Miksi valita Sitowise

Tunnemme rakennetun ympäristön toimintakentän perinpohjaisesti.
Sertifioidut CEEQUAL-vastuullisuusasiantuntijat.
Viemme toimenpiteet käytäntöön sujuvasti.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Vastuullinen toiminta kattaa ympäristövastuun lisäksi myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuun. Hyvällä vastuullisuusjohtamisella hankitaan kilpailuetua, vältetään riskejä ja säästetään kustannuksia. Hyvä vastuullisuustyö auttaa asiakkaitamme ja heidän sidosryhmiään tekemään parempia valintoja.

Haluamme rakentaa yhdessä asiakkaidemme kanssa kestävää tulevaisuutta.

Vastuullisuuspalveluiden työkaluna sertifioidut järjestelmät

CEEQUAL on kansainvälinen, todenteisiin perustuva vastuullisuuden arviointi- ja pisteytysjärjestelmä, jota voidaan soveltaa erilaisissa infrahankkeissa. CEEQUAL-työkalun ja pisteytyksen avulla pyritään löytämään infrahankkeille paras mahdollinen toteutustapa huomioiden taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristön näkökulmat.

CEEQUAL-menettelyn avulla saadaan ympäristö- ja imagohyötyjen lisäksi merkittäviä taloudellisia hyötyjä.

Ympäristö- ja imagohyötyjen lisäksi CEEQUAL-menettelyn avulla on hankkeissa saatu myös merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Menetelmä on täysin skaalautuva, ja sitä voidaan soveltaa niin suunnittelussa, urakoinnissa kuin asiakkaan toiminnassakin.

Rakennusten ympäristöluokituksessa sovelletaan BREEAM-järjestelmää sekä laajoille aluekehityshankkeille soveltuvaa BREEAM Communities -vastuullisuustyökalua. Meillä on myös BREEAM-sertifioituja asiantuntijoita.

Teimme Tampereen Hiedanrantaan elinkaarikonsultointia hyödyntäen BREEAM Communities -menetelmää

Sosiaalinen vastuu

Palvelemme asiakkaitamme myös sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Selvitämme ja arvioimme erilaisten hankkeiden, suunnitelmien ja ohjelmien vaikutuksia ihmisiin, ihmisryhmiin ja yhteisöihin. Asukkaiden ja eri intressiryhmien näkökulmien ottaminen huomioon on vastuullisuutta. Sitä edistääksemme teemme sekä sosiaalisten vaikutusten että sosiaalisen kestävyyden arviointeja.

Meillä on vahva osaaminen ja työkalut erilaisten vuorovaikutusprojektien, sosiologisten selvitysten, haastattelujen ja kyselyjen toteuttamiseen.

Sosiaalisesti vastuullinen yritys tunnistaa toiminnassaan eri ihmisryhmille ja yhteisöille kohdistuvat vaikutukset.

Kattava ja räätälöitävä vastuullisuuspalveluiden paletti 

Autamme vastuullisuuden kehittämisessä, toteuttamisessa ja johtamisessa kaikilla tasoilla pienistä yrityksistä ja infrahankkeista pörssiyrityksiin ja laajoihin aluekehityshankkeisiin. Vastuullisuus on kokonaisuus, johon tarvitaan monipuolista asiantuntemusta.

Hyödynnämme huippuasiantuntijoittemme osaamista esimerkiksi hiilijalanjäljen laskennassa, elinkaariarvioinnissa (LCA), ekologisessa arvioinnissa ja kiertotaloudessa. Autamme myös yritysvastuuraportoinnissa (GRI) ja CO2-raportoinnissa (CDP). Laadimme ympäristökäsikirjoja ja vastuullisuusohjelmia. Hallitsemme erityisen hyvin ympäristönäkökulman: ympäristöriskinarvioinnin sekä ympäristövastuiden arvioinnin (EDD).

Emme jätä asioita vain paperille, vaan suunnittelemme ja toteutamme asiakkaittemme kanssa konkreettisia parannustoimenpiteitä.

Vastuullisuus on monisäikeinen asia, ja me tiedämme, että jokainen tilanne ja asiakas on erilainen. Niinpä olemme rakentaneet palvelumme niin, että voimme muodostaa niistä kulloiseenkin tilanteeseen sopivan paketin. Tarjoamme vastuullisuuspalveluita sekä julkiselle että yksityiselle sektorille.

paikallinen kokemustieto on arvokasta hankkeissa

Vastuullisuuspalveluihimme kuuluvat esimerkiksi

  • vas­tuul­li­suu­den ke­hit­tä­mi­nen, to­teut­ta­mi­nen ja ra­por­toin­ti
  • vas­tuul­li­suu­den joh­ta­mis­jär­jes­tel­mien ke­hit­tä­mi­nen
  • suu­ren yri­tyk­sen ener­gia­kat­sel­muk­set
  • joh­ta­mis­jär­jes­tel­mien kon­sul­toin­ti
  • yri­tys­vas­tuu­tie­to­jen var­men­nus
  • toi­mi­tus­ket­ju­jen vas­tuul­li­suus
  • ym­pä­ris­tö­vas­tui­den ar­vioin­ti
  • olen­nai­suu­sa­na­lyy­si
  • CEE­QUAL-luo­ki­tus
  • lu­pa­pal­ve­lut.