Työtä lähestyttiin pohtimalla, millainen keskusten välisen tie- ja rataverkon palvelutaso on suhteessa niiden aluerakenteelliseen merkitykseen. Tavoitteena oli laatia katsaus aluerakenteesta syntyviin liikenteellisiin tarpeisiin ja väyläverkon palvelutasoon, eri tietolähteitä yhdistäen. 

Selvityksessä tarkasteltiin maakuntakeskusten ja muiden liikenteellisesti tärkeiden keskusten välisiä yhteyksiä. Tarkastelun kohteena oli väyläverkon tarjoama palvelutaso suhteessa aluerakenteesta nouseviin tarpeisiin. Lisäksi tavoitteena oli tarkastella, onko aluerakenteesta syntyviä paineita väyläverkon palvelutason parantamiseksi. 

Työ kytkeytyi ympäristöministeriön Alueidenkäytön kehityskuva -työhön, liikennejärjestelmän strategisen tilannekuvan päivityksiin sekä Väyläviraston investointiohjelmaan. Työ toteuttaa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita muun muassa alueiden välisestä saavutettavuudesta. 

Selvitys on julkaistu Väyläviraston julkaisusarjassa 5/2022.

  • Tilaaja:
    Väylävirasto
  • Toteutusajankohta:
    2021