Miksi valita Sitowise

Noudatamme elinkaariarvioinnin standardeja.
Taidamme LCA-menetelmän.
Vastuullisuus on toimintamme ytimessä.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Vaikka emme voikaan pysäyttää ilmastonmuutoksen aiheuttamaa lämpenemistä, voimme tehdä paljon valintoja ja ratkaisuja sen hillitsemiseksi. Teoilla tavoitellaan energiatehokkuuden parantamista ja haitallisten ympäristövaikutusten kuormituksen minimoimista rakentamisessa, kiinteistöjen ylläpidossa ja purkamisessa.

Elinkaariarviointi on tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ympäristövaikutuksien selvittämistä raaka-aineen hankinnasta tuotteen hylkäämiseen asti. Hiilijalanjälkilaskenta tehdään elinkaariarvioinnin periaatteilla ottamalla ainoastaan ilmastonmuutosvaikutusluokka huomioon.

Paikkatietopohjaista maaomaisuuden sopimushallintaa

Hiilijalanjäljen laskenta asettaa lähtökohdat toiminnan kehittämiselle kestävämpään suuntaan

Hiilijalanjälki on käytännössä tuotteen, prosessin tai palvelun kaikki elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt yhteen laskettuna. Hiilijalanjäljen päästöluku kuvaa vaikutuksen voimakkuutta ilmaston lämpenemiseen, eli mitä suuremmat päästöt, sitä voimakkaampi lämmitysvaikutus. Hiilijalanjälki ilmoitetaan yleensä hiilidioksidiekvivalenttitonneina (tonnia CO2-ekv).

Hiilijalanjälkilaskennan avulla saadaan tietoa päätöksenteon tueksi, kun etsitään ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään, kohdennetaan toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja voidaan määrällisesti arvoida vähähiilisyyden tai hiilineutraaliuden toteutumista.

Hiilijalanjälkilaskenta tukee päätöksentekoa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Elinkaariarviointi LCA selvittää palvelun tai tuotteen ympäristövaikutukset

Elinkaariarviointi LCA on tieteellinen menetelmä, jolla analysoidaan tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset kattavasti. Arvioinnin tavoitteena on tunnistaa ne elinkaaren vaiheet, joilla on suurimmat ympäristövaikutukset, arvioida näiden suuruutta sekä välttää haitallisten vaikutusten ja materiaalien sekä energiankulutuksen lisääntyminen muualla tuotantoketjussa. Menetelmällä voidaan arvioida vaikutuksia esimerkiksi ihmisten terveyteen, luontoympäristöön tai luonnonvaroihin.

Elinkaariarviointi LCA on menetelmä, jolla arvioidaan vaikutuksia ihmisiin ja luontoon.

Sitowisen asiantuntijat soveltavat elinkaariarviointia infra- ja rakennushankkeiden, maankäytön muutosten sekä kaupunki- ja aluetason toimintojen ympäristövaikutusten arviointiin, mikä auttaa ilmastonmuutoksen torjuntatyössä sekä kustannustehokkaiden toimenpiteiden tunnistamisessa ja kohdentamisessa.

Image
ikoni pen

Elinkaariarviointi sisältää kaikki vaiheet

  • materiaalien hankinnan ja niiden prosessoinnin sekä kuljetuksen
  • tuotteen valmistuksen ja jakelun
  • tuotteen käytön, uudelleenkäytön ja huollon
  • kierrätyksen ja hylkäämisen.

Elinkaariarvioinnin toteuttamiseen on laadittu kansainvälisen standardisointijärjestön ISO:n 14040-sarjan standardit, joiden mukaan Sitowisenkin asiantuntijat työskentelevät.