Miksi valita Sitowise

Hankehallinnan rautaiset ammattilaiset
Hyvällä hankesuunnittelulla parhaaseen tulokseen hallitusti ja kustannustehokkaasti
Vuosikymmenten kokemus, uusin osaaminen
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Hankesuunnitelma - avain menestyvään hankkeeseen

Hankesuunnitelma on kokonaiskuvaus toteutettavasta hankekokonaisuudesta. Suunnitelmassa selvitetään ja arvioidaan hankkeen toteuttamistarpeet ja -mahdollisuudet sekä vaihtoehtoiset toteuttamistavat.

Hankkeelle määräytyvän kustannustason ja aikataulun kiinnittyminen tapahtuu hankesuunnitelmassa hankkeelle asetettujen laajuus- ja laatutavoitteiden mukaisesti. Kun hankesuunnitelmaan kirjatut, perustellut kannanotot on läpikäyty ja suunnitelma hyväksytty, on mutkatonta siirtyä varsinaiseen investointi-/rakentamispäätökseen. Hyvin laadittu hankesuunnitelma toimii myös jatkosuunnittelun suunnitteluohjeena ja projektinjohtamisen työkaluna.

Hankejohtamisen asiantuntijamme auttavat laatimaan hankkeellesi hankesuunnitelman, joka tukee hanketta sen koko elinkaaren ajan.

Image
ikoni pen

Asiantuntijamme auttavat määrittämään hankesuunnitelman kaikki osa-alueet

 • tavoitteiden asettaminen  
 • hankkeen määrittäminen  
 • hankkeen organisointi, hankeorganisaation ja toimenkuvien muodostaminen 
 • hankkeen teknisen laajuuden suunnittelu ja raportointi  
 • aikataulun suunnittelu  
 • kustannussuunnittelu 
 • ympäristöasioiden hallinta  
 • ohjausjärjestelmän suunnittelu  
 • projektinjohto  
 • viestintä- ja vuorovaikutustehtävät 
 • tiedonhallinta 
 • suunnitteluohjeet  
 • riskienhallinta.
terveellinen sisäilma on jokaisen oikeus

Kuka, miten, missä, kenen toimesta ja millä resursseilla?

Jotta hankkeen eteneminen voi tapahtua ilman tarpeettomia esteitä, tulee hankesuunnitelman laadintavaiheessa selvittää yksityiskohtaisesti useita eri asioita. Selvitettäviä osatekijöitä ovat esimerkiksi kustannusten jakautuminen, riskienhallintasuunnitelma, ympäristövaikutusten hallinta sekä tiedonhallinta-, viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelmat.

Edellä mainitut ja useat muut tarpeelliset seikat saadaan lukittua, kun hankkeen toteuttaja, projektiorganisaatio ja toteuttamisvastuut on saatu määriteltyä. Onnistuneesti laaditun hankesuunnitelman avulla kohdennetaan resurssit oikein ja saadaan luotettavaa tietoa kustannusten jakautumisesta. Myös kustannushyötyanalyysien tuottaminen onnistuu silloin hyvin. Tähän kaikkeen tarjoamme laajasta ja monipuolisesta asiantuntijaorganisaatiostamme löytyvää erityisosaamista. 

Yhteistyöllä hankkeelle visio ja tavoitteet

Hankesuunnitelman kokoamiseksi tarjoamme muun muassa tavoitetyöpajatoimintaa, johon kutsumme koolle kaikki tarvittavat osapuolet, sidosryhmät ja mahdollisesti viranomaiset. Työpajatoiminnan tuloksena kiteytämme alueen vision ja ydinviestit sekä tavoitteet ja reunaehdot.
Työpajassa

Viranomais- ja sidosryhmäneuvotteluilla varmistamme hankkeen hyväksyttävyyden osapuolien kesken heti suunnittelun ensimetreistä lähtien. Yhteistyössä ohjaamme hankkeelle asetettujen toiminnallisten ja laadullisten tavoitteiden täyttymistä tavoitekustannusten puitteissa jo hankesuunnittelun alkuvaiheessa siten, että osahankkeiden määrittely, vaiheistus ja toteutusaikataulu tarkentuvat riittävän yksityiskohtaisesti. Vaiheistusta tarkastellaan myös teknisen toteutettavuuden näkökulmasta.  

Pasilan ilmakuva

Apuna toteutustavan määrittelyssä

Hankkeelle sopivimman hankintastrategian ja toteutustavan määrittely pohjautuu hankkeelle mahdollisen hankintakokonaisuuden selvittämiseen. Tämä puolestaan nojaa osahankkeiden määrittelyyn ja vaiheistukseen.

Hankkeen eri vaiheiden kustannustavoitteet ja toteutusaikataulu määritetään valittavien toiminnallisten ja laatutavoitteiden mukaisesti laskettavan kustannusarvion perusteella.  Taloudellisuus ja investointikustannusten määrittelyyn Sitowisellä on käytössään nykyaikaiset kustannuslaskennan työkalut ja laaja asiantuntijaverkosto, joka on käytössänne koko hankkeen ajan.

Hankesuunnitelman laadinta voi kestää pitkään ja vaatii onnistuakseen taitavaa vuorovaikutusprosessia, joka käsittää useita osapuolia ja intressiryhmiä. Me olemme siinä parhaimmillamme ja autamme teitä mielellämme.