Yksi johtavista toimijoista kasvavilla teknisen konsultoinnin markkinoilla 

Liikevaihdolla mitattuna Sitowise on yksi Suomen johtavista teknisen konsultoinnin pohjoismaisilla markkinoilla toimivista konsulttiyhtiöistä. Sitowise keskittyy toiminnassaan Suomen arviolta 1,5–1,7 miljardin euron markkinoihin, joiden odotetaan kasvavan vuosittain 4–5 prosenttia vuosina 2023–2025. [1] Sitowisen johdon mukaan yhtiö kykenee sen laaja-alaisen osaamisen ja ammattitaidon ansiosta vastamaan teknisen konsultoinnin markkinoita ohjaaviin megatrendeihin, jotka ovat kaupungistuminen ja korjausvelka, sekä rakennusprojektien kasvava monimutkaisuus, digitalisaatio ja vastuullisuus.

Yhtiö kykenee vastaamaan suuriin megatrendeihin, kuten kaupungistumiseen, korjausvelkaan ja digitalisaatioon.

Laaja teknisen konsultoinnin palveluvalikoima

Yhdistämällä älykkäät digitaaliset ratkaisut infrastruktuuriin ja rakennuksiin liittyvään osaamiseensa Sitowise pystyy tarjoamaan asiakkailleen kattavia ja monialaisia ratkaisuja. Yhtiö kykenee toteuttamaan suuriakin projekteja hankkeen ainoana teknisen konsultoinnin tarjoajana, jolloin projektiin ei tarvita useita teknisiä konsultteja. Tämä parantaa myös osaltaan asiakaskokemusta.

Havainnekuvaa Oulun dynaamisesta digitaalisesta kaksosesta
Sitowise uskoo laajan monialaosaamisen tuottavan merkittävän kilpailuedun useaan kilpailijaansa nähden, ja erityisosaamisalueet kuten korkea rakentaminen, palotekniikka, akustiikka sekä kallio- ja tunnelisuunnittelu vahvistavat sen kilpailuetua. Lisäksi Sitowisen omat ohjelmistokehittäjät ja IT-osaajat auttavat vastaamaan asiakkaiden kasvavaan digitaalisen konsultoinnin ja työkalujen kysyntään.

Hajautettu liiketoimintamalli ja vahva IT-alusta, jotka tukevat tehokasta toimintaa

Sitowisen skaalautuva liiketoimintamalli mahdollistaa toiminnan tehokkuuden, mistä osoituksena  10,0 prosentin oikaistu EBITA-marginaali 31.12.2022 päättyneellä tilikaudella. Päätöksenteon tehokkuutta taas tukevat Sitowisen kevyt organisaatiorakenne ja paikallinen läsnäolo. Hajautettu liiketoimintamalli, eri puolilla maata sijaitsevat toimipisteet, keskitetyt konsernipalvelut sekä Tallinnassa ja Riiassa sijaitsevat osaamiskeskukset alentavat kuluja ja tuovat joustavuutta resurssien käyttöön. Sitowisen laskutusaste onkin erittäin kilpailukykyisellä 76,1 prosentin tasolla. [2] Työn jatkuvaa korkeaa laatua tukee Sitowisen itse kehittämä digitaalinen yhteistyöalusta Voima, joka sujuvoittaa työprosessien hallintaa ja yhteistyötä Suomessa.

Hajautettu liiketoimintamalli alentaa kuluja ja tuo joustavuutta resurssien käyttöön.

Vastuullisuus toiminnan ytimessä

Sitowisellä on projektiensa myötä merkittävä vaikutus kestävään kehitykseen, ja se ohjaa myös asiakkaitaan tekemään vastuullisempia valintoja. Rakennusprojek­teissa esimerkiksi materiaalivalinnat sekä rakenne- ja järjestelmäratkaisujen optimointi auttaa minimoimaan hiilijalanjälkeä. Energiatehokkaiden rakennusten suunnittelulla on myös pitkäaikainen vaikutus pääs­töihin. Infrastruktuuriprojekteissa Sitowise edistää vastuullisuutta kehittämällä ja suunnittelemalla vähäpäästöistä liikennettä sekä tarjoamalla ympäris­tökonsultointia esimerkiksi kiertotaloutta koskevissa hankkeissa. Digitaalisissa ratkaisuissa taas esimerkiksi reittien optimoinnilla ja suunnittelulla voidaan vähentää polt­toaineen kulutusta.

Laaja asiakaskunta, joka luo vahvan pohjan kasvulle

Sitowisen asiakaskunta koostuu sekä julkisen että yksityisen sektorin asiakkaista. Lähes puolet Sitowisen liikevaihdosta on peräisin kunnilta ja valtion virastoilta. Valtion virastoista keskeisin asiakas on Väylävirasto, joka vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien rakentamisesta ja kunnossapidosta noin 2,1 miljardin euron vuosibudjetilla. [3] Julkisen sektorin asiakkailta saatava liikevaihto on historiallisesti ollut vakaata ja katteet ennakoitavia. Liikevaihdon toinen puolikas taas tulee yksityiseltä sektorilta, jonka kaksi suurinta asiakassegmenttiä ovat rakennusyhtiöt ja asunto-osakeyhtiöt.

Houkutteleva työpaikka huippuosaajille

Sitowisen menestys perustuu alansa parhaiden osaajien houkuttelemiseen, motivointiin ja pitämiseen. Kyky tarjota työntekijöille kiinnostavia urakehitysvaihtoehtoja ja mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen on tärkeä kilpailuetu huippuosaajien rekrytoinnissa ja pitämisessä. Sitowisen yrittäjähenkisen työkulttuurin kulmakiviä ovat rehellisyys, avoimuus, tiimityö ja hyvinvointi. Tämän työkulttuurin tukemiseksi Sitowise pyrkii sitouttamaan henkilöstönsä, ja listautumisen myötä yli 1000 työntekijää omistaakin sen osakkeita.

Sitowise on lisäksi ottanut käyttöön pitkän aikavälin kannustinohjelman tukeakseen työntekijöidensä sitoutuneisuutta ja motivaatiota ja varmistaakseen, että yhtiö on houkutteleva työpaikka myös tulevaisuudessa.
Palkitseminen

Voimakas historiallinen kasvu, korkea kannattavuus ja vahva rahavirta

Sitowisen liikevaihto on kasvanut sen historias­sa voimakkaasti, mikä kertoo sekä onnistuneista yritysostoista että orgaanisesta kasvusta. Sitowisen liikevaihto kasvoi vuosittain keskimäärin 12,9 prosenttia vuosina 2018–2022. Samalla yhtiö on pystynyt pitämään kannattavuutensa korkeana: sen oikaistu EBITA-marginaali on ollut vähintään 10 prosenttia vuosina 2018–2022. Sitowisen liikevaihdon, liikevoiton ja oikaistun EBITA-marginaalin kehitys sekä matalat investoinnit käyttöomaisuuteen ovatkin johtaneet voimakkaaseen liiketoiminnan rahavirtaan, jota kuvastaa vahva, noin 80 prosentin kassavirtasuhde vuosina 2018–2022. Vahva kassavirtasuhde luo puolestaan hyvät edellytykset voimakkaan kasvun jatkumiselle, yritysostoille ja/tai osinkojen jakamiselle.

Toimivaksi todetun liiketoimintamallin hyödyntäminen mahdollisissa tulevissa yritysostoissa

Teknisen konsultoinnin markkinat ovat Pohjoismaissa hajanaiset. Pelkästään Suomessa ja Ruotsissa markkinoilla on yli 11 000 toimittajaa. [4] Olosuhteet ovat näin ollen suotuisat markkinoiden konsolidaatiolle. Sitowise on toteuttanut yli 50 yrityskauppaa viimeisen vuosikymmenen aikana [5], minkä ansiosta sillä on merkittävästi asiantuntemusta yritysostoista ja uusien yhtiöiden integroimisesta organisaatioonsa. Sitowise on myös osoittanut kykynsä laajentua maantieteellisesti tekemällä yritysostoja Ruotsissa. Testattujen ja hyväksi havaittujen toimintatapojensa ansiosta Sitowise pystyy tavoittelemaan yritysostoihin perustuvaa kasvua myös tulevaisuudessa.

suunnittelijat piirtopöydän äärellä

 

  1. Kansainvälisen liikkeenjohdon konsultin Sitowisen toimeksiannosta laatima analyysi, syksy 2020.
  2. Laskutusaste, joka lasketaan jakamalla laskutettavien tuntien määrä kaikkien työntekijöiden toteutuneella kokonaistyöajalla, 31.12.2022 päättyneellä tilikaudella.
  3. Väyläviraston talousarvio vuodelle 2020. Lähde: https://vayla.fi/tietoa-meista/tapamme-toimia
  4. Lähde: Tilastokeskus. Yritykset, joilla on jokin seuraavista TOL-luokituksista: 71121, 71123, 71124 ja 71125; Ruotsin tilastokeskus: Yritykset, joilla on jokin seuraavista SNI-luokituksista: 71.121, 7.123 ja 7.124.
  5. Sisältää Siton ja Wise Groupin toteuttamat yritysostot ennen niiden sulautumista Sitowiseksi.