Miksi valita Sitowise

Joustavuus ja asiakaslähtöinen toimintatapa
Taustalla tuhansien kohteiden kokemus
Rakennusterveysalan aktiivinen kehittäjä
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Sisäilmasuunnittelulla hyvää sisäilmastoa

Sisäilmasuunnittelun tavoitteenamme on estää syntyvät sisäilmasto-ongelmat uusissa rakennuksissa sekä korjata sisäilmaan vaikuttavia ongelmia vanhoissa rakennuksissa. Laaja-alainen osaamisemme sisäilmastoasioissa ja halumme rakentaa terveellisempää ja viihtyisämpää ympäristöä heijastuu projektiemme rakennusten koko elinkaareen.

Autamme sinua huomioimaan sisäilmastoon vaikuttava tekijät riittävällä tarkkuudella uusien rakennusten suunnittelussa. Toteutuksessa vastaamme laadunvarmistuksesta ja saavutetun sisäilmaston arvioinnista. Toimimme usein hankkeissa myös kosteuskoordinaattorina, puhtaudenhallintakonsulttina sekä rakennustöiden tarkkailijana.

Haluamme rakentaa terveellisempää ja viihtyisämpää ympäristöä. Se heijastuu projekteissamme laadukkaina ja tarkoin harkittuina sisäilmasuunnitteluratkaisuina.

Korjauskohteissa suoritamme sisäilmastotutkimuksia, joilla selvitetään rakennusten sisäilman laatua, ilman epäpuhtauksia ja rakenteiden vaurioita eri tutkimusmenetelmin. Tunnemme eri vuosikausien rakennustapoihin liittyvät tyypilliset riskirakenteet, kuten valesokkelit ja leukapalkit sekä niiden nykyaikaiset korjaustavat. Tutkimusvaiheen jälkeen käynnistämme korjaussuunnittelun ja korjaushankkeen toteutuksen. Toteutusvaiheessa toimimme hankkeen projektinjohtajana ja työmaavalvojana sekä laadunvarmistuksista vastaavana tahona. 

Viherkasveja toimistotilassa.

Sisäilmakorjausten projektinjohto

Si­säil­mas­to­kor­jaus­ten pro­jek­tin­joh­to poik­keaa ta­va­no­mai­ses­ta kor­jaus­hank­kees­ta kor­jaus­ten mo­ni­nai­suu­den ta­kia. Usein kor­jauk­set kä­sit­tä­vät usei­ta eri pien­kor­jauk­sia ja laa­jem­pia ko­ko­nai­suuk­sia, jol­loin pro­jek­tin­joh­ta­jan han­kin­tao­saa­mi­nen ko­ros­tuu. Hy­väl­lä pro­jek­tin­joh­dol­la si­säil­mas­to­kor­jauk­sen­kin ai­ka­tau­lu, laa­tu ja kus­tan­nuk­set ovat hal­lit­ta­vis­sa.

Työmaavalvonta ja laadunvarmistus

Si­säil­mas­to­kor­jaus­ten työ­maa­val­vo­ja tietää si­säil­mas­toon vai­kut­ta­vat te­ki­jät ja tun­tee tyy­pil­li­set si­säil­mas­to­kor­jauk­siin liit­ty­vät laa­dun­var­mis­tus­ta­vat. Laa­dun­var­mis­tus­työn, ku­ten ra­ken­teen tii­vey­den tar­kas­te­lun merk­kiai­ne­ko­kein, suo­rit­ta­vat si­säil­mas­to-on­gel­mien sel­vit­tä­mi­seen eri­kois­tu­neet tut­ki­jam­me.

Rakennusterveysasiantuntijan palvelut

Ra­ken­nus­ter­vey­sa­sian­tun­ti­jan pä­te­vyy­den (RTA) omaa­va hen­ki­lös­töm­me voi toi­mia asu­mis­ter­vey­sa­se­tuk­sen mu­kai­se­na ul­ko­puo­li­se­na asian­tun­ti­ja­na.