Sitowise toimii Suomessa ja Ruotsissa teknisen konsultoinnin markkinoilla, joihin sisältyvät rakentamisen ja infrarakentamisen konsulttipalvelut, sekä rakennetun ympäristön IT-palveluiden ja -ratkaisujen markkinoilla.  

Vuonna 2020 teknisen konsultoinnin markkinoiden arvioidaan olleen Suomessa noin 1,5–1,7 miljardia euroa, mistä talonrakentamisen konsultoinnin osuus oli noin 1,0–1,1 miljardia euroa ja infrarakentamisen konsultoinnin osuus noin 0,5–0,6 miljardia euroa. Ruotsissa markkinoiden arvioidaan samaan aikaan olleen noin 3,1 miljardia euroa.

Sitowise on Suomen kolmanneksi suurin toimija teknisen konsultoinnin markkinoilla [1] kahdeksan prosentin markkinaosuudellaan. [2] Sen ruotsalaiset tytäryhtiöt ovat pieniä erikoistuneita toimijoita Ruotsin markkinoilla. Pienten ja erikoistuneiden paikallisten yritysten suuri määrä mahdollistaa konsolidaation jatkumisen niin Suomessa kuin Ruotsissakin.  

Rakennusmarkkinaa nopeampi kasvu, vähemmän alttiina ulkoisille vaikutuksille 

Teknisen konsultoinnin markkinoiden arvo on kasvanut kymmenen viime vuoden aikana ja kasvun odotetaan jatkuvan. Kasvukehitystä tukevat rakentamisen monimutkaistuminen, teknologiasisällön lisääntyminen, sääntelyn kiristyminen, vastuullisuuden painottaminen ja suurempi keskittyminen elinkaarikustannuksiin. 

Vaikka konsultointimarkkinoiden odotetaan supistuvan väliaikaisesti vuonna 2021, Suomen kokonaismarkkinoiden arvioidaan kasvavan vuosittain keskimäärin 3 prosenttia vuosina 2020–2025, yhteensä 1,7–2,0 miljardiin euroon vuonna 2025. 

Teknisen konsultoinnin markkina on ollut historiallisesti resilientti verrattuna yleiseen talouskehitykseen ja rakennusmarkkinoihin. Konsultointiprojekteja tehdään heikommillakin ajanjaksoilla rakentamisen vahvempia jaksoja ennakoiden, ja toisaalta laskusuhdanteiden aikana toteutettavat kansalliset elvytystoimenpiteet kohdistuvat yleensä suuriin infrastruktuurihankkeisiin, mikä tukee infrarakentamisen konsultoinnin kysyntää. Kestokykyä tukee myös toiminta sekä vakailla infrarakentamisen markkinoilla että suurella, defensiivisellä ja paljon korjausrakentamista vaativalla asuntosektorilla.  

Ruotsissa teknisen konsultoinnin markkinan kehityssuunta on samankaltainen kuin Suomessa. 

Houkutteleva asema arvoketjussa 

Sitowisen johdon näkemyksen mukaan Sitowisellä ja sen kilpailijoilla on houkutteleva asema arvoketjussa, koska ne eivät toimi rakennusprojektin toteutuksesta vastaavina urakoitsijoina eivätkä tee investointeja rakennusprojekteihin. Tämän seurauksena sijainti arvoketjussa rajoittaa niiden kokonaisriskiä projekteissa. 

Houkutteleva asema arvoketjussa

Megatrendit kasvuajureina 

Kaupungistuminen

Muuttoliike suurimpiin kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin on jatkunut Suomessa ja Ruotsissa jo vuosikymmeniä. Suomen kuuden suurimman kaupungin asukasmäärän odotetaan kasvavan yli 15 prosenttia ajanjaksolla 2019–2040 [3], ja Ruotsissa vastaavasti yli 21 prosenttia. [4] Tämä kehitys vaatii investointeja monimutkaisiin rakennus- ja infrastruktuuriratkaisuihin, minkä seurauksena teknisten konsulttipalveluiden kysynnän odotetaan kasvavan Suomen ja Ruotsin suurimpien kaupunkialueiden asukasmäärän kasvua vastaavalla tavalla. [5] 

Korjausvelka

Suomen ja Ruotsin vanhentuvan rakennus- ja infrakannan odotetaan kasvattavan ylläpito- ja korjauspalveluiden tarvetta. Infrastruktuurin korjausvelka on Suomessa noin kuusi miljardia euroa.6 Sitowisen johdon näkemyksen mukaan suuri korjausvelka parantaa markkinoiden toipumiskykyä laskusuhdanteissa, koska monet korjaus- ja ylläpitoprojektit ovat välttämättömiä eikä niitä voi lykätä. Suuri korjausvelka luo Sitowisen johdon mukaan myös mahdollisuuksia optimoida rakennusten energian- ja vedenkulutusta sekä tilankäyttöä. Nämä mahdollisuudet kasvattavat siten teknisten konsulttipalveluiden kysyntää. 

Vastuullisuus 

Sitowisen johdon näkemyksen mukaan rakennusten ja infrastruktuurin omistajat painottavat yhä enemmän investointeja energiatehokkaisiin ja vähäpäästöisiin ratkaisuihin. Myös EU vaikuttaa tiukentuvan sääntelyn kautta vastuullisuuteen liittyvien toimenpiteiden lisääntymiseen ja samalla EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä, EU:n taksonomia, pyrkii suuntaamaan pääomavirtoja kohti kestäviä investointeja. Sitowisen johto arvioi vastuullisuutta koskevien aloitteiden, direktiivien ja tavoitteiden kasvattavan investointeja tärkeisiin teknologioihin, joilla pyritään parantamaan energiatehokkuutta. Tämä lisää puolestaan kysyntää teknisten ratkaisujen ja suunnittelupalveluiden tarjoajille. 

Digitalisaatio

Nykyisin rakennuksissa käytetään tyypillisesti runsaasti teknisiä järjestelmiä, esimerkiksi IT-ratkaisuja, hälytys- ja turvajärjestelmiä sekä energiatehokkuutta parantavia järjestelmiä. Lisäksi infrastruktuurin teknologiasisältö, kuten päästöjä vähentävät välineet ja infraomaisuuden hallintaan tarkoitetut digitaaliset työkalut, ovat yleistymässä. Teknologiasisällön lisääntymistä rakennuksissa ja infrastruktuurissa tukee elinympäristön vastuullisuuteen, turvallisuuteen ja mukavuuteen liittyvien vaatimusten kasvu. [7] Digitalisaation aiheuttama rakennusprojektien jatkuva ja nopeutuva monimutkaistuminen vaikuttaa myönteisesti teknisten konsulttipalveluiden kysyntään ja tukee siten teknisten konsulttiyhtiöiden erikoistuneiden suunnittelutaitojen tarvetta. [8] 

infra-arkkitehtuuria ja kaupunkimuotoilua havainnoidaan suunnittelussa.
  1. Tekninen konsultointi sisältää talonrakentamisen konsultoinnin ja infrarakentamisen konsultoinnin, mutta ei teollisuussuunnittelua ja digitaalisia ratkaisuja.  
  2. Perustuu Sitowisen liikevaihtoon Suomessa tilikaudella 2019 (IFRS).  
  3. Tilastokeskus: Tunnuslukuja väestöstä alueittain, 1990–2019. Tilastokeskus: Väestöennuste 2019: Väestö iän ja sukupuolen mukaan alueittain, 2019–2040. 
  4. Ruotsin tilastokeskus: Väestö alueen, siviilisäädyn, iän ja sukupuolen mukaan, 1968–2019. Ruotsin tilastokeskus: Väestöennuste 2019: Väestömäärä, syntyvyys, kuolleisuus ja muuttoliike alueen, sukupuolen ja iän mukaan, 2020–2070. 
  5. - 8 Kansainvälisen liikkeenjohdon konsultin Sitowisen toimeksiannosta laatima analyysi, syksy 2020.