Hollolan kuntakeskuksen, Hedelmätarhan asuin- ja lähteikköalueen sekä Salpakankaan teollisuusalueen hule- ja pintavesiä tutkittiin syksyllä 2022 sekä keväällä ja kesällä 2023 osana Salpakankaan viemäriylivuotohanketta. Selvityksessä tarkasteltiin viemäriverkostojen mahdollisten yli- ja piilovuotojen aiheuttamia ympäristöriskejä ja tutkittiin haitallisia aineita. Tutkituilla alueilla hulevesissä todettiin kaupunkialueille tyypillisiä haitta-aineita, eikä selviä jätevesivaikutuksia todettu. Erityisesti tarkastellun Hedelmätarhan lammen ulostebakteerien lähteeksi epäillään lintuja.

Hulevesien laatua tutkittiin viemäriverkostosta otettavien perinteisten kertanäytteiden lisäksi passiivikeräimillä, joiden avulla saadaan haitta-aineiden keskiarvopitoisuus noin 2-3 viikon jaksolta ja siten edustavampi kuva havaituista yhdisteistä. Lisäksi näytteitä otettiin Hedelmätarhan lähdealueen pintavedestä sekä hulevesialtaiden ja Hedelmätarhan lammen pohjasta. Passiivikeräimillä ja muista kerätyistä näytteistä tutkittiin mm. metalleja, mikrobeja, PAH-yhdisteitä ja paikoitellen sammutusvaahdoissa käytettäviä PFAS-yhdisteitä.

Hulevesinäytteissä todettiin kohonneissa, mutta kaupunkialueen hulevesille tyypillisissä pitoisuuksissa kuparia, sinkkiä, öljyhiilivetyjä sekä PAH-yhdisteitä. Kintterönsuolle johtavan hulevesilinjan päässä todettiin kohonnut pitoisuus PFAS-yhdisteitä. Teollisuusalueen hulevesialtaiden sedimenttinäytteissä todettiin sinkkiä ja raskaita öljyjakeita kohonneissa pitoisuuksissa. Hedelmätarhan pintavedessä ei todettu merkittäviä haitta-ainepitoisuuksia, mutta elokuussa 2023 otetussa näytteessä todettiin suhteellisen korkea ulostebakteeripitoisuus. 

Tutkimusten perusteella hulevedet eivät aiheuta alueen pinta- ja pohjavesiin merkittäviä riskejä. Yksittäisen näytteenoton perusteella ei voida ottaa kantaa Kintterönsuohon mahdollisesti kohdistuvaan PFAS-kuormitukseen. Selviä merkkejä jäteveden piilo- tai ylivuodoista ei todettu. Hedelmätarhan lammen ulostebakteerilöydösten vuoksi lammen vedestä tutkittiin saastelähdejäljitys, jonka perusteella ulostebakteerit ovat peräisin linnuista. Ihmisperäisiä ulostebakteereja ei todettu.

Viemäriylivuotohankkeen taustalla on Hollolan kuntakeskuksen ja Salpakankaan teollisuusalueen sijainti tärkeällä, vedenhankintaan käytetyllä pohjavesialueella sekä herkkien vesistöjen ympäröimänä. Hedelmätarhan lampi on nostettu erityisesti tarkasteltavaksi kohteeksi sen uimavedessä todettujen laatuongelmien vuoksi. Yksityiskohtaisemmat selvitykset hulevesien laadusta, mahdollisista viemäriylivuodoista ja niiden vaikutuksista pohjavesiin, Hedelmätarhan lähteikköön ja Kintterönsuohon olivat siksi tarpeen.

Tehtävät tutkimukset olivat osa Salpakankaan viemäriylivuotohanketta, johon Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt Hollolan kunnalle 78 200 euroa rahoitusta ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman kautta. 
Tutkimukset toteutti Sitowise Oy. Tutkimustulokset ja ympäristöriskianalyysi julkaistaan hankkeen loppuraportissa, joka tulee luettavaksi syksyn aikana osoitteeseen www.ym.fi/vedenvuoro.

Projektissa saatiin tärkeää käyttökokemusta passiivikeräimistä hule-, pinta- ja pohjavesinäytteenotossa. Lisäksi projektissa selvitettiin Suomen pinta- ja hulevesistä vielä suhteellisen vähän tutkittuja PFAS-yhdisteiden pitoisuuksia.

  • Tilaaja:
    Hollolan kunta
  • Toteutusajankohta:
    2022-2023