Miksi valita Sitowise

Korkeasti koulutetut geologian asiantuntijat
Monialainen asiantuntijajoukko käytettävissä
Mallinnusosaaminen tehostaa suunnittelua
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Kokeneet geologian asiantuntijamme auttavat erilaisissa maaperään, kallioperään ja veteen liittyvissä toimeksiannoissa. Vaikka geologiset seikat eivät maassamme yleensä aiheuta suurta onnettomuusriskiä, on geologisilla seikoilla suuri merkitys esimerkiksi kaava- ja rakennushankkeissa.

Sitowisen geologiset selvitykset –tiimillä on korkea koulutustaso sekä pitkä ja monipuolinen kokemus alan asiantuntijatoimeksiannoista. Sitowisessä työskentelee noin 25 geologian alan ammattilaista, jotka ovat erikoistuneet maaperään, kallioon, kiviainekseen ja pohjaveteen liittyviin kysymyksiin. Käytössämme on monia geologisia mallinnusohjelmistoja, joiden avulla työmme on tehokasta ja lopputulos helpommin havainnoitavissa.

Ajantasaisilla työkaluilla työmme on tehokasta ja lopputuote helpommin havainnoitavissa.

geologisia selvityksiä tarvitaan infahankkeiden pohjatyöksi

Geologisten selvitysten palveluilla lähtökohdat kuntoon

Pyrimme suorittamaan kaikki toimeksiannot tehokkaasti ja laadukkaasti, asiakkaamme kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttaen. Sitowisessä on laaja-alainen osaaminen, joten yhdessä yrityksen muiden asiantuntijoiden kanssa onnistumme vaativimmissakin tehtävissä.

Geologisten kohteiden arvonmääritys

Arvioimme geologisten kohteiden suojeluarvoja ja niiden vaikutuksia maankäyttöön esimerkiksi kaava- tai kiviaineksen ottohankkeisiin. Arviointiin kuuluu kenttäkäynti, arviointiraportti ja toimenpide-ehdotus.

Maa- ja kiviainesten ottoa palvelevat geologiset selvitykset

Teemme erilaisia geologisia selvityksiä kaivannaisteollisuudelle

Turvetuotantoa palvelevat selvitykset

Tur­ve­tuo­tan­toon liit­tyen teem­me muun muassa eri­lai­sia sel­vi­tyk­siä, vai­ku­tu­sar­vioin­te­ja se­kä lau­sun­to­ja. Eri­tyi­ses­ti ve­sis­tö­vai­ku­tuk­set ja ve­si­ta­sei­den hal­lin­ta kuu­lu­vat osaa­mi­sa­luee­seem­me.

Happamat sulfaattimaat ja happamoitumisselvitykset

Sel­vi­täm­me aluk­si työ­pöy­tä­sel­vi­tyk­se­nä sul­faat­ti­sa­vien sekä happamoittavan kiviaineksen esiin­ty­mi­sen todennäköisyyttä, ja tar­vit­taes­sa tar­ken­nam­me sel­vi­tys­tä näyt­tee­no­toin. Meil­lä on ko­ke­mus­ta myös hap­pa­moi­tu­mi­sen hal­lin­ta­kei­no­jen suun­nit­te­lus­ta.

Kaivosympäristö

Suunnittelemme muun muassa kaivosalueiden jälkihoitoa ja rikastushiekka-alueiden kunnostuksia. Toteutamme kaikenlaisia sedimentin ja vesien pilaantuneisuuteen sekä pilaantuneeseen maaperään liittyviä toimeksiantoja. 

Pohjavedet

Palveluihimme kuuluvat muun muassa maa- ja kalliorakentamiskohteiden pohjavedenhallinta sekä pohjaveden virtausmallinnus.

Maa- ja kallioperäkartoitus ja -inventointi

Kokeneet geologimme tekevät ammattitaitoisesti tarvittavat kartat ja inventointiraportit.

Ympäristö- ja terveysriskien arviointi ja hallinta

Geologisten tekijöiden ja maa-ainesten hyödyntämisen aiheuttamien ympäristö- ja terveysriskien arviointi ja hallinta kuuluvat ydinosaamiseemme.