Työssä päivitettiin henkilöliikennepaikkoja koskeva luokitus, tarkasteltiin niiden palvelutasovaatimuksia, muodostettiin ajantasainen käsitys henkilöliikennepaikkojen nykytilasta sekä priorisoitiin parantamistarpeita ja kohteita. Edellisen henkilöliikennepaikkoja koskevan kokonaisselvityksen laadinnasta on kulunut aikaa ja sen jälkeen on laadittu useampia aihetta koskevia selvityksiä. 

Tässä selvityksessä on pyritty muodostamaan eheä kokonaisuus henkilöliikennepaikkoja koskevan tiedon saamiseksi ajan tasalle sekä myös jatkoselvitystarpeiden tunnistamiseksi. Tarkastelu on rajattu koskemaan Väyläviraston vastuulla olevaan infraa ja nykyisiä henkilöliikennepaikkoja. Selvitys on tehty väylänpidon suunnittelun apuvälineeksi. Työssä rakennettu priorisointityökalu ja sen sisältämät inventointien tulokset mahdollistavat tarkastelujen laajentamisen myös niille henkilöliikennepaikoille ja palvelutasotekijöille, jotka on rajattu selvityksen ulkopuolelle. 

Työ on muodostunut kahdesta erillisestä toimeksiannosta: Osa 1: Henkilöliikennepaikkojen luokittelut, palvelutasovaatimukset, priorisointimenetelmä. Osasta on vastannut Sitowise Oy. Osa 2: Henkilöliikennepaikkojen nykytilanteen ja tarpeiden kartoitus. Osasta on vastannut Ramboll Finland Oy. 

Selvitys on julkaistu Väyläviraston julkaisusarjassa 8/2022.

  • Tilaaja:
    Väylävirasto
  • Toteutusajankohta:
    2021-2022