Myös geologisten arvojen selvitykset  ja maisemalliset vaikutusarviot onnistuvat.

Pohjavesiselvitykset

Jos maa-ainespaikka sijaitsee pohjavesialueella tai sen läheisyydessä, voidaan tarvita pohjaveteen liityyviä palveluita. Sitowisen pohjaveden asiantuntijat tekevät tutkimussuunnitelmat, virtausmallinnukset, vaikutusarviot, talousvesikaivojen kartoitukset ja näytteenotot.

Pintavesiselvitykset

Pintavesiin liittyvät selvitykset, kuten taustaselvitykset ja hulevesiselvitykset hoituvat myös Sitowisen osaamisella. Teemme kenttätutkimukset sertifioitujen näytteenottajien voimin ja laadimme tarkkailusuunnitelmat ja vaikutusarviot.

Nykytilan kartoitus fotogrammetrisena drone-kuvauksena

Tuotamme viistoilmakuvia yleisvaikutelmien ja maisemallisten arviointien tueksi. Laadukkaat ortoilmakuvat tukevat suunnittelua. Ottamissuunnittelun ja massalaskennan lähtötiedoiksi saadaan ajantasaiset pinnanmuodot kuvausten avulla.

Melu- ja ilmanlaatuselvitykset

Maa-ainestenottopaikoilla saattaa aiheutua meluhaittoja ja vaikutuksia ilmanlaatuun. Nämä täytyy olla hallinnassa, jotta voidaan taata työntekijöiden sekä muiden alueella liikkuvien turvallisuus.

Sitowisessä tehdään alan parhaat melumallinnukset ja luotettavat mittaukset niin melun kuin ilmanlaadun suhteen. Teemme myös kustannustehokkaat melun- ja pölyntorjuntaratkaisut ja toimenpidesuositukset ottamissuunnittelun ja lupaprosessin tueksi.

Luontoselvitykset

Tärkeät luontoarvot täytyy huomioida, kun toimitaan maa-ainespaikoilla. Ympäristöasiantuntijamme hallitsevat sekä yksittäisiä luontoarvoja ja luonnonvaroja koskevat tarkastelut että laajemmat näkökulmat. Käytämme monipuolisesti uusimpia menetelmiä kuten ekologista kompensaatiota.

Liikenteen ja kuljetusreitin selvitykset ja suunnitelmat

Kun maa-ainespaikan liikennöintiin tarvitaan uusi metsäautotie, olemassa olevan väylän parannus, uusi liittymä tai liikennöintiin liittyviä ympäristövaikutuksia pitää arvioida, liikenteen ja väyläsuunnittelun asiantuntijamme palvelevat.

Pilaantuneen maaperän kunnostus

Öljyvahingon sattuessa PIMA-eksperttimme ottavat tilanteen haltuun. Ohjaamme kunnostustyön ja hoidamme yhteydenpidon viranomaistahoihin.